ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ALKALMAZÁSI KÖR ÉS CÉL

Ez a szabályzat vonatkozik az ügyfelek személyes adatainak kezelésére a Volvo Car Group csoportnál (a továbbiakban "Volvo Cars" vagy "mi"). A szabályzat célja, hogy jelenlegi, korábbi és potenciális ügyfeleinknek („ügyfelek” vagy „Ön”) általános tájékoztatást nyújtson az alábbiakról:

 • Azok a körülmények, amelyek között a Személyes adatait gyűjtjük és kezeljük
 • Az általunk gyűjtött személyes adatok típusai
 • A Személyes adatok gyűjtésének okai
 • A személyes adatok kezelésének módja
 • A személyes adatok kezelésére vonatkozó felelősség megoszlása a különböző jogi entitások között a Volvo Cars vállalatnál
 • Kapcsolattartási adatok a Személyes adatok helyreigazítására vagy elérésére vonatkozó kérelmekhez.

AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI

Személyes adatainak kezelése a termékek és szolgáltatások Ön számára történő biztosításának fontos része. Értékeljük személyes adatainak megadásakor belénk vetett bizalmát, és az általunk nyújtott szolgáltatások fontos részének tekintjük az Ön adatainak védelmét. Az ügyfeleknek nyújtott érték fokozása és a magasabb szintű, biztonságosabb vezetési élmény nyújtása mellett a személyes adatok védelme érdekében ragaszkodunk az alábbi öt általános alapelvhez.

A VÁLASZTÁS SZABADSÁGA

Személyes adatai Önhöz tartoznak. Arra törekszünk, hogy ne bocsátkozzunk feltételezésekbe adatvédelmi igényeivel kapcsolatban, és igyekszünk úgy kialakítani szolgáltatásainkat, hogy tetszése szerint oszthassa meg velünk személyes adatait.

ÉRDEKEGYENSÚLY

Amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése szükséges bizonyos törvényes érdekek érvényesítéséhez, és ezek az érdekek előbbre valók az Ön adatainak védelménél, akkor bizonyos Személyes adatait kifejezett beleegyezése nélkül is kezelhetjük, ha a törvények erre lehetőséget adnak. Bizonyos egyéb helyzetekben akkor is kezelhetjük a beleegyezése nélkül a Személyes adatait, ha a vonatkozó törvények így rendelkeznek. További tájékoztatást az alábbi „Hozzájárulás” részben talál. Ha Személyes adatait közérdekből kezeljük, akkor ezt ügyfeleink és a lakosság potenciális hasznát (egyebek között biztonságát) mérlegelve tesszük.

ARÁNYOSSÁG

A Volvo Cars csak akkor kezeli ügyfelei Személyes adatait, ha az adekvát, vonatkozó és szükséges arra a célra, amelyre azokat begyűjtöttük. Arra törekszünk, hogy személyes adatait névtelenül kezeljük, ha az adott funkció vagy szolgáltatás névtelen adatokkal is biztosítható. Ha a névtelen vagy nem személyes adatokat az Ön személyes adataival kapcsoljuk össze, akkor azokat személyes adatokként kezeljük, amíg kapcsolatban maradnak.

ÁTLÁTHATÓSÁG ÉS BIZTONSÁG

A Volvo Cars hisz abban, hogy átláthatónak kell lennie annak, hogy milyen Személyes adatokat és milyen céllal kezelünk. Számunkra az Ön Személyes adatainak védelme azért is lényeges, mert a Volvo Cars számára alapvető érték az Önnek fontos dolgok védelme. Kérésre a Volvo Cars további tájékoztatást ad ügyfeleinek Személyes adataik kezelésével és védelmével kapcsolatban.

A JOGSZABÁLYOK BETARTÁSA

A Volvo Cars alapelve, hogy minden egyes országban, ahol a vállalat működik, megfeleljen a személyes adatok védelemére és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak, rendelkezéseknek és szabályozásoknak. Szükség esetén úgy módosítjuk a Személyes adatok jelen szabályzatban foglalt adatkezelési irányelveit, hogy biztosítsuk a jogszabályok betartását.

HASZNOS DEFINÍCIÓK

A jelen szabályzatban használt alábbi kifejezések a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016/679 (EU) számú rendeletben meghatározott jelentéssel bírnak.

 • Az „adatkezelő” olyan természetes vagy jogi személyt, hatóságot, intézményt vagy bármely más testületet jelent, amely önállóan vagy másokkal közösen meghatározza a Személyes adatok kezelésének célját és módját.
 • Az „adatfeldolgozó” olyan természetes vagy jogi személyt, hatóságot, intézményt vagy bármely más testületet jelent, amely az adatkezelő nevében feldolgozza a Személyes adatokat.
 • A "Személyes adatok" azonosított vagy azonosítható fizikai személyre ("regisztrált") vonatkozó adatokat jelentenek. Az azonosítható fizikai személy olyan személy, aki, közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen olyan azonosítók alapján, mint a név, azonosító szám, hely adatok, online azonosító vagy olyan tényezők alapján, mint a fizikai személyre jellemző fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, pénzügyi, kulturális vagy szociális identitás.
 • A „Kezelés” a személyes adatokkal automatikus vagy nem automatikus módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, úgymint gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, szerkesztés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, visszakeresés, áttekintés, felhasználás, felfedés továbbítás útján, terjesztéssel vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel révén, összehangolás vagy összekapcsolás, zárolás, törlés vagy megsemmisítés.

A Volvo Cars az alábbiakat is meghatározza:

 • Az „Érzékeny személyes adatok” olyan személyes adatok, amelyek feltárása valószínűleg kárt okoz vagy aggályos az érintett személynek. Példák az ilyen adatokra: Specifikus személyes adatkategóriák (az alábbi meghatározások szerint) a regisztrált személy hitelkártyaszáma és egyéb pénzügyi adatai, személyes azonosító száma és hely adatai.
 • A „különleges kategóriákba sorolható adatok” faji vagy etnikai származást, politikai nézetet, vallási vagy filozófiai meggyőződést vagy szakszervezeti tagságot, genetikai információkat kezelése, a természetes személy azonosítására szolgáló biometrikus adatok, egészséggel kapcsolatos adatok vagy a személy szexuális életére vagy szexuális irányultságra vonatkozó adatok.

ADATGYŰJTÉS

Ön adatokat szolgáltathat nekünk magáról vagy a járművéről, amikor a Volvo Cars szolgáltatásait használja az autóban vagy azon kívül, illetve a Volvo Cars vállalattal folytatott kommunikáció során, például weboldalainkon keresztül vagy ügyfélközpontjainkban. (Ezzel kapcsolatban ne feledje, hogy a telefonhívásokat, az Ön beleegyezésével minőségbiztosítási okokból rögzíthetjük.) Ilyen típusú adatokat hivatalos márkakereskedőktől, javítóktól és egyéb harmadik felektől is beszerezhetünk. Az ilyen adatok („a felhasználó által megadott személyes adatok”) többek között az alábbiak lehetnek:

 • Kapcsolattartási adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím stb.);
 • Demográfiai adatok (életkor, családi állapot, háztartás összetétele stb.);
 • Járműadatok (alvázszám (VIN), modell, vásárlás dátuma, szervizelőzmények stb.);
 • Az Ön tevékenységei által generált helyadatok (navigációs segítség, keresések, helymegosztás stb.);
 • A vásárlásához, valamint a termékek és szolgáltatások használatához kapcsolódó adatok (ügyfélbeállítások, vásárlási előzmények, Volvo ID stb.).

Az Ön járműve automatikusan gyűjt a járművel és annak környezetével kapcsolatos, elsődlegesen műszaki természetű, nem pedig az Ön személyéhez közvetlenül kötődő adatokat. Az ilyen adatok („jármű által rögzített adatok”) jellemzően a jármű alvázszámához (VIN) kapcsolódnak, ezért Önnel kapcsolatba hozhatók. A jármű által rögzített adatok többek között az alábbiak lehetnek:

 • Biztonsági adatok (működésbe léptek-e a légzsákok vagy az övfeszítők, zárva vagy nyitva vannak-e az ajtók és ablakok stb.);
 • A rendszer működési állapota (motor, fojtószelep, kormány, fékek stb.);
 • Vezetési adatok (jármű sebessége, fék- és gázpedál használata, kormánykerék mozgása stb.);
 • Helyadatok (jármű helyzete baleset esetén stb.);
 • Környezeti adatok (hőmérséklet a járművön kívül, képek stb.).

A kezelési útmutatóban is szerepelnek információk a jármű által rögzített bizonyos adatokra vonatkozóan.

Különös gonddal járunk el, és további intézkedéseket teszünk, ha és amikor érzékeny személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk, a vonatkozó törvények által megkövetelt módon. A kétségek elkerülése végett megjegyezzük, hogy a vonatkozó törvények egyéb típusú adatok Érzékeny személyes adatokként történő kezelését is megkövetelhetik.

ÉSZREVÉTEL

Amennyiben ésszerűen megvalósítható, vagy a vonatkozó törvények megkövetelik, az Ön Személyes adatainak gyűjtésével vagy rögzítésével kapcsolatban (i) konkrétan megadjuk a Személyes adatok kezelésének célját, (ii) azonosítjuk az Adatkezelőt, (iii) azonosítunk minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat kiadhatjuk, és (iv) további információkat nyújtunk Önnek, amelyek szükségesek lehetnek ahhoz, hogy meggyőződhessen jogai biztosításáról. A fenti adatokat például jármű vásárlásakor, a jármű infotainment rendszerében, a Volvo Cars által fejlesztett mobilalkalmazásokban, a www.volvocars.com weboldalon vagy a Volvo Cars vállalattal kötött egyéb megállapodásban közölhetjük Önnel.

HOZZÁJÁRULÁS

Amennyiben ésszerűen megvalósítható, vagy a vonatkozó törvények megkövetelik, személyes adatai gyűjtése vagy kezelése előtt az Ön hozzájárulását kérjük. A hozzájárulás kérése egyértelmű, specifikus, és észszerű alapot nyújt ahhoz, hogy Ön döntést hozhasson. Soha nem vesszük garantáltnak a beleegyezését. Ehelyett világos és átlátható módon meggyőződünk arról, hogy Ön aktívan beleegyezik. Hozzájárulása önkéntes és bármikor visszavonható, például egy adott szolgáltatás megszüntetésével vagy a Volvo Cars felkeresésével az alábbi „Információk és elérhetőség” részben található címen. Ha nem adja hozzájárulását, akkor előfordulhat, hogy nem tudja használni a szolgáltatásokat vagy a szolgáltatások egyes részeit.

SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁS NÉLKÜLI GYŰJTÉSE ÉS KEZELÉSE

A jármű által rögzített adatok gyűjtése és kezelése szükséges lehet (i) a technikusok számára a járművek hibáinak diagnosztizálásához és kijavításához a járművek karbantartása és szervizelése során, (ii) a Volvo Cars termékfejlesztéséhez, például a járművek minőségének és biztonsági funkcióinak fejlesztéséhez, (iii) a Volvo Cars szavatossági vállalásainak kezeléséhez és (iv) a jogi követelmények teljesítéséhez. Amikor ilyen célokból és a Volvo Cars hasonló törvényes érdekeinek érvényesítése érdekében gyűjtünk vagy kezelünk a jármű által rögzített adatokat, akkor általában nem kérjük a hozzájárulását, ha ezt az egyedi eset vagy valamely vonatkozó törvény meg nem követeli.

ADATKEZELÉS

A Volvo Car Corporation (az 556074-3089 nyilvántartási számmal bejegyzett svéd jogi személy) új és jelenlegi autómodellek kutatásáért és fejlesztéséért és bizonyos, az ügyfelek számára biztosított globális szolgáltatásokért felelős. A Volvo Car Corporation a Volvo Cars által nyújtott szolgáltatások biztosítása során kezelt Személyes adatok Adatkezelője és az autók minőségének felügyeletéért valamint a potenciális visszahívásokért is felelős.

A Volvo Cars vállalaton belüli egyes országos értékesítési vállalatok felelősek általában a marketingért, az értékesítésért és az ügyfélkapcsolatokért, valamint az adott piacon nyújtott piacspecifikus szolgáltatásokért. A Személyes adatok ilyen célú kezelése során az országos értékesítő vállalat az Adatkezelő. Az országos értékesítési vállalat nélküli piacokon az importőr ugyanolyan felelősséget visel, mint más piacokon az országos értékesítési vállalatok. Ezért ilyen esetekben az importőr az Adatkezelő. A Volvo Cars hangsúlyozza az adatok védelemével kapcsolatos szigorú szabályok betartását a hivatalos kereskedésekkel és műhelyekkel történő kapcsolata során. Azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Volvo Cars és annak külső hivatalos márkakereskedői és szervizei különálló jogi személyek, így a Volvo Cars általánosságban nem felelős azért, ha az ilyen márkakereskedők és szervizek nem tartják be a vonatkozó törvényeket. Ha kérdései vannak azzal kapcsolatban, hogy az Ön márkakereskedése vagy szervize hogyan használja az Ön személyes adatait, akkor lépjen kapcsolatba közvetlenül a márkakereskedéssel vagy szervizzel.

HARMADIK FELEK ALKALMAZÁSAI

Olyan, az autóhoz kapcsolódó alkalmazásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz is hozzáférhet, amelyeket harmadik felek nyújtanak és például hely adatokat vagy egyéb, a jármű által gyűjtött adatokat továbbítanak a harmadik fél felé. A Volvo Cars nem felelős a harmadik felek alkalmazásai vagy szolgáltatásai által gyűjtött Személyes adatok gyűjtéséért vagy használatáért és azt javasolja, hogy gondosan tanulmányozza az ilyen alkalmazások vagy szolgáltatások vonatkozó feltételeit (vagy a kapcsolódó adatvédelmi irányelveket), mielőtt használná azokat. Ha kérdései merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy bizonyos harmadik felek hogyan kezelik az Ön személyes adatait, akkor lépjen kapcsolata közvetlenül a harmadik féllel.

ADATHASZNÁLAT

A Volvo Cars az alábbiakra használja az Önről és a járműről gyűjtött Személyes adatokat:

 • Termékek és szolgáltatások biztosítására – beleértve annak ellenőrzését, hogy Ön jogosult-e bizonyos vásárlási ajánlatok és szolgáltatások igénybevételére –, továbbá arra, hogy jobb ajánlatokat és élményeket kínálhasson Önnek;
 • Arra, hogy tájékoztassa Önt a Volvo Cars termékei és szolgáltatásai frissítéseiről és módosításairól, beleértve egyebek között a felhasználási feltételek és szabályok változásait;
 • Arra, hogy új termékekről, szolgáltatásokról és eseményekről tájékoztassa Önt;
 • Járműtámogatás és szolgáltatások nyújtására (szavatossági szolgáltatások, visszahívási tájékoztatás stb.);
 • Termékfejlesztési célokra, például a jármű teljesítményének, minőségének és biztonságának javítására;
 • Az ügyfelek számára nyújtott ajánlatok és a kommunikáció értékelésére és javítására;
 • A jogi követelmények vagy a törvényes hatósági adatigénylések teljesítésére;
 • Arra, hogy tájékoztassa Önt a Volvo Cars termékeiről és szolgáltatásairól, és azonosítsa azokat, amelyek érdekelhetik Önt;
 • Piackutatás végzésére;
 • Elemzési célokra és ügyfélprofilok kialakítására (online és közösségi), amelyeket a vállalat és kiválasztott alvállalkozói végeznek.

A Személyes adatain végzett legtöbb Adatkezelési műveletet leállíthatja a beállításai módosításával, egy bizonyos szolgáltatás használatának befejezésével, az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulása visszavonásával a Volvo Cars vállalat „Információk és elérhetőség” részben szereplő címein vagy egyéb általunk megadott módon. Azonban amennyiben a vonatkozó törvényekből máshogy nem következik, általában nem szüntetheti meg Személyes adatainak kezelését:

 • A biztonsággal, minőséggel és termékfejlesztéssel kapcsolatban a jármű által rögzített adatok gyűjtése és további Feldolgozása tekintetében;
 • Amennyiben az adatok kezelését fontos észrevételek küldése céljából végezzük, például a felhasználási feltételek és szabályok módosításával kapcsolatban vagy visszahívások esetén, és
 • Amennyiben az adatok kezelését azért végzünk, hogy eleget tehessünk jogi kötelezettségeinknek.

MEGŐRZÉS

Személyes adatait csak addig őrizzük meg, amíg szükséges, hogy teljesíteni tudjuk céljainkat, amelyeket a jelen szabályzat ismertet, illetve amelyekről más módon tájékoztattuk Önt. Ez azt jelenti, hogy amikor beleegyezik Személyes adatainak Kezelésébe, addig tartjuk meg az adatokat, amíg az ügyfélkapcsolat fennáll (és, ahol alkalmazható, a garanciális időszak lejártáig) vagy vissza nem vonja beleegyezését. Bizonyos személyes adatait hozzájárulása visszavonása után is megőrizhetjük addig, amíg arra jogi kötelezettségeink teljesítéséhez vagy törvényes érdekeink védelme érdekében szükség van. Ha nem kaptuk meg a hozzájárulását az Adatkezeléshez, akkor az adatokat csak addig őrizzük meg, amíg a törvények ezt lehetővé teszik.

ADATMINŐSÉG

Személyes adatainak kezelésekor arra törekszünk, hogy azok helyesek és naprakészek legyenek. Próbáljuk törölni vagy javítani a helytelen vagy hiányos adatokat. Az általunk tárolt Személyes adatok pontosságának biztosítására vonatkozó jogait az alábbi „Információk és elérhetőség” rész ismerteti részletesebben.

INFORMÁCIÓK ÉS ELÉRHETŐSÉG

Amint a fenti „Észrevétel” részben jeleztük, az adatok gyűjtésekor vagy rögzítésekor konkrét tájékoztatást nyújthatunk Önnek az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban. Évente egyszer joga van ingyenesen tájékoztatást kérni és kapni arról, hogy (i) milyen Önhöz kapcsolódó Személyes adatokat kezelünk, (ii) hol gyűjtjük a Személyes adatokat, (iii) mi az adatkezelés célja, és (iv) milyen felekkel vagy milyen kategóriájú felekkel osztjuk meg a Személyes adatokat. Az ilyen információkra vonatkozó kérelmet írásban és személyes aláírással kell benyújtani, amelynek tartalmaznia kell a név, cím adatokat és ideális esetben e-mail címet is. Azt is kérheti, hogy javítsuk, blokkoljuk vagy töröljük az Önre vonatkozó helytelen információkat. A kérelmeket a jelen dokumentum végén megadott jogi személyhez kell benyújtani. A kérelmeket késedelem nélkül és megfelelő módon kezeljük. A személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmekkel kapcsolatban a vonatkozó jogi követelményeket kell alkalmazni. Amennyiben a vonatkozó törvények adminisztrációs díjat írnak elő az ilyen kérelmek teljesítésére vonatkozóan, úgy a Volvo Cars ilyen díjat számíthat fel. Ezenfelül lehetséges, hogy Ön hozzáférhet a Volvo Cars által tárolt bizonyos ügyfél által megadott Személyes adatok áttekintéséhez, és helyesbítheti vagy módosíthatja az Önre vonatkozó adatokat, ha bejelentkezik a Volvo Cars ügyfélportálra vagy a helyi piacon kínált hasonló szolgáltatásba.

BIZTONSÁG

A Volvo Cars törekszik arra, hogy megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket tegyen az Ön Személyes adatainak védelmére a véletlen vagy törvénytelen megsemmisítéssel, véletlen elvesztéssel vagy módosítással, jogosulatlan kiadással vagy eléréssel és a törvénytelen Adatkezelés bármilyen más formájával szemben. Arra törekszünk, hogy a biztonság szintje és az Ön Személyes adatainak védelme érdekében alkalmazott intézkedések megfeleljenek a Személyes adatok természete és használata által jelentett kockázatoknak.

KIADÁS HARMADIK FELEKNEK

A Volvo Cars megoszthatja a Személyes adatait:

 • A Volvo Cars egységek között
 • A Volvo Cars márkakereskedésekkel és szervizekkel, termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatok terjesztése és egyéb Önnek küldött kommunikáció céljából, és
 • Egyéb üzleti partnerekkel, termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatok terjesztése és egyéb Önnek küldött kommunikáció céljából vagy kutatási és fejlesztési célokból;
 • A Volvo Cars egységeinek vagy azok eszközeinek értékesítésével vagy átruházásával kapcsolatban;
 • A törvények által megköveteltek szerint, például hatósági kérésre, vitás ügyek vagy egyéb jogi eljárások vagy kérések esetén;
 • Amikor jóhiszeműen úgy hisszük, hogy az adatok kiadása jogaink védelme érdekében szükséges, például felhasználási feltételeink potenciális megszegésének kivizsgálása érdekében, illetve csalás vagy egyéb biztonsági problémák észlelése, megelőzése vagy jelentése céljából.

A Volvo Cars az Ön Személyes adatainak az adatkezelője, ezért általános szabályként csak akkor adja ki az Ön Személyes adatait harmadik feleknek, ha ehhez megszerezte az Ön hozzájárulását. Leszámítva azokat az eseteket, amelyekben az Ön hozzájárulását szükségesnek ítéljük, vagy azt törvény írja elő, Személyes adatait az Ön hozzájárulása nélkül is megoszthatjuk, ha a törvények lehetővé teszik, például a következő helyzetekben:

 • Olyan helyzetekben, amelyekben a személyes adatok felfedését törvény írja elő; és
 • Olyan helyzetekben, amelyekben a személyes adatok felfedése szükséges ahhoz, hogy a Volvo Cars törvényes érdekeit érvényesítse (például törvényes jogaink védelme érdekében, amint fent jeleztük).

ADATKEZELÉS A NEVÜNKBEN

Az Ön Személyes adataihoz történő hozzáférést a Volvo Cars azon alkalmazottaira és alvállalkozóira korlátozzuk, akiknek szükségük van az adatok használatára, hogy azokat a nevünkben kezelni tudják, és akik szerződésben vállaltak felelősséget az Ön Személyes adatainak biztonságáért és bizalmas kezeléséért. Igyekszünk olyan adatkezelési szolgáltatásokat választani, amely a legjobban védi az Ön személyes adatainak épségét bármely harmadik féllel szemben. Ezen adatkezelési műveletek némelyike az EAA-n kívül kerülhet végrehajtásra, az országos törvények által megkövetelt specifikus jogi alapon.

MARKETING

Nem adjuk el és nem cseréljük el az Ön Személyes adatait harmadik feleknek/felekkel, hacsak nem kapjuk meg ehhez az Ön hozzájárulását. Nem osztjuk meg az Ön Személyes adatait harmadik felekkel marketingcélokból, hacsak nem kapjuk meg az Ön hozzájárulását azok kiadásához. Ha Ön hozzájárult ehhez, de a továbbiakban nem szeretne reklámanyagokat kapni harmadik felektől, akkor forduljon közvetlenül a harmadik félhez. Információkat nyújthatunk Önnek új termékekkel, szolgáltatásokkal, eseményekkel vagy hasonló marketingtevékenységekkel kapcsolatban. Ha le szeretne iratkozni egy adott hírlevélről vagy hasonló kommunikációról, akkor kövesse az adott kommunikációban található utasításokat. A Volvo Cars ügyfélportálfiókjának vagy a helyi piacon elérhető hasonló szolgáltatásnak a használatával is leiratkozhat a Volvo Cars bizonyos típusú kommunikációiról, és módosíthatja korábbi beállításait.

WEBOLDAL ÉS SÜTIK

Általánosságban anélkül is ellátogathat a Volvo Cars weboldalaira, hogy felfedné személyazonosságát vagy bármilyen információt önmagáról. Azonban bizonyos szolgáltatások nyújtásához gyakran Személyes adatainak bizonyos elemeinek rögzítésére van szükség, mint amilyenek az Ön neve vagy az e-mail címe. Az ilyen adatrögzítés előtt névtelen adatokat is gyűjthetünk (sütik használatával) azzal kapcsolatban, hogyan használta weboldalainkat. Ezek az információk hasznosak lehetnek weboldalaink és marketingtevékenységünk fejlesztéséhez. Az ügyfeleink számára elérhető összes Volvo Cars weboldal tájékoztatást nyújt arról, hogyan használjuk a sütiket. Bizonyos országokban a sütik használatának elfogadására vagy elutasítására vonatkozó online eljárás is rendelkezésre áll. A sütik használatával kapcsolatos további tájékozódáshoz tanulmányozza az adott országra vonatkozó helyi információkat a www.volvocars.com oldalon.

VÁLTOZÁSOK

A Volvo Cars fenntartja a jogot a jelen szabályzat időről időre történő módosítására.

MEGFIGYELÉS

A jogi követelmények miatt meg kell figyelnünk hogyan működik a rendszerünk, beleértve az általunk készített autók. Ez azt jelenti, hogy adatmintákat gyűjtünk az autókból.

KAPCSOLATTARTÁSI ADATOK

Jogai gyakorlása érdekében, például információk eléréséhez vagy Személyes adataihoz történő hozzáféréshez kapcsolatba kell lépnie az adatok kezeléséért felelős Volvo Cars egységgel (lásd a fenti "Adatkezelés" részt).

Adatvédelmi képviselő:

17w26 - Support site - email adress to avoid SPAM

Volvo Car Corporation, Avd 50090, HB32 405 31 Göteborg

Volvo Car Hungary Trading and Service Ltd, H-1044 Budapest, (külső) Váci út 50-58

Megjelent 2017.07.06.

Tudtunk segíteni?

Köszönjük visszajelzését
Örülünk, hogy segíthettünk
Visszajelzés
Küldés
Igen Nem