KLIENTIDE PRIVAATSUSE REEGLID

REGULEERIMISALA JA EESMÄRK

Need reeglid kehtivad klientide isiklike andmete töötlemisele kontserni Volvo Car Group poolt (edaspidi: Volvo Cars või meie). Nende reeglite eesmärk on tutvustada meie praegustele, endistele ja potentsiaalsetele klientidele (edaspidi nimetatud „kliendid“ või „teie“) järgmisi üldpõhimõtteid:

 • millistel asjaoludel me teie isiklikke andmeid kogume ja töötleme;
 • millist tüüpi isiklikke andmeid me kogume;
 • miks me teie isiklikke andmeid kogume;
 • kuidas me teie isiklikke andmeid käitleme;
 • kuidas jaguneb isiklike andmete töötlemisega seotud vastutus kontsernis Volvo Cars erinevate juriidiliste isikute vahel ja
 • mis on kontaktandmed teie isiklike andmete parandamiseks või neile ligipääsu taotluste esitamiseks.

ANDMETÖÖTLUSE PÕHIMÕTTED

Teie isiklike andmete töötlemine moodustab olulise osa meie poolt teile pakutavatest toodetest ja teenustest. Hindame väga teie usaldust, mida näitate meile isiklike andmete edastamisega ning peame teie privaatsust oluliseks osaks teenustest, mida pakume. Teie isiklike andmete kaitsmiseks ning klientidele suurema väärtuse ja ohutuma sõidukogemuse pakkumisel järgime viit järgmist üldpõhimõtet.

VALIKUVABADUS

Teie isiklikud andmed kuuluvad teile. Püüame ise mitte oletada seda, millised võiksid olla teie eelistused privaatsuse suhtes, ning kavandada oma teenused selliselt, et saaksite valida, kas soovite oma isiklikke andmeid meiega jagada või mitte.

HUVIDE TASAKAAL

Kui teie isiklike andmete töötlemine on vajalik õigustatud huvi tõttu ning see huvi kaalub üles teie privaatsuse kaitsmise vajaduse, võime juhul, kui see on seadusega lubatud, töödelda teatud isiklikke andmeid teie otsest nõusolekut küsimata. Teatud juhul võime teie isiklikke andmeid töödelda ka ilma teie nõusolekuta, kui seda nõuab kohalduv seadus. Lisateavet vt allpool lõigust „Nõusolek“. Kui teie isiklikke andmeid töödeldakse avalikku huvi silmas pidades, teeme seda meie klientide ja üldsuse potentsiaalset kasu (sealhulgas ohutust) arvestades.

PROPORTSIONAALSUS

Volvo Cars töötleb kliendi isiklikke andmeid ainult siis, kui see on adekvaatne, asjakohane ja vajalik selle eesmärgi jaoks, mille jaoks andmeid on kogunud. Püüame muuta teie isiklikud andmed anonüümseks, kui sama funktsiooni või teenust on võimalik saavutada ka anonüümseks muudetud andmetega. Kui ühendame teie isiklikud andmed anonüümsete või mitteisiklike andmetega, loetakse need isiklikeks andmeteks seni, kuni need on omavahel seotud.

SELGUS JA ARUSAADAVUS NING TURVALISUS

Volvo Cars soovib väljendada selgelt ja arusaadavalt, milliseid isiklikke andmeid me töötleme ja millistel eesmärkidel. Meie jaoks on teie isiklike andmete kaitsmine ülitähtis, sest kaitsta seda, mis on teile tähtis, on ettevõtte Volvo Cars üheks põhiväärtuseks. Volvo Cars esitab teile soovi korral lisateavet teie isiklike andmete meiepoolse töötlemise ja kaitsmise kohta.

KOOSKÕLAS SEADUSTEGA

Ettevõtte Volvo Cars põhimõte on täita kehtivaid privaatsuse ja andmekaitse seadusi ning muid õigusnorme igas riigis, kus tegutseme. Vajaduse korral kohandame nendes reeglites kirjeldatud isiklike andmete töötlemise korda, et tagada vastavus õigusaktidega.

KASULIKUD MÕISTED

Järgmisi käesolevates reeglites kasutatud mõisteid on määratletud määruses (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta.

 • „Vastutav töötleja“ – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, institutsioon või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isiklike andmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.
 • „Volitatud töötleja“ – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, institutsioon või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.
 • „Isiklikud andmed“ on igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga (registreeritud). Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda on võimalik otseselt või kaudselt tuvastada identifitseeriva teabe põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.
 • „Töötlemine“ – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

Volvo Cars määratleb täiendavalt järgmisi mõisteid:

 • „tundlikud isiklikud andmed“ – isiklikud andmed, mille avaldamine võib andmesubjekti kahjustada või talle erilist muret tekitada. Sellised andmed on näiteks: isiklike andmete eriliigid (määratletud allpool), krediitkaardi andmed ja registreeritud isiku muud finantsalased andmed, isikukood ning asukoha andmed.
 • „Isikuandmete eriliigid“ – isikuandmed, millest ilmnevad rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

ANDMETE KOGUMINE

Võite esitada meile enda või oma sõiduki kohta andmeid ettevõtte Volvo Cars teenuste kasutamisel sõidukis või väljaspool sõidukit või muude kontaktide kaudu ettevõttega Volvo Cars, näiteks meie veebisaitide või kliendikeskuste kaudu (seoses sellega pange tähele, et kvaliteedi tagamise eesmärgil võidakse teie nõusolekul telefonikõnesid salvestada). Võime saada neid andmeid ka oma volitatud müügiesindustelt ja remonditöökodadelt ja muudelt kolmandatelt isikutelt. Need andmed („kliendi esitatud isikuandmed“) võivad olla:

 • teie kontaktandmed (nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress jms);
 • demograafilised andmed (vanus, perekonnaseis, leibkonna koosseis jms);
 • sõiduki andmed (tehasetähis (VIN-kood), mudel, ostukuupäev, teeninduste ajalugu jms);
 • teie tegevusega loodavad asukohaandmed (abi navigeerimisel, otsingu päringud, asukoha jagamine jms); ja
 • teie andmed meie toodete ostude ja kasutamise kohta (kliendi eelistused ja seadistused, ostude ajalugu, Volvo ID jms).

Teie sõiduk kogub ka automaatselt sõiduki ja selle ümbruse kohta andmeid, mis on eelkõige tehnilised ega ole teie isikuga otseselt seotud. Need andmed („sõiduki poolt registreeritavad andmed“) on üldjuhul seotud sõiduki tehasetähisega (VIN-koodiga) ja võivad olla selle kaudu teiega seostatavad. Sõiduki poolt registreeritavad andmed võivad olla:

 • ohutusalased andmed (kas turvapadjad või rihmapingutid on vallandunud, kas uksed ja aknad on lukus või avatud jms).
 • süsteemi funktsioonide olek (mootor, seguklapp, rool ja pidurid jms);
 • sõiduandmed (sõiduki kiirus, piduri- ja gaasipedaali kasutamine, rooli liikumine jms);
 • asukoha andmed (sõiduki asukoht õnnetuse korral jms); ja
 • ümbruse andmed (temperatuur väljaspool sõidukit, pildid jms).

Teatavate sõiduki poolt registreeritavate andmete kohta on teavet esitatud ka kasutusjuhendis.

Tundlike isiklike andmete kogumisel ja töötlemisel vajaduse korral oleme eriti ettevaatlikud ning rakendame lisameetmeid, nagu on nõutav kohaldatavate õigusaktidega. Kahtluste vältimiseks märgime siinkohal, et kohaldatavate õigusaktidega võib olla nõutav käidelda tundlike isiklike andmetena ka muud liiki andmeid.

TEATAMINE

Kui see on mõistlikult praktiliselt teostatav või kohalike õigusaktidega nõutav, esitame teile teie isiklike andmete kogumisel või registreerimisel (i) konkreetset teavet teie isiklike andmete töötlemise eesmärkide kohta, (ii) kes on vastutav töötleja, (iii) kes on kolmandad isikud, kellele andmeid võidakse avaldada, ja (iv) muud teavet, mis võib olla vajalik teie õiguste kaitsmise tagamiseks. Eeltoodud teave võidakse teile esitada näiteks sõiduki ostmisel, sõiduki info-meelelahutussüsteemis, ettevõtte Volvo Cars väljatöötatud mobiilirakendustes, veebisaidil www.volvocars.com või muudes teie ja ettevõtte Volvo Cars vahel sõlmitud lepingutes.

NÕUSOLEK

Kui see on mõistlikult praktiliselt teostatav või kohalike õigusaktidega nõutav, küsime teilt enne teie isiklike andmete kogumist või kasutamist nõusolekut. Teie nõusolekut küsitakse selgelt ja konkreetselt ning seda põhjendatakse piisavalt, et saaksite otsuse teha. Me ei võta teie nõusolekut kunagi iseenesest mõistetavana. Selle asemel tagame, et saate oma nõusoleku alati anda selgel ja läbipaistval viisil. Saate oma vabatahtliku nõusoleku alati tühistada, näiteks lõpetades teatava teenuse või võttes ühendust ettevõttega Volvo Cars aadressil, mis on märgitud allpool lõigus „Teave ja ligipääs“. Kui te nõusolekut ei anna, ei saa teenust võib-olla terviklikult või osaliselt kasutada.

ISIKUANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE ILMA NÕUSOLEKUTA

Sõiduki poolt registreeritavate andmete kogumine ja kasutamine võib osutuda vajalikuks (i) tehnikutele sõidukite vigade diagnoosimiseks ja kõrvaldamiseks sõidukite teeninduse ning hoolduse käigus, (ii) ettevõtte Volvo Cars tootearenduse huvides, näiteks sõidukite kvaliteedi ja ohutusfunktsioonide täiustamiseks, (iii) ettevõtte Volvo Cars garantiikohustuste haldamiseks ja (iv) seaduslike nõuete täitmiseks. Nendel eesmärkidel sõiduki registreeritavate andmete kogumisel või kasutamisel ja ettevõtte Volvo Cars muid sarnaseid õiguspäraseid huve silmas pidades me üldjuhul teie nõusolekut ei küsi, välja arvatud, kui seda peetakse konkreetsel juhul vajalikuks või see on kohaldatava õiguse kohaselt nõutav.

ANDMETE TÖÖTLEMINE

Volvo Car Corporation (Rootsi juriidiline isik registreerimisnumbriga 556074-3089) vastutab uute ja olemasolevate automudelite uurimise ning arendamise eest ning klientidele teatavate ülemaailmsete teenuste pakkumise eest. Volvo Car Corporation on ka andmete vastutav töötleja, kes töötleb kõiki ettevõtte Volvo Cars pakutavate teenustega seoses kogutud isiklike andmeid ning vastutab ka autode kvaliteedi jälgimise ja potentsiaalsete ohutuse tõttu tagasikutsumiste eest.

Ettevõtte Volvo Cars iga riigi müügiettevõtted vastutavad turunduse, müügi ja kliendisuhete eest ning oma turule omaste teenuste pakkumise eest. Riigi müügiettevõtted on nendel eesmärkidel toimuvate isiklike andmete töötlemise puhul vastutavad töötlejad. Riigi müügiettevõtteta turgudel on importijal tavaliselt samad ülesanded kui riigi müügiettevõttel. Seetõttu on nendel juhtudel andmete vastutav töötleja importija. Volvo Cars rõhutab oma lepingutes volitatud müügiesinduste ja remonditöökodadega rangete andmekaitsealaste reeglite järgimise vajalikkust. Kuid tuleb siiski arvestada, et Volvo Cars ja selle välised volitatud müügiesindused või remondiettevõtted on eraldi juriidilised isikud ning üldjuhul ei vastuta me selle eest, kui need müügiesindused ja remonditöökojad kohaldatavaid õigusakte ei järgi. Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas teie müügiesindus või remonditöökoda teie isiklikke andmeid kasutab, võtke ühendust otse müügiesinduse või remonditöökojaga.

KOLMANDATE ISIKUTE TAOTLUSED

Teil võib olla ligipääs sõidukiga seotud rakendustele või muudele teenustele, mida pakuvad kolmandad isikud ning mis vajavad näiteks asukoha ja muude sõiduki poolt registreeritavate andmete ülekandmist kolmandale isikule. Volvo Cars ei vastuta isiklike andmete kogumise või kasutamise eest kolmandate isikute rakendustes või teenustes ning soovitab teil enne nende rakenduste või teenuste kasutamist kohaldatavad tingimused (ja võimalikud privaatsusreeglid) hoolikalt läbi vaadata. Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas teatav kolmas isik teie isiklikke andmeid kasutab, võtke ühendust otse selle kolmanda isikuga.

ANDMETE KASUTAMINE

Isiklikud andmeid, mida Volvo Cars teie ja teie sõiduki kohta kogub, kasutatakse järgmistel eesmärkidel:

 • teile toodete ja teenuste pakkumiseks, sealhulgas teie õiguse kindlaksmääramiseks teatava ostu tegemiseks ja teenuse saamiseks, samuti teile kõrgematasemeliste pakkumiste tegemiseks ja kogemuste pakkumiseks;
 • teie teavitamiseks meie toodete ja teenuste uuendamisest või neis muudatuste tegemisest, sealhulgas muudatustest meie tingimustes ja reeglites;
 • teie teavitamiseks uutest toodetest, teenustest ja üritustest;
 • sõidukile toe ja teenuste pakkumiseks (garantiiteenus, tagasikutsumisteave jms);
 • tootearenduse eesmärkidel, näiteks sõiduki tööomaduste, kvaliteedi ja ohutuse parandamiseks;
 • meie pakkumiste ja kliendisuhtluse hindamiseks ja täiustamiseks;
 • õigusaktide või ametiasutuste seaduslike taotluste täitmiseks;
 • teie teavitamiseks meie toodetest ja teenustest ja teile huvipakkuvate toodete ja teenuste kindlaksmääramiseks;
 • turu-uuringute tegemiseks; ja
 • analüüside ja kliendiprofiilide koostamiseks (sealhulgas veebis ja sotsiaalmeedias) meie ja meie valitud hankijate poolt.

Enamiku töötlemistoimingute puhul saate oma isiklike andmete meiepoolse kasutamise lõpetada, kui uuendate oma eelistusi, lõpetate konkreetse teenuse või tühistate oma nõusoleku töötlemiseks, võttes ühendust ettevõttega Volvo Cars aadressil, mis on märgitud allpool lõigus „Teave ja ligipääs“, või järgides muid meilt saadud juhiseid. Kuid te ei saa üldjuhul keelduda teie isiklike andmete töötlemisest järgmistel juhtudel, välja arvatud siis, kui see on kohaldatavate õigusaktidega ette nähtud:

 • seoses teatavate teie sõiduki poolt registreeritavate ohutust, kvaliteeti ja toote täiustamist puudutavate andmete kogumise ja edasise töötlemisega;
 • kui me teeme seda teile tähtsate teadete saatmiseks, näiteks muudatuste kohta meie tingimustes ja reeglites või toodete tagasikutsumiste kohta;
 • kui me teeme seda oma seaduslike kohustuste täitmiseks.

SÄILITAMINE

Säilitame teie isiklikke andmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevates reeglites nimetatud või teile muul viisil teatatud eesmärkidel. See tähendab, et kui olete oma isiklike andmete töötlemiseks meile nõusoleku andnud, säilitame teie andmeid seni, kuni kliendisuhe kestab (ja kui see on asjakohane, kuni garantiiperioodi lõppemiseni) või kuni te nõusoleku tühistate. Kui olete oma nõusoleku tühistanud, võime siiski säilitada teatavaid isiklikke andmeid vajaliku perioodi jooksul, et täita oma seadusest tulenevaid kohustusi ja kaitsta end õiguslikes vaidlustes. Kui me ei ole teilt saanud nõusolekut andmete töötlemiseks, säilitatakse andmeid ainult seadusega lubatud ulatuses.

ANDMETE KVALITEET

Teie isiklike andmete töötlemisel püüame tagada, et need on õiged ja ajakohased. Püüame valed või mittetäielikud isiklikud andmed kustutada või parandada. Lisateavet teie õiguse kohta tagada meie poolt säilitatavate isiklike andmete täpsus vt allolevast lõigust „Teave ja ligipääs“.

TEAVE JA LIGIPÄÄS

Nagu eespool lõigus „Teatamine“ mainitud, esitame teile teie isiklike andmete kogumisel või registreerimisel konkreetset teavet teie isiklike andmete meiepoolse töötlemise kohta. Teil on õigus esitada korra aastas taotlus ja saada tasuta teavet (i) isiklike andmete kohta, mida teie kohta töötleme, (ii) isiklike andmete kogumise kohtade kohta, (iii) töötlemise eesmärkide kohta ja (iv) isikute või isikute kategooriate kohta, kellega teie isiklike andmeid jagatakse. Seda teavet tuleb taotleda kirjalikult ja taotlus peab oleme teie poolt allkirjastatud ning sisaldama teie nime, aadressi ja eelistatavalt e-posti aadressi. Teil on ka õigus taotleda teiega seotud ebaõigete andmete parandamist, blokeerimist või kustutamist. Taotlused tuleb saata selle dokumendi lõpus märgitud juriidilisele isikule. Teie taotlused vaadatakse läbi kiiresti ja nõuetekohaselt. Taotlusi isiklike andmete kustutamiseks rahuldatakse kohaldatavate õigusaktide nõudeid arvestades. Kui kohaldatava õigusakti kohaselt võib sellise taotluse täitmisel küsida haldustasu, võib Volvo Cars seda tasu küsida. Peale selle võib olla teil ligipääs teatavate ettevõtte Volvo Cars poolt säilitatavate kliendi esitatud isiklike andmete läbivaatamiseks ning nende andmete parandamiseks või uuendamiseks, kui logite sisse ettevõtte Volvo Cars kliendiportaali kontole või muusse teenusesse, mida teie kohalikul turul pakutakse.

TURVALISUS

Volvo Cars püüab rakendada sobivaid tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid teie isiklike andmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, juhusliku kaotamise või muutmise, loata avaldamise või ligipääsu ning muude ebaseaduslike töötlemisviiside eest. Meie eesmärk on tagada teie isiklike andmete kaitsmiseks vajaliku turvalisuse taseme ja rakendatavate meetmete sobivus olenevalt teie isiklike andmete olemuse ning kasutamisega seotud riskidest.

AVALDAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Volvo Cars võib jagada teie isikuandmeid:

 • kontserni Volvo Cars üksustega;
 • kontserni Volvo Cars volitatud müügiesinduste ja remonditöökodadega toodete ja teenuste pakkumiste ning muude teadete saatmiseks teile; ja
 • teiste äripartneritega toodete ja teenuste pakkumiste ja muude teadete saatmiseks teile või teadus- ja arendustöö eesmärkidel;
 • seoses kontserni Volvo Cars ettevõtte või selle varade müügi või võõrandamisega;
 • seadustega ettenähtud juhtudel, näiteks seoses ametiasutuse järelepärimisega, vaidlusega või muu õigusliku menetluse või taotlusega; ja
 • kui me peame avaldamist heas usus vajalikuks meie õiguste kaitsmiseks, näiteks meie tingimuste võimaliku rikkumise uurimiseks või pettuste avastamiseks, ennetamiseks või avalikustamiseks või muudes turvaküsimustes.

Kontserni Volvo Cars ettevõte, kes on teie isiklike andmete vastutav töötleja, avaldab teie isiklikke andmeid kolmandale isikule üldreeglina ainult teie nõusolekul. Kui see on lubatud õigusaktidega, võime järgmistel juhtudel jagada teie isiklikke andmeid ka teie nõusolekuta (välja arvatud, kui peame teie nõusolekut konkreetsel juhul vajalikuks või on see seadusega nõutav):

 • kui nende avaldamine on seadusega nõutav; ja
 • olukordades, kus nende avaldamine on vajalik ettevõtte Volvo Cars õiguspärase huvi tõttu (näiteks meie seaduslike õiguste kaitsmiseks, nagu eespool kirjeldatud).

ANDMETE TÖÖTLEMINE MEIE NIMEL

Piirame ligipääsu teie isiklikele andmetele ettevõtte Volvo Cars töötajate ja hankijatega, kellel on vaja seda teavet kasutada meie nimel töötlemiseks ning kes peavad lepingu kohaselt teie isiklikke andmeid turvaliselt ja konfidentsiaalselt säilitama. Meie eesmärk on valida selliseid andmetöötlusteenuseid, mille puhul on kõige paremini tagatud see, et teie andmed on kolmandate isikute eest kaitstud. Mõningaid neist töötlemistegevustest võidakse sooritada väljaspool Euroopa Majandusühendust konkreetsetel õiguslikel alustel riigi seaduste kohaselt.

TURUNDUS

Me ei müü teie isiklikke andmeid ega vaheta neid kolmandate isikutega, kui meil pole selleks teie nõusolekut. Me ei jaga teie isiklikke andmeid kolmandate isikutega nende turunduseesmärkides kasutamiseks, välja avatud juhul, kui oleme saanud selliseks avaldamiseks teie nõusoleku. Kui olete selleks nõusoleku andnud, kuid soovite lõpetada kolmandatelt isikutelt turundusmaterjali saamise, võtke ühendust otse selle kolmanda isikuga. Võime esitada teile teavet uute toodete, teenuste, ürituste või muude sarnaste turundustegevuste kohta. Kui soovite konkreetse e-postiga saadetava uudiskirja või muude sarnaste teadete saamisest loobuda, järgige selles teates esitatud juhiseid. Võite kasutada ettevõtte Volvo Cars teatud tüüpi teadete saamisest loobumiseks või oma varem valitud eelistuste muutmiseks ka oma kontot ettevõtte Volvo Cars kliendiportaalis või muus sarnases kohalikul turul pakutavas teenuses.

VEEBISAIDID JA KÜPSISED

Ettevõtte Volvo Cars veebisaite külastades ei pea te üldiselt avaldama oma isikut ega enda kohta teavet esitama. Teile teatavate teenuste osutamiseks või pakkumiste tegemiseks on meil tavaliselt vaja säilitada teatavaid isiklikke andmeid, näiteks teie nime ja e-posti aadressi. Võime ka enne registreerimist koguda (küpsiste abil) anonüümset teavet selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. See teave aitab meil meie veebisaite või turundustegevust täiustada. Iga ettevõtte Volvo Cars veebisait, mis on klientidele avatud, sisaldab teavet meie poolt kasutatavate küpsiste kohta. Mõningates riikides on kehtestatud ka kord veebis küpsiste vastuvõtmiseks või neist keeldumiseks. Lisateavet meie poolt kasutatavate küpsiste kohta lugege veebisaidilt www.volvocars.com kohalikku teavet oma riigis küpsiste kasutamise kohta.

MUUDATUSED

Ettevõttel Volvo Cars on õigus neid reegleid aeg-ajalt muuta.

JÄLGIMINE

Seadusest tulenevate nõuete tõttu peame jälgima oma süsteemi toimimist, sh meie toodetud autosid. See tähendab, et kogume autodelt näidisandmeid.

KONTAKTANDMED

Oma õiguste kasutamiseks, nt teabe hankimiseks või meie töödeldavatele isiklikele andmetele juurdepääsu saamiseks peate võtma ühendust ettevõtte Volvo Cars üksusega, kes vastutab töötlemise eest (vt eelnenud lõiku „Andmete töötlemine“).

Andmekaitse esindaja:

17w26 - Support site - email adress to avoid SPAM

Volvo Car Corporation, Avd 50090, HB32 405 31 Göteborg

Volvo Personvagnar 405 31 Göteborg Sverige

Avaldatud 6.07.2017

Kas sellest oli abi?

Aitäh tagasiside eest.
Tore, et saime aidata.
Tagasiside
Saada
Jah Ei