POLITIK OM BESKYTTELSE AF KUNDERS DATA

17w38 - Support site - Legal icon

OMFANG OG FORMÅL

Denne politik vedrører behandlingen af kunders personoplysninger hos Volvo Car Group (herefter kaldet "Volvo Cars" eller "vi"). Formålet med denne politik er at give vores nuværende, tidligere og fremtidige kunder (herefter kaldet "kunder" eller "du") en generel forståelse af:

 • De omstændigheder, hvorunder vi indsamler og behandler dine personoplysninger
 • De typer af personoplysninger, vi indsamler
 • Årsagerne til indsamling af dine personoplysninger
 • Hvordan vi håndterer dine personoplysninger
 • Fordelingen af ansvaret for behandlingen af personoplysninger mellem forskellige juridiske enheder i Volvo Cars
 • Kontaktoplysninger for anmodninger om berigtigelse af personoplysninger eller registreredes anmodninger om adgang.

DATABEHANDLINGSPRINCIPPER

Behandlingen af dine personoplysninger udgør en vigtig del af vores levering af produkter og serviceydelser til dig. Vi sætter pris på den tillid, du viser os ved at give os dine personoplysninger, og vi anser privatlivsbeskyttelse for at være en helt afgørende del af de serviceydelser, vi tilbyder. For at beskytte dine personoplysninger og samtidig øge kundeværdien og tilbyde bedre og sikrere køreoplevelser følger vi nedenstående fem generelle principper.

VALGFRIHED

Dine personoplysninger tilhører dig. Vi bestræber os på ikke at gøre antagelser om dine ønsker om fortrolighed. Vi stiler derfor efter at udforme vores serviceydelser sådan, at du kan vælge, om du ønsker at dele dine personoplysninger med os.

AFVEJNING AF INTERESSER

Hvis behandling af dine personoplysninger er begrundet med hensynet til en legitim interesse, og hvis denne interesse vejer tungere end behovet for at beskytte dine personoplysninger, kan vi behandle visse personoplysninger uden at indhente dit udtrykkelige samtykke hertil, i det omfang lovgivningen tillader det. I visse andre situationer kan vi også behandle dine personoplysninger uden dit samtykke, hvis dette kræves i henhold til gældende lov. Nærmere oplysninger fremgår af afsnittet "Samtykke" nedenfor. Hvis dine personoplysninger behandles i offentlighedens interesse, lægger vi de potentielle fordele herved for vores kunder (herunder deres sikkerhed) og offentligheden til grund.

PROPORTIONALITET

Volvo Cars behandler kun sine kunders personoplysninger, hvis de er tilstrækkelige, relevante og nødvendige til det formål, de er indsamlet til. Vi tilstræber at anonymisere dine personoplysninger, når en funktion eller tjeneste kan opnås med anonymiserede data. Hvis vi kombinerer anonymiserede oplysninger eller andre oplysninger end personoplysninger med dine personoplysninger, behandles de som personoplysninger, så længe de forbliver kombineret.

GENNEMSIGTIGHED OG SIKKERHED

Volvo Cars går ind for gennemsigtighed med hensyn til, hvilke personoplysninger vi behandler og til hvilke formål. Det er også yderst vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger, da det er en af Volvo Cars' kerneværdier at beskytte det, der er vigtigt for dig. På anmodning vil Volvo Cars give kunder yderligere oplysninger om vores behandling og beskyttelse af dine personoplysninger.

OVERHOLDELSE AF LOVKRAV

Det er Volvo Cars' politik at overholde de love, regler og forskrifter om beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger, der gælder i hvert enkelt land, hvor vi driver virksomhed. Om nødvendigt, justerer vi vores behandling af dine personoplysninger, som beskrevet i denne politik, for at sikre at vi overholder alle relevante lovkrav.

NYTTIGE DEFINITIONER

Nedenstående begreber, der anvendes i hele denne politik, har den betydning, der fremgår af forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

 • "dataansvarlig": en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller ethvert andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.
 • "databehandler": en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller ethvert andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.
 • "personoplysninger": alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person ("den registrerede"). Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som f.eks. navn, identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.
 • "Behandling" betyder en foranstaltning eller kombination af foranstaltninger vedrørende Personoplysninger eller opsætninger af Personoplysninger, uafhængigt af, om de udføres automatiseret eller ej, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbejdning eller ændring, udvikling, læsning, anvendelse, udlevering gennem overførsel, spredning eller stille til rådighed på anden vis, justering eller sammenførsel, begrænsning, sletning eller ødelæggelse.

Volvo Cars definerer endvidere:

 • "følsomme personoplysninger" som personoplysninger, der formodes at volde skade eller udgøre et særligt problem for den registrerede i tilfælde af offentliggørelse. Eksempler på sådanne oplysninger: Særlige kategorier af personoplysninger (som defineret nedenfor), kreditkortnummer og andre finansielle oplysninger om den registrerede, personligt ID-nummer og lokaliseringsdata.
 • "særlige kategorier af personoplysninger": personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

INDSAMLING AF DATA

Du kan give os oplysninger om dig selv eller din bil, når du benytter dig af Volvo Cars' tjenester i eller uden for en bil eller ved andre kontakter med Volvo Cars, f.eks. gennem vores websites eller kundecentre (bemærk i denne forbindelse, at telefonsamtaler med dit samtykke kan blive optaget med henblik på kvalitetssikring). Vi kan også indhente sådanne oplysninger fra vores autoriserede forhandlere og reparatører og andre tredjeparter. Sådanne data ("Personoplysninger tilvejebragt af kunden") kan bl.a. omfatte:

 • Dine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse mv.)
 • Demografiske oplysninger (alder, civilstand, husholdningssammensætning mv.)
 • Bilinformation (stelnummer (VIN), model, købsdato, servicehistorik mv.)
 • Lokaliseringsdata, der genereres som et resultat af dine aktiviteter (navigationshjælp, søgninger, positionsdeling mv.)
 • Data vedrørende dit køb og brug af vores produkter og tjenester (kundepræferencer og indstillinger, købshistorik, Volvo ID mv.).

Din bil indsamler også automatisk data vedrørende bilen og dens omgivelser, hovedsagelig af teknisk art og ikke direkte relateret til dig som person. Sådanne data ("Data registreret af bilen") er typisk tilknyttet bilens stelnummer (VIN) og vil derfor kunne spores til dig. Data registreret af bilen data kan bl.a. omfatte:

 • Sikkerhedsoplysninger (hvorvidt airbags eller selestrammere har været udløst, om døre og ruder er låst eller åbne mv.)
 • Status for systemfunktioner (motor, gaspedal, styretøj, bremser mv.)
 • Kørselsdata (bilens hastighed, brug af bremse- og gaspedal, ratbevægelser mv.)
 • Lokaliseringsdata (bilens position i tilfælde af en ulykke mv.)
 • Data om omgivelser (temperatur uden for bilen, billeder mv.).

Oplysninger om visse data registreret af bilen findes også i instruktionsvejledningen.

Vi er særlig omhyggelige og tager yderligere forholdsregler i forbindelse med indsamling og behandling af følsomme personlysninger, i henhold til gældende lov. For at undgå enhver tvivl skal det bemærkes, at også andre datatyper i henhold til gældende lovgivning kan behandles som følsomme personoplysninger.

BEMÆRKNING

Hvor det med rimelighed kan lade sig gøre eller kræves af gældende lov, vil vi ved indsamling eller registrering af dine personoplysninger give dig (i) specifikke oplysninger om formålene med behandlingen af dine personoplysninger, (ii) den dataansvarliges identitet, (iii) identiteten af eventuelle tredjeparter, som oplysningerne kan blive offentliggjort til og (iv) andre oplysninger, som kan være nødvendige for at sikre, at du kan beskytte dine rettigheder. De ovenfor nævnte oplysninger kan f.eks. gives, når du anskaffer en bil, i bilens infotainmentsystem, i mobilapps udviklet af Volvo Cars, på www.volvocars.com eller på anden måde i henhold til en aftale, som du indgår med Volvo Cars.

SAMTYKKE

Hvis det er praktisk muligt eller kræves i henhold til gældende lov, vil vi indhente dit samtykke inden indsamling eller brug af dine personoplysninger. Anmodningen om samtykke vil være tydelig og specifik og vil give dig et rimeligt beslutningsgrundlag. Vi tager aldrig dit samtykke for givet. I stedet vil vi sikre, at du aktivt kan give dit samtykke på en tydelig og gennemskuelig måde. Dit samtykke er frivilligt og kan altid trækkes tilbage, f.eks. ved at opsige en bestemt tjeneste eller kontakte Volvo Cars på adressen anført i nedenstående afsnit "Information og adgang". Hvis du ikke giver dit samtykke, kan du muligvis ikke benytte tjenester eller dele af tjenester.

INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER UDEN SAMTYKKE

Indsamling og brug af data registreret af bilen kan være nødvendigt for, (I) at teknikere kan finde og afhjælpe fejl i biler under service og vedligeholdelse, (II) for at Volvo Cars' produktudviklere f.eks. kan forbedre bilernes kvalitet og sikkerhed, (III) for at varetage Volvo Cars' garantiforpligtelser og (IV) for at overholde lovmæssige krav. Ved indsamling eller brug af data registreret af bilen til sådanne formål, samt af hensyn til lignende legitime interesser, som Volvo Cars varetager, vil vi normalt ikke indhente dit samtykke, medmindre dette anses for nødvendigt i det enkelte tilfælde eller kræves i henhold til gældende lov.

DATASTYRING

Volvo Car Corporation (en svensk juridisk enhed med registreringsnummer 556074-3089) har ansvaret for forskning og udvikling af nye og eksisterende bilmodeller samt for visse globale tjenester, der udbydes til kunderne. Volvo Car Corporation er den dataansvarlige for behandling af alle personoplysninger inden for rammerne af de tjenester, der leveres af Volvo Cars, ligesom virksomheden står for overvågning af bilernes kvalitet og potentielle sikkerhedstilbagekaldelser.

Det er normalt det enkelte nationale salgsselskab i Volvo Cars, der står for markedsføring, salg og kunderelationer samt markedsspecifikke tjenester på sit marked. Det nationale salgsselskab er dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, der finder sted til disse formål. På markeder uden et nationalt salgsselskab har en importør normalt det samme ansvar som et nationalt salgsselskab. I sådanne tilfælde er det derfor importøren, der er dataansvarlig. Volvo Cars lægger vægt på strenge regler for overholdelse af databeskyttelse i sin kontakt med autoriserede forhandlere og værksteder. Bemærk dog, at Volvo Cars og dets eksterne autoriserede forhandlere og reparatører er særskilte juridiske enheder, og at vi normalt ikke påtager os noget ansvar for, at sådanne forhandlere og reparatører ikke overholder gældende love. Hvis du har nogen spørgsmål om din forhandlers/reparatørs brug af dine personoplysninger, bedes du kontakte forhandleren eller reparatøren direkte.

TREDJEPARTS-APPS

Du kan få adgang til applikationer eller andre tjenester, der er tilknyttet bilen, men som leveres af en tredjepart, hvilket f.eks. kan nødvendiggøre overførsel af lokaliseringsdata og andre data registreret af bilen til tredjeparten. Volvo Cars er ikke ansvarlig for indsamling eller brug af personoplysninger i tredjeparters applikationer eller tjenester og anbefaler, at du inden brug omhyggeligt gennemlæser de gældende vilkår og betingelser for (og den eventuelle databeskyttelseserklæring tilknyttet) sådanne applikationer eller tjenester. Hvis du har spørgsmål i forbindelse med en bestemt tredjeparts brug af dine personoplysninger, bedes du kontakte den pågældende tredjepart direkte.

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

De personoplysninger, som Volvo Cars indsamler om dig og bilen, bruges til følgende formål:

 • Til levering af produkter og tjenester, herunder til at kontrollere din ret til visse køb og serviceydelser samt til at forbedre dine tilbud og oplevelser
 • Til at informere dig om opdateringer til, eller ændringer af, vores produkter og serviceydelser, herunder ændringer i vores vilkår og betingelser og politikker
 • Til at informere dig om nye produkter, serviceydelser og begivenheder
 • Til at yde support for bilen og serviceydelserne (garantiservice, oplysning om tilbagekaldelse mv.).
 • Til produktudvikling, f.eks. til at forbedre bilens ydeevne, kvalitet og sikkerhed
 • Til at vurdere og forbedre vores tilbud til og kommunikation med vores kunder
 • Til at opfylde lovmæssige krav og retmæssige myndighedsanmodninger
 • Til at informere dig om vores produkter og serviceydelser samt til at identificere dem, der måske kan være af interesse for dig
 • Til at gennemføre markedsundersøgelser
 • Til analyser og kundeprofilering (herunder online og social) foretaget af os selv eller af os valgte leverandører.

For de fleste databehandlinger vil du kunne bringe vores brug af dine personoplysninger til ophør ved at opdatere dine præferencer, opsige en bestemt tjeneste eller tilbagekalde dit samtykke til behandlingen ved at kontakte Volvo Cars på adressen anført under "Information og adgang" nedenfor eller på anden måde, som angivet af os. Medmindre andet følger af gældende lovgivning, kan du dog i almindelighed ikke fravælge behandling af dine personoplysninger:

 • I forbindelse med visse handlinger vedrørende indsamling og behandling af dine data registreret af bilen vedrørende sikkerhed, kvalitet og produktforbedring
 • Som vi udfører med henblik på at sende dig vigtige meddelelser, f.eks. ændringer i vores vilkår og betingelser og politikker eller i tilfælde af produkttilbagekaldelser
 • Som vi udfører med henblik på at overholde vores juridiske forpligtelser.

OPBEVARING

Vi vil kun opbevare dine personoplysninger så længe som nødvendigt for at kunne opfylde de heri anførte formål eller formål, som du på anden måde er blevet informeret om. Det betyder, at når du har givet dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, vil vi opbevare dine oplysninger, så længe vores kunderelationer består (og, hvis relevant, indtil udløbet af garantiperioden), eller indtil du tilbagekalder dit samtykke. Hvis du har tilbagekaldt dit samtykke, vil vi dog ikke desto mindre fortsat opbevare visse personoplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores juridiske forpligtelser og forsvare os i retstvister. Hvis vi ikke har indhentet dit samtykke til databehandlingen, vil oplysningerne kun blive opbevaret i det lovhjemlede tidsrum.

DATAKVALITET

I forbindelse med behandling af dine personoplysninger bestræber vi os på at sikre, at de er korrekte og opdaterede. Vil tilstræber at slette eller berigtige personoplysninger, der er urigtige eller ufuldstændige. Nærmere oplysninger om din ret til at sikre, at dine af os opbevarede personoplysninger er nøjagtige, fremgår af afsnittet "Information og adgang" nedenfor.

INFORMATION OG ADGANG

Som anført i afsnittet "Bemærkning" ovenfor kan vi give dig specifikke oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med indsamling og registrering af sådanne data. En gang om året har du ret til at anmode om og uden beregning at modtage oplysninger om, (I) hvilke personoplysninger vedrørende dig vi behandler, (II) hvor disse personoplysninger er indsamlet, (III) formålet med behandlingen, og (IV) hvilke modtagere eller modtagerkategorier disse personoplysninger deles med. Sådanne anmodninger skal fremsættes skriftligt og underskrives af dig personligt. De skal indeholde navn, adresse og helst din mailadresse. Du har også ret til at anmode om, at vi korrigerer, blokerer eller sletter eventuelle urigtige oplysninger om dig. Sådanne anmodninger skal sendes til den i slutningen af dette dokument anførte juridiske enhed. Dine anmodninger vil blive behandlet hurtigt og korrekt. Anmodninger om sletning af personoplysninger er underlagt eventuelle lovkrav. Såfremt gældende lovgivning hjemler et administrationsgebyr for at opfylde en sådan anmodning, kan Volvo Cars beregne sig et sådant gebyr. Du kan også få mulighed for at få adgang til en oversigt over visse personoplysninger tilvejebragt af kunden, der opbevares af Volvo Cars, og til at korrigere eller opdatere dine oplysninger ved at logge ind på Volvo Cars' kundeportalkonto eller en tilsvarende tjeneste, der tilbydes på dit lokale marked.

SIKKERHED

Volvo Cars bestræber sig på at implementere passende tekniske og organisatoriske forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig tilintetgørelse, utilsigtet tab eller ændring, uautoriseret offentliggørelse eller adgang samt alle andre uretmæssige former for databehandling. Vi tilstræber at sikre, at sikkerhedsniveauet og de foranstaltninger, der vedtages for at beskytte dine personoplysninger, er hensigtsmæssige i forhold til de risici, der følger af arten og brugen af dine personoplysninger.

OFFENTLIGGØRELSE OVER FOR TREDJEPARTER

Volvo Cars kan dele dine personoplysninger:

 • Med enheder inden for Volvo Cars
 • Med Volvo Cars' autoriserede forhandlere og reparatører med henblik på distribution af tilbud på produkter og serviceydelser og andre meddelelser til dig
 • Med andre forretningspartnere med det formål at distribuere tilbud om produkter og serviceydelser samt andre meddelelser til dig eller til forsknings- og udviklingsformål
 • I forbindelse med salg eller overdragelse af en af Volvo Cars' enheder eller dens aktiver
 • Som krævet ved lov, f.eks. i forbindelse med en offentlig undersøgelse, tvist eller anden retsproces eller anmodning
 • Når vi i god tro mener, at deling af personoplysninger er nødvendig for at beskytte vores rettigheder, f.eks. for at undersøge mulige overtrædelser af vores vilkår og betingelser eller for at opdage, forhindre eller afsløre bedrageri eller andre sikkerhedsproblemer.

En enhed i Volvo Cars, der er dataansvarlig for dine personoplysninger, vil normalt kun offentliggøre dine personoplysninger over for en tredjepart, hvis den har fået dit samtykke hertil. Vi kan dog, i det omfang der er lovhjemmel for det, dele dine personoplysninger uden dit samtykke, medmindre vi anser dit samtykke for at være nødvendigt i det konkrete tilfælde, eller dit samtykke kræves ved lov, i følgende situationer:

 • Hvor offentliggørelse kræves ved lov
 • Hvor offentliggørelse er nødvendig af hensyn til en legitim interesse, der forfølges af Volvo Cars (f.eks. for at beskytte vores juridiske rettigheder som ovenfor beskrevet).

DATABEHANDLING PÅ VORES VEGNE

Vi begrænser adgangen til dine personoplysninger til Volvo Cars' medarbejdere og leverandører, der skal bruge oplysningerne for at behandle dem på vores vegne, og som er kontraktligt forpligtet til at sørge for, at dine personoplysninger er sikre og bevares fortroligt. Vi tilstræber at vælge de databehandlingstjenester, der bedst værner om integriteten af dine personoplysninger over for tredjeparter. Nogle af disse databehandlingsprocesser kan udføres uden for EØS under et specifikt retsgrundlag i overensstemmelse med national lovgivning.

MARKEDSFØRING

Vi vil ikke sælge dine personoplysninger til eller markedsføre dem over for tredjeparter, medmindre vi har dit samtykke hertil. Vi vil ikke dele dine personoplysninger med tredjeparter til deres markedsføringsformål, medmindre vi har modtaget dit samtykke hertil. Hvis du har givet dit samtykke, men ønsker at ophøre med at modtage markedsføringsmateriale fra en tredjepart, bedes du kontakte den pågældende tredjepart direkte. Vi kan informere dig om nye produkter, serviceydelser, begivenheder og lignende markedsføringsaktiviteter. Hvis du ønsker at ophøre med at modtage et bestemt e-mailnyhedsbrev eller lignende kommunikation, bedes du følge vejledningen herom i den relevante kommunikation. Du kan også bruge din Volvo Cars forbrugerportalkonto eller tilsvarende tjeneste på dit lokale marked til at fravælge bestemte kommunikationstyper fra Volvo Cars og til at ændre tidligere foretagne indstillinger.

WEBSITES OG COOKIES

Du kan normalt besøge Volvo Cars' websites uden at fortælle os, hvem du er, eller give nogen oplysninger om dig selv. Men for at kunne levere visse serviceydelser eller tilbud til dig er vi ofte nødt til at registrere visse personoplysninger, f.eks. dit navn og din e-mailadresse. Selv inden eventuel registrering heraf kan vi (via cookies) indsamle anonyme oplysninger om, hvordan du har benyttet vores websites. Disse oplysninger er nyttige for os som en hjælp til at forbedre vores websites eller markedsføring. Alle Volvo Cars-websites, der er åbne for vores kunder, indeholder information om vores brug af cookies. I visse lande er der endvidere en onlineprocedure for accept og afvisning af cookies. Nærmere enkeltheder om vores brug af cookies kan fås ved at læse de lokale oplysninger herom, der er offentliggjort for dit land, under www.volvocars.com.

ÆNDRINGER

Volvo Cars forbeholder sig ret til at ændre denne politik til enhver tid.

OVERVÅGNING

Lovgivningen kræver, at vi overvåger, hvordan vores systemer fungerer, herunder de biler vi har produceret. Det betyder, at vi indsamler prøvedata fra bilerne.

KONTAKTOPLYSNINGER

For at kunne udøve din ret til at få oplysninger om eller adgang til de personoplysninger vi behandler, skal du kontakte den enhed i Volvo Cars, der står for behandlingen (se under "Datastyring" ovenfor).

Databeskyttelsesrepræsentant:

17w26 - Support site - email adress to avoid SPAM

Volvo Car Corporation, Avd 50090, HB32 405 31 Göteborg

Volvo Car Denmark A/S, Energivej 1 DK- 2750 Ballerup, Danmark

Udgivet 19-09-2017

Var oplysningerne nyttige?

Tak for din tilbagemelding.
Vi er glade for, at vi kunne hjælpe.
Feedback
Send
Ja Nej