ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Η πολιτική αυτή ισχύει για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών από τον όμιλο Volvo Car Group (εφεξής αναφερόμενος ως «Volvo Cars» ή «εμείς»). Ο σκοπός αυτής της πολιτικής είναι να παράσχει στους τρέχοντες, πρώην και εν δυνάμει πελάτες μας (εφεξής αναφερόμενοι από κοινού ως «πελάτες» ή «εσείς») μια βασική κατανόηση των ακόλουθων:

 • των συνθηκών υπό τις οποίες συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
 • των τύπων προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε
 • των λόγων για τους οποίους συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
 • του τρόπου που χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
 • της κατανομής της ευθύνης των ενεργειών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μεταξύ των διαφόρων νομικών οντοτήτων εντός της Volvo Cars, και
 • των στοιχείων επικοινωνίας για αιτήματα διόρθωσης προσωπικών δεδομένων ή αιτήματα πρόσβασης του υποκειμένου.

ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί σημαντικό μέρος της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών εκ μέρους μας προς εσάς. Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε όταν μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα και θεωρούμε την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής βασικό μέρος των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αυξάνοντας παράλληλα την αξία του πελάτη και προσφέροντας βελτιωμένη και ασφαλέστερη εμπειρία οδήγησης, τηρούμε τις ακόλουθες πέντε γενικές αρχές.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα ανήκουν σε εσάς. Προσπαθούμε να μην προβούμε σε οποιεσδήποτε υποθέσεις σχετικά με τις προτιμήσεις της ιδιωτικής σας ζωής και έχουμε ως στόχο να σχεδιάσουμε τις υπηρεσίες μας με τρόπο ώστε να μπορείτε να επιλέξετε εάν ή όχι θα κοινοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εμάς.

ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι αναγκαία για την επιδίωξη έννομου συμφέροντος, και όπου αυτό συμφέρον υπερτερεί της ανάγκης για προστασία της ιδιωτικής σας ζωής, ενδέχεται να επεξεργαστούμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς να έχουμε λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας εάν αυτό επιτρέπεται από το νόμο. Σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα χωρίς να έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας εάν αυτό απαιτείται, σύμφωνα με το νόμο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Συγκατάθεση» παρακάτω. Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για το δημόσιο συμφέρον, αυτό γίνεται με βάση τα δυνητικά οφέλη (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας) για τους πελάτες μας και το ευρύ κοινό.

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Η Volvo Cars θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα πελατών της μόνο εάν είναι κατάλληλα, συναφή και απαραίτητα σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί. Στόχος μας είναι η ανωνυμοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, όταν μια λειτουργία ή υπηρεσία μπορεί να επιτευχθεί με ανώνυμα δεδομένα. Εάν συνδυάσουμε ανώνυμα ή μη προσωπικά δεδομένα με τα προσωπικά σας δεδομένα, αυτά θα αντιμετωπίζονται ως προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν συνδυασμένα.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Volvo Cars πιστεύει στη διαφάνεια όσον αφορά στο ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιους σκοπούς. Για εμάς, η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας δεδομένου ότι μία από τις βασικές αξίες της Volvo Cars είναι να προστατεύσει ό,τι είναι σημαντικό για εσάς. Κατόπιν αιτήματος, η Volvo Cars θα παρέχει στους πελάτες της περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Είναι πολιτική της Volvo Cars να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς που διέπουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιούμαστε. Εφόσον είναι απαραίτητο, θα προσαρμόσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφεται σε αυτή την πολιτική προκειμένου να διασφαλιστεί η νομική συμμόρφωση.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ακόλουθοι όροι, που χρησιμοποιούνται σε όλη αυτή την πολιτική, έχουν τις έννοιες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 σχετικά με την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

 • ως «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων» νοείται ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή δημόσια αρχή, ή ίδρυμα ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • ως «εκτελών την επεξεργασία» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή δημόσια αρχή, ή ίδρυμα ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
 • Ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («καταχωρισμένο»). Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • Ως «επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Η Volvo Cars καθορίζει επιπλέον:

 • ως «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι πιθανό να προκαλέσουν βλάβη ή ιδιαίτερη ανησυχία στο υποκείμενο των δεδομένων εάν αποκαλυφθούν. Παραδείγματα τέτοιων δεδομένων είναι: ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως ορίζονται παρακάτω), αριθμοί πιστωτικών καρτών και άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες που αφορούν το καταχωρισμένο άτομο, προσωπικοί αριθμοί ταυτότητας και δεδομένα θέσης.
 • Ως «ειδικές κατηγορίες δεδομένων» νοούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό φυσικού προσώπου.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενδέχεται να μας δώσετε πληροφορίες σχετικά με εσάς ή το όχημά σας όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες της Volvo Cars εντός ή εκτός οχήματος ή σε άλλες επαφές με τη Volvo Cars, για παράδειγμα μέσω των ιστοσελίδων μας ή των κέντρων μας υποδοχής πελατών (εν προκειμένω, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι οι τηλεφωνικές συνομιλίες μπορεί να καταγράφονται, με τη συναίνεσή σας, για λόγους διασφάλισης της ποιότητας). Ενδέχεται επίσης να λάβουμε τέτοια δεδομένα από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και επισκευαστές μας και άλλα τρίτα μέρη. Τα δεδομένα αυτά («Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τον πελάτη») μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • τα στοιχεία επικοινωνίας σας (όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.λπ.),
 • δημογραφικές πληροφορίες (ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, σύνθεση νοικοκυριού, κ.λπ.),
 • πληροφορίες οχήματος (αριθμός πλαισίου του οχήματος (VIN), μοντέλο, ημερομηνία αγοράς, ιστορικό σέρβις, κ.λπ.),
 • δεδομένα θέσης που προέρχονται από τις δραστηριότητές σας (βοήθεια πλοήγησης, ερωτήματα αναζήτησης, κοινή χρήση τοποθεσιών, κ.λπ.), και
 • δεδομένα που σχετίζονται με την αγορά σας και τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών μας (προτιμήσεις και ρυθμίσεις πελατών, ιστορικό αγορών, Volvo ID, κ.λπ.).

Το όχημά σας θα συλλέγει επίσης αυτόματα δεδομένα σχετικά με το όχημα και τον περιβάλλοντα χώρο του, κυρίως τεχνικού χαρακτήρα και όχι σε άμεση σχέση με εσάς προσωπικά. Τα δεδομένα αυτά («Δεδομένα που καταγράφονται από το όχημα») συνδέονται συνήθως με τον αριθμό πλαισίου του οχήματος (VIN) και ως εκ τούτου μπορεί να οδηγήσουν σε εσάς. Τα δεδομένα που καταγράφονται από το όχημα μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • πληροφορίες για την ασφάλεια (αν οι αερόσακοι ή οι προεντατήρες των ζωνών έχουν ενεργοποιηθεί, αν οι πόρτες και τα παράθυρα είναι κλειδωμένα ή ανοιχτά, κ.λπ.),
 • την κατάσταση λειτουργίας του συστήματος (του κινητήρα, του γκαζιού, του τιμονιού και των φρένων, κ.λπ.),
 • δεδομένα οδήγησης (ταχύτητα οχήματος, χρήση πεντάλ φρένου και γκαζιού, κίνηση του τιμονιού, κ.λπ.),
 • δεδομένα θέσης (τη θέση του οχήματος σε περίπτωση ατυχήματος, κ.λπ.), και
 • δεδομένα περιβάλλοντος χώρου (θερμοκρασία έξω από το όχημα, εικόνες, κ.λπ.).

Πληροφορίες σχετικά με ορισμένα δεδομένα που καταγράφονται από το όχημα περιλαμβάνονται επίσης στο εγχειρίδιο κατόχου.

Είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και εφαρμόζουμε πρόσθετα μέτρα κατά τη συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Για την αποφυγή κάθε αμφιβολίας, σημειώνεται ότι η ισχύουσα νομοθεσία μπορεί να απαιτεί άλλο είδος δεδομένων τα οποία πρέπει επίσης να αντιμετωπίζονται ως ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Όπου είναι πρακτικό εντός λογικών πλαισίων ή όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, κατά τη συλλογή ή την καταχώριση των προσωπικών σας δεδομένων, θα σας παρέχουμε (i) συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, (ii) την ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, (iii) την ταυτότητα οποιωνδήποτε τρίτων στους οποίους μπορεί να γνωστοποιηθούν τα δεδομένα και (iv) άλλες πληροφορίες που μπορεί να είναι απαραίτητες για να εξασφαλιστεί ότι μπορείτε να διασφαλίσετε τα δικαιώματά σας. Οι παραπάνω πληροφορίες μπορεί, για παράδειγμα, να παρέχονται κατά την αγορά ενός οχήματος, στο σύστημα infotainment του οχήματος, σε κινητές εφαρμογές που αναπτύχθηκαν από τη Volvo Cars, στη διεύθυνση www.volvocars.com ή άλλως σε συμφωνία που συνάψατε με τη Volvo Cars.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Όπου είναι πρακτικό εντός λογικών πλαισίων ή όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας πριν από τη συλλογή ή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Η αίτηση για τη συγκατάθεσή σας θα είναι σαφής και συγκεκριμένη και θα σας παρέχει μια λογική βάση σύμφωνα με την οποία θα λάβετε την απόφασή σας. Δεν θα θεωρήσουμε ποτέ τη συγκατάθεσή σας ως δεδομένη. Αντιθέτως, θα διασφαλίσουμε ότι η συγκατάθεσή σας παρέχεται με σαφή και διαφανή ενέργεια. Η συγκατάθεσή σας είναι εθελοντική και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα, με τον τερματισμό μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας ή επικοινωνώντας με τη Volvo Cars στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα «Πληροφορίες και Πρόσβαση» παρακάτω. Εάν δεν δώσετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση υπηρεσιών ή τμημάτων υπηρεσιών.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Η συλλογή και η χρήση δεδομένων που καταγράφονται από το όχημα μπορεί να είναι αναγκαία για (i) τους τεχνικούς ώστε να προβούν στη διάγνωση και την αποκατάσταση βλαβών σε οχήματα κατά το σέρβις και τη συντήρηση οχημάτων, (ii) την ανάπτυξη προϊόντων της Volvo Cars, για παράδειγμα, βελτιώσεις της ποιότητας και των χαρακτηριστικών ασφαλείας των οχημάτων, (iii) τη διαχείριση των δεσμεύσεων της εγγύησης της Volvo Cars και (iv) την εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων. Κατά τη συλλογή ή τη χρήση δεδομένων που καταγράφονται από το όχημα για τους σκοπούς αυτούς, και για παρόμοια έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τη Volvo Cars, συνήθως δεν θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο στη συγκεκριμένη περίπτωση ή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Volvo Car Corporation (μια σουηδική νομική οντότητα με εταιρικό αριθμό καταχώρισης 556074-3089) είναι υπεύθυνη για την έρευνα και την ανάπτυξη νέων και τρεχόντων μοντέλων οχημάτων, καθώς και για ορισμένες παγκόσμιες υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες. Η Volvo Car Corporation είναι ο υπεύθυνος για την επεξεργασία όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Volvo Cars και είναι επίσης υπεύθυνη για την παρακολούθηση της ποιότητας των οχημάτων και ενδεχόμενων ανακλήσεων ασφάλειας.

Κάθε εθνική εταιρεία πωλήσεων εντός της Volvo Cars είναι κατά κανόνα υπεύθυνη για το μάρκετινγκ, τις πωλήσεις και τις σχέσεις πελατών καθώς και για υπηρεσίες που αφορούν ειδικά τη συγκεκριμένη αγορά της. Η εθνική εταιρεία πωλήσεων είναι οι υπεύθυνοι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται για τους σκοπούς αυτούς. Σε αγορές χωρίς εθνική εταιρεία πωλήσεων, ο εισαγωγέας έχει συνήθως την ίδια ευθύνη με την εθνική εταιρεία πωλήσεων. Ως εκ τούτου, ο εισαγωγέας είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σε αυτές τις περιπτώσεις. Η Volvo Cars τονίζει την τήρηση αυστηρών κανόνων όσον αφορά την προστασία των δεδομένων κατά την επικοινωνία της με εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και συνεργεία. Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η Volvo Cars και οι εξωτερικοί της εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και επισκευαστές είναι ξεχωριστές νομικές οντότητες και ότι δεν είμαστε κατά κανόνα υπεύθυνοι εάν αυτοί οι αντιπρόσωποι και επισκευαστές δεν τηρούν τους ισχύοντες νόμους. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τον αντιπρόσωπο ή τον επισκευαστή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή τον επισκευαστή άμεσα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ενδέχεται να μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε εφαρμογές και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με το όχημα αλλά παρέχονται από τρίτους, οι οποίες, για παράδειγμα, ενδέχεται να απαιτούν τη μεταφορά δεδομένων θέσης και άλλων δεδομένων που καταγράφονται από το όχημα σε αυτούς τους τρίτους. H Volvo Cars δεν είναι υπεύθυνη για τη συλλογή ή τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εφαρμογές ή υπηρεσίες τρίτων και συνιστά να εξετάζετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν (και οποιαδήποτε σχετική δήλωση προστασίας ακεραιότητας) για τις εν λόγω εφαρμογές ή υπηρεσίες πριν τις χρησιμοποιήσετε. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από συγκεκριμένους τρίτους, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με αυτούς τους τρίτους.

ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει η Volvo Cars για εσάς και το όχημα θα χρησιμοποιούνται:

 • για να σας παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες, που περιλαμβάνουν την επαλήθευση της επιλεξιμότητάς σας για ορισμένες αγορές και υπηρεσίες, καθώς και την παροχή βελτιωμένων προσφορών και εμπειριών,
 • για να σας πληροφορούμε για ενημερώσεις, ή αλλαγές, που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές μας,
 • για να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα, υπηρεσίες και εκδηλώσεις,
 • για να παρέχουμε υποστήριξη και υπηρεσίες οχήματος (υπηρεσία εγγύησης, πληροφορίες ανάκλησης, κ.λπ.),
 • για σκοπούς ανάπτυξης προϊόντων, για παράδειγμα, για τη βελτίωση των επιδόσεων, της ποιότητας και της ασφάλειας του οχήματος,
 • για να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε τις προσφορές και την επικοινωνία μας με τους πελάτες,
 • για τη συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις ή αιτήματα νόμιμων αρχών,
 • για να σας ενημερώνουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να εντοπίσουμε εκείνα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν,
 • για τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς, και
 • για σκοπούς ανάλυσης και διαμόρφωσης προφίλ πελατών (συμπ/μένου online και κοινωνικού) που διεξάγονται από εμάς και τους προμηθευτές που έχουμε επιλέξει.

Για τις περισσότερες πράξεις επεξεργασίας δεδομένων, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να μη γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς ενημερώνοντας τις προτιμήσεις σας, περατώνοντας μια συγκεκριμένη υπηρεσία, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία, επικοινωνώντας με τη Volvo Cars στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα «Πληροφορίες και Πρόσβαση» παρακάτω ή με όποιον άλλο τρόπο σας προταθεί από εμάς. Ωστόσο, και εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία, κατά κανόνα δεν μπορείτε να μην επιτρέψετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

 • σε σχέση με ορισμένες πράξεις συλλογής και περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων που καταγράφονται από το όχημα σας και που αφορούν την ασφάλεια, την ποιότητα και τη βελτίωση προϊόντων,
 • που πραγματοποιούμε για να σας στείλουμε σημαντικές γνωστοποιήσεις, όπως αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές μας ή σε περίπτωση ανάκλησης προϊόντων, και
 • που πραγματοποιούμε για λόγους συμμόρφωσης με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται σε αυτή την πολιτική ή των σκοπών για τους οποίους έχετε ενημερωθεί με άλλο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που έχετε συναινέσει για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα για όσο διάστημα διαρκεί η σχέση πελάτη (και, κατά περίπτωση, μέχρι τη λήξη της περιόδου εγγύησης) έως ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Εάν έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται, ωστόσο, να διατηρήσουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την περίοδο που απαιτείται ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις νομικές μας υποχρεώσεις και να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας σε νομικές διαφορές. Εάν δεν έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία, τα δεδομένα θα διατηρηθούν μόνο στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι είναι ακριβή και ενημερωμένα. Προσπαθούμε να διαγράψουμε ή να διορθώσουμε προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή ή ελλιπή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας να διασφαλίσετε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούνται από εμάς, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Πληροφορίες και Πρόσβαση» παρακάτω.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Όπως αναφέρεται στην ενότητα «Γνωστοποίηση» παραπάνω, ενδέχεται να σας παρέχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη συλλογή ή την καταχώριση των δεδομένων αυτών. Μία φορά τον χρόνο έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε, και να λάβετε χωρίς χρέωση, πληροφορίες σχετικά με (i) ποια προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν επεξεργαζόμαστε, (ii) πού συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα, (iii) τον σκοπό της επεξεργασίας και (iv) σε ποιους αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών κοινοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Οι αιτήσεις για αυτές τις πληροφορίες πρέπει να γίνονται γραπτώς και να υπογράφονται προσωπικά από εσάς και να περιλαμβάνουν πληροφορίες για το όνομα, τη διεύθυνση και, κατά προτίμηση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε, να δεσμεύσουμε ή να διαγράψουμε τυχόν ανακριβή δεδομένα που σας αφορούν. Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη νομική οντότητα που ορίζεται στο τέλος του παρόντος εγγράφου. Οι αιτήσεις σας θα αντιμετωπίζονται με άμεσο και κατάλληλο τρόπο. Οι αιτήσεις για διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα υπόκεινται σε τυχόν ισχύουσες νομικές απαιτήσεις. Όπου η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει διοικητικό τέλος για τη διεκπεραίωση τέτοιας αίτησης, η Volvo Cars ενδέχεται να χρεώσει το εν λόγω τέλος. Επιπλέον, ενδέχεται να μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μια επισκόπηση ορισμένων προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τον πελάτη και που διατηρούνται από τη Volvo Cars, και να διορθώσετε ή να ενημερώσετε τα στοιχεία σας, εφόσον συνδεθείτε στον λογαριασμό της πύλης καταναλωτή της Volvo Cars ή σε παρόμοια υπηρεσία που είναι διαθέσιμη στην τοπική σας αγορά.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Volvo Cars προσπαθεί να εφαρμόσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια ή αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Στόχος μας είναι να διασφαλιστεί ότι το επίπεδο ασφάλειας και τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ανάλογα προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η φύση και η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η Volvo Cars ενδέχεται να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • μεταξύ φορέων της Volvo Cars
 • σε εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και επισκευαστές της Volvo Cars, με σκοπό τη διανομή προσφορών για προϊόντα και υπηρεσίες προς εσάς και άλλου είδους επικοινωνία με εσάς, και
 • σε άλλους επιχειρηματικούς εταίρους με σκοπό τη διανομή προσφορών για προϊόντα και υπηρεσίες και άλλου είδους επικοινωνία με εσάς ή για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης,
 • στο πλαίσιο της πώλησης ή μεταβίβασης ενός φορέα της Volvo Cars ή των περιουσιακών του στοιχείων,
 • όπως απαιτείται από τον νόμο, για παράδειγμα στο πλαίσιο κυβερνητικής έρευνας, διένεξης ή άλλης νομικής διαδικασίας ή αίτησης, και
 • όταν εμείς, με καλή πίστη, πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι αναγκαία για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας, για παράδειγμα, προκειμένου να διερευνηθούν πιθανές παραβιάσεις των όρων και προϋποθέσεών μας ή για την ανίχνευση, πρόληψη ή αποκάλυψη απάτης ή άλλα ζητήματα ασφάλειας.

Ο φορέας της Volvo Cars που είναι ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα αποκαλύψει, κατά γενικό κανόνα, τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους μόνο εφόσον έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας για να το πράξει. Ωστόσο, εάν επιτρέπεται από τον νόμο ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός και αν θεωρήσουμε ότι η συγκατάθεσή σας είναι αναγκαία στη συγκεκριμένη περίπτωση ή η συγκατάθεσή σας απαιτείται από το νόμο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • όπου η αποκάλυψη απαιτείται από το νόμο, και
 • περιπτώσεις στις οποίες η αποκάλυψη απαιτείται για τον σκοπό εννόμου συμφέροντος που επιδιώκει η Volvo Cars (για παράδειγμα, προκειμένου να προστατεύσουμε τα νομικά μας δικαιώματα, όπως περιγράφεται παραπάνω).

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ

Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα στους εργαζόμενους και τους προμηθευτές της Volvo Cars, που χρειάζονται να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες προκειμένου να τις επεξεργαστούν για λογαριασμό μας και που έχουν τη συμβατική υποχρέωση να διατηρούν τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και εμπιστευτικά. Στόχος μας είναι να επιλέξουμε το είδος υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων που διασφαλίζει καλύτερα την ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων έναντι οποιουδήποτε τρίτου. Ορισμένες από αυτές τις δραστηριότητες επεξεργασίας μπορεί να πραγματοποιηθούν εκτός του ΕΟΧ υπό μια ειδική νομική βάση, όπως απαιτείται από το εθνικό δίκαιο.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Δεν θα πουλήσουμε ούτε θα εμπορευθούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους εκτός εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας για να το πράξουμε. Δεν θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς εμπορικής προώθησής τους, εκτός εάν έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για τέτοιες κοινοποιήσεις. Εάν έχετε δώσει τέτοια συγκατάθεση, αλλά επιθυμείτε να πάψετε να λαμβάνετε υλικό εμπορικής προώθησης από τρίτο μέρος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε απευθείας με αυτό το τρίτο μέρος. Ενδέχεται να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις ή παρόμοιες δραστηριότητες εμπορικής προώθησης. Εάν επιθυμείτε να διαγραφείτε από ένα συγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο που λαμβάνετε με e-mail ή παρόμοια επικοινωνία, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες στη σχετική ανακοίνωση. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό σας στην πύλη καταναλωτή της Volvo Cars ή παρόμοια υπηρεσία, για να μην επιτρέπετε συγκεκριμένους τύπους επικοινωνίας από τη Volvo Cars και για να αλλάξετε τις προτιμήσεις που έχετε ήδη υποβάλει.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ COOKIES

Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να επισκεφθείτε τους ιστότοπους της Volvo Cars, χωρίς να μας λέτε ποιοι είστε ή να αποκαλύπτετε οποιαδήποτε πληροφορία για τον εαυτό σας. Προκειμένου, ωστόσο, να σας παρέχουμε ορισμένες υπηρεσίες ή προσφορές μας, συχνά χρειάζεται να καταχωρίσουμε ορισμένα προσωπικά στοιχεία, όπως το όνομά σας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε (μέσω cookies) ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με το πώς έχετε χρησιμοποιήσει τους ιστότοπούς μας πριν από αυτή την καταχώριση. Αυτές οι πληροφορίες θα είναι χρήσιμες για εμάς, προκειμένου να βελτιώσουμε τις ιστοσελίδες ή το μάρκετινγκ της εταιρείας μας. Όλοι οι ιστότοποι της Volvo Cars που είναι ανοιχτοί για τους πελάτες μας περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies. Για ορισμένες χώρες υπάρχει επίσης μια ηλεκτρονική διαδικασία για την αποδοχή ή την απόρριψη των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, συμβουλευθείτε τις κατά τόπους πληροφορίες σχετικά με τα cookies που δημοσιεύθηκαν για τη χώρα σας στη διεύθυνση www.volvocars.com.

ΑΛΛΑΓΕΣ

Η Volvo Cars διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί αυτήν την πολιτική από καιρό σε καιρό.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Ως αποτέλεσμα των νομικών απαιτήσεων, πρέπει να παρακολουθούμε τον τρόπο λειτουργίας του συστήματός μας, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων που έχουμε παράγει. Αυτό σημαίνει ότι συλλέγουμε δειγματοληπτικά δεδομένα από τα αυτοκίνητα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, π.χ. να πάρετε πληροφορίες ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, πρέπει να επικοινωνήσετε με την Volvo Cars που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία (βλ. «Έλεγχος δεδομένων παραπάνω»).

Αντιπρόσωπος προστασίας δεδομένων:

17w26 - Support site - email adress to avoid SPAM

Volvo Car Corporation, Avd 50090, HB32 405 31 Göteborg

Volvo Car Hellas S.A., Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 4 & Γονατά, Περιστέρι, 121 33

Δημοσιεύτηκε 6/7/2017

Ήταν αυτό χρήσιμο;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας.
Ήταν ευχαρίστηση μας να βοηθήσουμε.
Σχόλια
Αποστολή
Ναι Όχι