PERSONVERNKLAUSUL

17w38 - Support site - Legal icon

OMFANG OG HENSIKT

Denne klausulen gjelder Behandling av kundenes Personlige data hos Volvo Car Group (nedenfor referert til som "Volvo Cars" eller "vi"). Hensikten med denne personvernklausulen er å gi våre nåværende, tidligere og potensielle kunder (heretter referert til som "kunder" eller "du") en generell forståelse av:

 • Under hvilke omstendigheter vi samler inn og bearbeider dine Personlige data
 • Hvilken type Personlige data vi samler inn
 • Årsakene til at vi samler inn dine Personlige data
 • Hvordan vi bearbeider dine Personlige data
 • Fordeling av ansvar for Behandling av Personlige data mellom ulike juridiske enheter hos Volvo Cars, og
 • Kontaktdetaljer for krav om korrigering av Personlige data eller tilgangsforespørsler.

PRINSIPPER OM BEARBEIDING AV DATA

Bearbeiding av dine Personlige data er en viktig del av vår leveranse av produkter og tjenester til deg. Vi setter pris på den tilliten du gir oss ved å gi oss dine Personlige data, og betrakter ditt privatliv som en svært viktig del av de tjenestene vi tilbyr. For å kunne sikre dine Personlige data mens vi øker verdien for kunden og tilbyr bedre og tryggere kjøreopplevelser, holder vi fast ved følgende fem generelle prinsipper.

VALGFRIHET

Dine Personlige data tilhører deg. Vi bestreber oss på ikke å gjøre antagelser vedrørende dine personlige preferanser og prøver å utforme våre tjenester slik at du kan velge om du ønsker å dele dine Personlige data med oss.

AVVEINING AV INTERESSER

Der hvor Bearbeiding av dine Personlige data er nødvendig for vår legitime interesse, og hvor denne interessen settes foran behovet for å beskytte ditt privatliv, kan vi behandle visse Personlige data uten å innhente din uttrykkelige tillatelse, dersom det er tillatt etter lov. I visse andre situasjoner kan vi også bearbeide dine Personlige data uten ditt samtykke hvis det er påkrevet i henhold til gjeldende lov. For mer informasjon, se avsnittet "Samtykke" nedenfor. Der hvor dine Personlige data bearbeides av offentlig interesse, baserer vi det på de potensielle fordelene for (inkludert sikkerheten til) våre kunder og publikum forøvrig.

PROPORSJONALITET

Volvo Cars vil kun bearbeide sine kunders Personlige data hvis det er passende, relevant og nødvendig i forhold til hensikten for innsamlingen av slike data. Vi har som mål å anonymisere dine Personlige data når en funksjon eller tjeneste kan oppnås med anonymiserte data. Hvis vi kombinerer anonymiserte eller ikke-Personlige data med dine Personlige data, vil det bli behandlet som Personlige data så lenge det forblir kombinert.

ÅPENHET OG SIKKERHET

Volvo Cars tror på åpenhet om hvilke Personlige data vi bearbeider, og for hvilket formål. For oss er det også avgjørende å beskytte dine Personlige data siden en av Volvo Cars' kjerneverdier er å beskytte det som er viktig for deg. På forespørsel vil Volvo Cars forsyne kundene med ytterligere informasjon vedrørende vår Behandling og beskyttelse av dine Personlige data.

JURIDISK OVERHOLDELSE

Det er Volvo Cars' politikk å overholde gjeldende lover og regler som styrer personvern og databeskyttelse i hvert eneste land vi opererer. Hvis nødvendig, vil vi justere vår Bearbeiding av dine Personlige data slik det beskrives i denne personvernklausulen for å sikre juridisk overholdelse.

NYTTIGE DEFINISJONER

Følgende bestemmelser som benyttes i denne klausulen, har betydning slik det fremkommer i EU-direktiv 2016/679 om beskyttelse av naturlige personer når det gjelder Bearbeiding av Personlige data og av fri bevegelse av slike data.

 • "Datakontrollør" betyr en naturlig eller legitim person, offentlig myndighet, institusjon eller enhver annen enhet som alene eller sammen med andre avgjør formålet med og måter for Bearbeiding av Personlige data.
 • "Databehandler" betyr en naturlig eller legitim person, offentlig myndighet, institusjon eller enhver annen enhet som bearbeider Personlige data på vegne av Datakontrolløren;
 • "Personlige data" betyr all informasjon som gjelder identifisert eller identifiserbar fysisk person ("registrert"). En identifiserbar fysisk person er en person som kan identifiseres, direkte eller indirekte, spesielt med referanse til en identifikator som et navn, identifikasjonsnummer, lokaliseringsdetaljer, en online identifikator eller via en eller flere faktorer som er spesifikk(e) for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, finansielle, kulturelle eller sosiale identiteten til den fysiske personen.
 • "Behandling" betyr en handling eller en kombinasjon av handlinger som gjelder personopplysninger eller sett med personopplysninger, uavhengig av om de utføres automatisert eller ikke, som innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbeiding eller endring, fremleggelse, lesing, bruk, utlevering via overføring, spredning eller annen form for behandling, justering eller samling, begrensning, sletting eller ødeleggelse.

Volvo Cars definerer dessuten:

 • "Sensitive Personlige data" som Personlige data som trolig vil være skadelig eller spesielt problematisk for datasubjektet hvis det avsløres. Eksempler på slike data er: Spesifikke Personlige datakategorier (slik det defineres nedenfor), kredittkortnummer og annen finansiell informasjon om den registrerte personen, personlig ID-nummer og lokaliseringsdetaljer.
 • "Spesielle kategorier data" betyr Personlige data som viser rase eller etnisk opprinnelse, politisk mening, religiøs eller filosofisk tro, eller fagforeningsmedlemskap, og Bearbeiding av genetiske data, biometriske data med hensikt om unik identifisering av en naturlig person, data som omhandler helse eller data som omhandler en persons sexliv eller seksuell orientering.

INNSAMLING AV DATA

Du kan gi oss informasjon om deg selv eller bilen din når du bruker Volvo Cars' tjenester i eller utenfor et kjøretøy eller i annen kontakt med Volvo Cars, for eksempel via våre nettsider eller kundesentre (i denne sammenhengen, vennligst merk at telefonsamtaler kan registreres av hensyn til, med din tillatelse, kvalitetssikring). Vi kan også hente slike data fra våre autoriserte forhandlere og verksteder og andre tredjeparter. Slike data ("Kundeleverte personlige data") kan inkludere:

 • Dine kontaktopplysninger (navn, adresse, telefonnummer, epost-adresse, etc.);
 • Demografisk informasjon (alder, sivilstatus, husstand, etc.);
 • Kjøretøyinformasjon (bilens identifikasjonsnummer (VIN), modell, anskaffelsesdato, servicehistorikk, etc.);
 • Lokaliseringsdata generert av dine aktiviteter (navigasjonsassistanse, søkeforespørsler, lokaliseringsdeling, etc.); og
 • Data vedrørende ditt kjøp og bruk av våre produkter og tjenester (kundepreferanser og innstillinger, kjøpshistorikk, Volvo ID, etc.).

Bilen din vil også automatisk hente inn data vedrørende bilen og dens omgivelser, først og fremst av teknisk natur og ikke direkte relatert til deg som person. Slike data ("Kjøretøyregistrerte data") er typisk forbundet med bilens identifikasjonsnummer (VIN) og kan derfor være sporbart til deg. Kjøretøyregistrerte data kan inkludere:

 • Sikkerhetsinformasjon (om kollisjonsputer eller beltestrammere har blitt utløst, om dører og vinduer er låst eller åpne, etc.);
 • Status for systemers funksjonalitet (motoren, gassen, styringen og bremsene, etc.);
 • Kjøredata (bilens hastighet, bruk av bremsepedal og gasspedal, bevegelser i rattet, etc.);
 • Lokaliseringsdata (bilens posisjon ved et uhell, etc.); og
 • Omgivelsesdata (temperatur utenfor bilen, bilder, etc.).

Informasjon om visse Kjøretøyregistrerte data er også inkludert i Førerveiledningen.

Vi er spesielt forsiktige og benytter ekstra tiltak hvis og når vi henter og Behandler Sensitive Personlige data, i henhold til gjeldende lover. For å unngå tvil, er det notert at gjeldende lov kan kreve andre typer data som også skal behandles som Sensitive Personlige data.

MERKNAD

Der hvor det er praktisk, eller hvis det kreves av gjeldende lov, vil vi ved innhenting eller registrering av dine Personlige data, gi deg (i) spesifikk informasjon om hensikten med Bearbeiding av dine Personlige data, (ii) Datakontrollørens identitet, (iii) identiteten til eventuelle tredjeparter til hvem data kan opplyses og (iv) annen informasjon som kan være nødvendig for å sikre at du er i stand til å ivareta dine rettigheter. Ovenstående informasjon kan, for eksempel, leveres når du kjøper en bil, i bilens infotainmentsystem, i mobilapper utviklet av Volvo Cars, på www.volvocars.com eller på annen måte etter avtale som du inngår med Volvo Cars.

SAMTYKKE

Hvis det er praktisk eller påkrevet i henhold til lov, vil vi innhente ditt samtykke før vi samler inn eller bruker dine Personlige data. Spørsmål om ditt samtykke vil være klart og tydelig og gi deg et saklig grunnlag som du kan basere dine avgjørelser på. Vi vil aldri ta ditt samtykke for gitt, vi vil forsikre oss om at du aktivt kan gi ditt samtykke på en tydelig og klar måte. Ditt samtykke er frivillig og kan alltid tilbakekalles, for eksempel ved å avslutte en spesiell tjeneste eller kontakte Volvo Cars på vist adresse i avsnittet "Informasjon og tilgang" nedenfor. Hvis du ikke gir ditt samtykke, vil det ikke være mulig å bruke Tjenester eller deler av våre tjenester.

INNSAMLING OG BEARBEIDING AV PERSONLIGE DATA UTEN SAMTYKKE

Innsamling og bruk av Kjøretøy-registrerte data kan være nødvendig med tanke på (i) teknikere som skal søke etter og rette opp feil i kjøretøyet i løpet av service og vedlikehold av kjøretøyet, (ii) Volvo Cars' produktutvikling, for eksempel forbedringer av bilens kvalitet og sikkerhet, (iii) administrasjon av Volvo Cars' garantiordninger og (iv) oppfyllelse av lovpålagte krav. Ved innsamling eller bruk av Kjøretøy-registrerte data for disse formålene, og for tilsvarende legitime interesser fra Volvo Cars' sin side, vil vi generelt ikke be om ditt samtykke med mindre dette anses nødvendig i individuelle tilfeller eller påkrevet av aktuell lov.

DATAKONTROLL

Volvo Car Corporation (et svensk juridisk foretak med registreringsnummer 556074-3089) er ansvarlig for forskning og utvikling av nye og aktuelle bilmodeller, og også for visse globale tjenester som tilbys kundene. Volvo Car Corporation er Datakontrollør for Bearbeiding av alle Personlige data behandlet innenfor omfanget av de tjenestene som tilbys av Volvo Cars og er også ansvarlig for overvåking av kvaliteten på biler og eventuelle, potensielle sikkerhetsinnkallinger.

Hvert nasjonalt salgskontor innenfor Volvo Cars er generelt ansvarlig for markedsføring, salg og kundeforhold, i tillegg til markedsspesifikke tjenester på sitt marked. Det nasjonale salgsselskapet er Datakontrollør for den Bearbeiding av Personlige data som finner sted for disse formålene. I markeder uten et nasjonalt salgskontor, vil en importør vanligvis ha samme ansvar som et nasjonalt salgskontor. Dette er årsaken til at importøren er Datakontrolløren i disse tilfellene. Volvo Cars understreker betydningen av å følge reglene for databeskyttelse i sin kontakt med autoriserte forhandlere og verksteder. Vær forøvrig oppmerksom på at Volvo Cars og dets eksterne autoriserte forhandlere og verksteder er separate juridiske enheter, og at vi generelt ikke er ansvarlig hvis slike forhandlere og verksteder ikke følger gyldige lover. Hvis du har spørsmål vedrørende din forhandlers eller verksteds bruk av dine Personlige data, vennligst kontakt forhandleren eller verkstedet direkte.

TREDJEPARTS APPLIKASJONER

Du kan få tilgang til applikasjoner og tjenester linket til bilen, men som leveres av Tredjepart, som kan, for eksempel, kreve overføring av lokaliseringsdata og andre Kjøretøy-registrerte data til denne tredjepart. Volvo Cars er ikke ansvarlig for innsamling eller bruk av Personlige data i applikasjoner eller tjenester som leveres avTtredjepart, og anbefaler at du grundig gjennomgår gjeldene vilkår (og enhver tilhørende, integrert klausul) til slike applikasjoner eller tjenester før du bruker dem. Hvis du har spørsmål vedrørende en viss tredjeparts bruk av dine Personlige data, vennligst kontakt tredjeparten direkte.

DATABRUK

Personlige data som Volvo Cars samler inn om deg og kjøretøyet vil bli brukt:

 • Til å tilby deg produkter og tjenester, inkludert å verifisere din kvalifikasjon for visse kjøp og tjenester, i tillegg til å tilby deg forbedrede tilbud og erfaringer;
 • Til å informere deg om oppdateringer eller endringer i våre produkter og tjenester, men ikke begrenset til endringer i våre vilkår og betingelser og klausuler;
 • Å informere deg om nye produkter, tjenester og arrangementer;
 • Å tilby støtte og tjenester for bilen (garantitjenester, innkallingsinformasjon, etc.);
 • Av produktutviklingshensyn, for eksempel til å forbedre kjøretøyets ytelser, kvalitet og sikkerhet;
 • Å evaluere og forbedre våre tilbud til, og kommunikasjon med kundene;
 • Å overholde lovpålagte krav eller gyldige myndighetskrav;
 • Å informere deg om våre produkter og tjenester og identifisere de som kan være av interesse for deg;
 • Å utføre markedsundersøkelser; og
 • For analyse- og kundeprofileringsformål (online og sosiale media inkludert) utført av oss selv og våre utvalgte leverandører.

For de fleste Bearbeidingstiltakene vil du være i stand til å avslutte vår bruk av dine Personlige data ved å oppdatere dine preferanser, avslutte en spesiell tjeneste, tilbakekalle ditt samtykke til Bearbeidingen ved å kontakte Volvo Cars på anvist adresse i avsnittet "Informasjon og Tilgang" nedenfor, eller på annen måte som instrueres av oss. Imidlertid, med mindre det på annen måte fremgår av gjeldende lov, har du generelt ikke anledning til å trekke deg fra Bearbeidingen av dine Personlige data:

 • I forhold til visse tiltak av innsamling og videre Bearbeiding av dine kjøretøyregistrerte data som gjelder sikkerhet, kvalitet og produktforbedring;
 • Som vi gjennomfører for å sende deg viktige meldinger, slik som endringer i våre vilkår og betingelser og klausuler eller i tilfelle produkttilbakekallinger; og
 • Som vi gjennomfører for å overholde våre lovpålagte forpliktelser.

BIBEHOLDELSE

Vi vil bare beholde dine Personlige data så lenge det er nødvendig for å oppfylle hensikten i henhold til denne klausulen eller hensiktene som du på annen måte har blitt informert om. Dette betyr at når du har samtykket til vår Bearbeiding av dine Personlige data, vil vi beholde dataene så lenge som kundeforholdet varer (og, hvis aktuelt, til utløpet av garantiperioden) eller til du trekker samtykket ditt tilbake. Hvis du har tilbakekalt ditt samtykke, kan vi uansett beholde visse Personlige data i den perioden vi trenger for å møte våre lovpålagte krav og forsvare oss i juridiske tvister. Hvis vi ikke har mottatt ditt samtykke for Bearbeiding, vil dataene kun bli beholdt i den utstrekning vi har lovmessig anledning til det.

DATAKVALITET

Når vi Bearbeider dine Personlige data, bestreber vi oss på og forsikrer oss om at det er korrekt og oppdatert. Vi forsøker å slette eller korrigere Personlige data som ikke er korrekte eller ufullstendige. For mer informasjon vedrørende din rett til å sikre nøyaktighet i dine Personlige data som beholdes av oss, vennligst se avsnittet "Informasjon og Tilgang" nedenfor.

INFORMASJON OG TILGANG

Som det fremgår av "Merknad"-avsnittet ovenfor, kan vi gi deg spesifikk informasjon vedrørende vår Bearbeiding av dine Personlige data når vi samler inn eller registrerer slike data. Du har rett til, kostnadsfritt, å se informasjon om (i) hvilke Personlige data som gjelder deg som vi bearbeider, (ii) hvor de Personlige data er innsamlet, (iii) formålet med Bearbeidingen og (iv) mottakere eller mottakerkategorier som de Personlige dataene deles med, (v) motta informasjon om identitet (navn og adresse) til Datakontrolløren, (vi) hvem som har det daglig ansvaret, (vii) og sikkerhetstiltak som tas i forbindelse med Bearbeiding, for såvidt som disse ikke påvirker sikkerheten. Krav om slik informasjon må fremsettes skriftlig og være signert av deg personlig, og inkludere informasjon om navn, adresse og helst også epost-adresse. Du har også rett til å kreve at vi korrigerer, blokkerer eller sletter eventuell ukorrekt informasjon om deg. Forespørsler skal sendes til den juridiske enheten som oppgis på slutten av dette dokumentet. Dine forespørsler vil bli behandlet på en rask og skikkelig måte. Forespørsler om å slette Personlige data vil være underlagt anvendbare juridiske krav. Der hvor anvendbar lov tillater et administrativt gebyr for å etterkomme en slik forespørsel, kan et slikt gebyr bli beregnet av Volvo Cars. I tillegg kan du få tilgang til en oversikt over visse kundeleverte Personlige data som beholdes av Volvo Cars, og korrigere eller oppdatere din informasjon ved å logge inn på kontoen på Volvo Cars' kundeportal, eller en tilsvarende tjeneste som tilbys på ditt lokale marked. Du har også rett til å registrere klager som gjelder vår Bearbeiding av dine Personlige data til kompetent tilsynsmyndighet.

SIKKERHET

Volvo Cars bestreber seg på å implementere hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine Personlige data mot tilfeldig eller ulovlig ødeleggelse, tilfeldig tap eller endringer, uautorisert avsløring eller tilgang og enhver annen ulovlig form for Bearbeiding. Vårt mål er å sikre at nivået av sikkerhet og de tiltakene som tilpasses for å beskytte dine Personlige data, er formålstjenlig for de risiki som eksisterer ved bruk av dine Personlige data.

AVSLØRING TIL TREDJEPART

Volvo Cars kan dele dine Personlige data:

 • Med Volvo Cars enheter
 • Med Volvo Cars autoriserte forhandlere og verksteder, med formål om å distribuere produkt- og servicetilbud og annen kommunikasjon til deg; og
 • med andre forretningsmessige partnere med hensikt å distribuere produkt- og servicetilbud og annen kommunikasjon til deg, eller for forsknings- og utviklingsformål;
 • i forbindelse med salg eller overføring av et Volvo Cars selskap eller dets aktiva;
 • slik det kreves av loven, for eksempel i forbindelse med en myndighetsforespørsel, disputt eller annen juridisk prosess eller forespørsel, og
 • når vi, i god tro, mener at avsløring er nødvendig for å beskytte våre rettigheter, for eksempel for å undersøke potensielle krenkelser av våre vilkår og betingelser eller å oppdage, forhindre eller avsløre svindel eller andre sikkerhetsbrudd.

Et Volvo Cars selskap som er datakontrollør av dine Personlige data vil, som generell regel, kun avsløre dine Personlige data til tredjepart hvis det har fått ditt samtykke til å gjøre det. Vi vil imidlertid, hvis det er tillatt etter loven, dele dine Personlige data uten ditt samtykke, med mindre vi anser ditt samtykke nødvendig i det individuelle tilfellet eller ditt samtykke er pålagt ved lov, i følgende situasjoner:

 • Situasjoner hvor avsløring er lovpålagt; og
 • Situasjoner hvor avsløring er nødvendig i henhold til legitime interesser som forfølges av Volvo Cars (for eksempel for å beskytte våre juridiske rettigheter, slik det er beskrevet ovenfor).

DATABEARBEIDING PÅ VÅR VEGNE

Vi begrenser tilgang til dine Personlige data til Volvo Cars ansatte og leverandører som har behov for å bruke informasjon for å bearbeide den på vår vegne, og som er kontraktsmessig pålagt å holde dine Personlige data sikre og konfidensielle. Vi bestreber oss på å velge bearbeidingstjenester som på best mulig måte sikrer dine Personlige datas integritet vis-a-vis enhver tredjepart. Visse av disse bearbeidingaktivitetene kan utføres utenfor EEA (European Economic Area) under en spesiell legitim basis slik det kreves av nasjonal lov.

MARKEDSFØRING

Vi vil ikke selge eller handle med dine Personlige data med tredjepart med mindre vi har ditt samtykke til å gjøre det. Vi vil ikke dele dine Personlige data med tredjepart for deres markedsføringsformål, med mindre vi har mottatt ditt samtykke for slike avsløringer. Hvis du har gitt oss slikt samtykke, men ikke lenger ønsker å motta markedsføringsmateriell fra tredjepart, bes du vennligst kontakte angjeldende tredjepart direkte. Vi kan sende deg informasjon om nye produkter, tjenester, arrangementer eller tilsvarende markedsaktiviteter. Hvis du ønsker å avmelde deg fra et spesielt epost-abonnement eller tilsvarende kommunikasjon, bes du vennligst følge instruksene i relevant kommunikasjon. Du kan også bruke din Volvo Cars kundeportalkonto, eller en tilsvarende tjeneste som tilbys på ditt lokale marked, for å avmelde deg fra spesifikke typer kommunikasjon fra Volvo Cars og å endre tidligere innsendte preferanser.

NETTSIDER OG COOKIES

Generelt kan du besøke Volvo Cars nettsider uten å fortelle oss hvem du er eller oppgi noen som helst informasjon om deg selv. Imidlertid, for å kunne tilby deg visse tjenester eller tilbud, må vi ofte registrere visse Personlige data som ditt navn og epost-adresse. Det kan også hende at vi må samle inn (ved hjelp av cookies) anonym informasjon om hvordan du har brukt våre nettsider før slik registrering. Denne informasjonen vil hjelpe oss til å forbedre våre nettsider eller markedsføring. Alle Volvo Cars nettsider som er åpne for kundene våre, inkluderer informasjon om vår bruk av cookies. I visse land eksisterer det dessuten en online-prosess for å akseptere eller avslå cookies. For mer informasjon om vår bruk av cookies, ber vi deg sjekke lokal informasjon vedrørende bruk av cookies i ditt land på www.volvocars.com.

ENDRINGER

Volvo Cars reserverer seg retten til å endre denne klausulen fra tid til annen.

OVERVÅKING

Som resultat av lovpålagte krav, må vi overvåke hvordan systemet vårt virker, inkludert de bilene vi har produsert. Dette betyr at vi kan samle inn eksempeldata fra bilene.

KONTAKTDETALJER

For å ivareta dine rettigheter, dvs å få informasjon eller tilgang til Personlige data som vi Bearbeider, må du kontakte Volvo Cars-enheten som er ansvarlig for Bearbeidingen (se under "Datakontroll" ovenfor).

Databeskyttelsesrepresentant:

17w26 - Support site - email adress to avoid SPAM

Volvo Car Corporation, Avd 50090, HB32 405 31 Göteborg

Volvo Car Norway AS, Postbox 601 Lienga 2 N-1411 Kolbotn, Norge

Publisert 19.09.2017

Var dette nyttig?

Takk for tilbakemeldingen.
Glad for å kunne hjelpe.
Tilbakemelding
Send
Ja Nei