INTEGRITETSPOLICY FÖR KUNDER

OMFATTNING OCH SYFTE

Denna policy gäller Behandling av kundernas Personuppgifter hos Volvo Car Group (i fortsättningen kallade "Volvo Cars" eller "vi"). Syftet med denna policy är att förse våra aktuella, tidigare och potentiella kunder (tillsammans kallade "kunder" eller "dig") med en allmän förståelse för:

 • Under vilka omständigheter vi samlar in och behandlar dina Personuppgifter
 • De typer av Personuppgifter vi samlar in
 • Orsakerna till att vi samlar in dina Personuppgifter
 • Hur vi hanterar dina Personuppgifter
 • Ansvarsfördelning för Behandlingen av Personuppgifter mellan olika juridiska personer inom Volvo Cars, och
 • Kontaktuppgifter för att begära rättelse av Personuppgifter eller tillgång till ärenden.

PRINCIPER FÖR DATABEHANDLING

Behandlingen av dina Personuppgifter utgör en viktig del av vårt tillhandahållande av produkter och tjänster till dig. Vi uppskattar det förtroende du ger oss när du förser oss med dina Personuppgifter, och anser att din integritet är en väsentlig del av de tjänster vi erbjuder. För att skydda dina Personuppgifter samtidigt som vi ökar värdet för kunden och erbjuder förbättrade och säkrare körupplevelser, följer vi följande fem allmänna principer.

VALFRIHET

Dina Personuppgifter tillhör dig. Vi strävar efter att inte förutsätta något när det gäller dina integritetspreferenser och försöker utforma våra tjänster så att du kan välja om du vill dela dina Personuppgifter med oss.

BALANS MELLAN INTRESSEN

Där Behandlingen av dina Personuppgifter är nödvändig för att kunna uppfylla ett legitimt intresse, och då detta intresse väger tyngre än behovet av att skydda din integritet, kan vi, om det är tillåtet enligt lag, behandla vissa Personuppgifter utan att inhämta ditt uttryckliga medgivande. Vi kan även i vissa andra situationer Behandla dina Personuppgifter utan ditt samtycke om det krävs enligt gällande lag. Mer information finns i avsnittet "Samtycke" nedan. Om dina Personuppgifter behandlas för allmänhetens intresse, baserar vi detta på de potentiella fördelarna (inklusive säkerheten) för våra kunder och allmänheten.

PROPORTIONALITET

Volvo Cars kommer att endast behandla de av kundernas Personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga i relation till det syfte för vilket de har samlats in. Vi försöker avpersonifiera dina Personuppgifter om en funktion eller tjänst kan åstadkommas med anonyma data. Om vi kombinerar anonyma eller ej personliga uppgifter med dina Personuppgifter, behandlas de som Personuppgifter under hela den tid som de förblir kombinerade.

ÖPPENHET OCH SÄKERHET

Volvo Cars tror på att vara öppna med vilka Personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål. För oss är det också viktigt att skydda dina Personuppgifter, eftersom ett av Volvo Cars kärnvärden är att skydda det som är viktigt för dig. På begäran förser Volvo Cars kunderna med ytterligare information om vår Behandling och vårt skydd av dina Personuppgifter.

UPPFYLLANDE AV LAGKRAV

Det är Volvo Cars policy att följa tillämpliga lagar, regler och föreskrifter som styr integritet och dataskydd i alla länder där vi verkar. Där det är nödvändigt justerar vi vår Behandling av dina Personuppgifter enligt beskrivningen i denna policy för att säkerställa att vi uppfyller alla lagkrav.

ANVÄNDBARA DEFINITIONER

Följande termer, som används i denna policy, har de betydelser som anges i EU:s förordning 2016/679 om skydd av fysiska personer med avseende på Behandling av Personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

 • "Personuppgiftsansvarig" betyder en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för Behandlingen av Personuppgifter.
 • "Personuppgiftsbiträde" betyder en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning.
 • "Personuppgifter" betyder all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person ("registrerad"). En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare såsom namn, identifieringsnummer, lokaliseringsuppgifter, en onlineidentifikatorer eller via en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
 • "Behandling" betyder en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande Personuppgifter eller uppsättningar av Personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Volvo Cars definierar dessutom:

 • "Känsliga personuppgifter" som Personuppgifter som kan orsaka skada eller särskilda bekymmer för den registrerade om de avslöjas. Exempel på sådana uppgifter är: Särskilda kategorier av personuppgifter (enligt definition nedan), kreditkortsnummer och annan ekonomisk information om den registrerade, personnummer och lokaliseringsuppgifter.
 • "Särskilda kategorier av personuppgifter" betyder Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk tro eller medlemskap i fackförening, och Behandling av genetiska data eller biometriska data i avsikt att unikt identifiera en fysisk person, uppgifter beträffande hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

DATAINSAMLING

Du kan förse oss med information om dig eller din bil när du utnyttjar Volvo Cars tjänster i eller utanför bilen eller i andra kontakter med Volvo Cars, till exempel via våra webbplatser eller kundcenter (i detta sammanhang, observera att telefonsamtal, med ditt samtycke, kan spelas in i kvalitetssäkringssyfte). Vi kan också erhålla sådana uppgifter från våra auktoriserade återförsäljare och verkstäder och andra utomstående. Sådana uppgifter ("Personuppgifter tillhandahållna av kunden") kan vara:

 • Din kontaktinformation (namn, adress, telefonnummer, e-postadress o.s.v.)
 • Demografisk information (ålder, civilstånd, hushållets sammansättning o.s.v.)
 • Bilinformation (fordonets identifieringsnummer (VIN), modell, inköpsdatum, servicehistorik o.s.v.)
 • Lokaliseringsuppgifter som skapats av dina aktiviteter (navigeringshjälp, sökfrågor, delade platser o.s.v.) och
 • Uppgifter i samband med köp och användning av våra produkter och tjänster (kundens preferenser och inställningar, inköpshistorik, Volvo ID o.s.v.).

Bilen samlar också automatiskt in uppgifter som är relaterade till bilen och dess omgivning, i första hand av teknisk art och inte direkt relaterade till dig som person. Sådana uppgifter ("Bilinspelade uppgifter") är oftast kopplade till fordonets identifieringsnummer (VIN) och kan därför spåras till dig. Bland Bilinspelade uppgifter kan finnas:

 • Säkerhetsinformation (om krockkuddar eller bältesförsträckare har utlösts, om dörrar och fönster är låsta eller öppna o.s.v.)
 • Status för systemfunktioner (för motor, gasspjäll, styrning, bromsar o.s.v.)
 • Kördata (fordonshastighet, användning av broms- och gaspedal, rattrörelser o.s.v.)
 • Lokaliseringsuppgifter (bilens position vid en eventuell olycka o.s.v.) och
 • Omgivningsuppgifter (temperatur utanför bilen, bilder o.s.v.).

Information om vissa Bilinspelade uppgifter finns även i ägarmanualen.

Vi är särskilt försiktiga och vidtar ytterligare åtgärder om och när vi samlar in och behandlar Känsliga personuppgifter, enligt krav i tillämplig lagstiftning. För att inga tvivel ska uppstå understryker vi att tillämplig lag kan kräva att andra typer av uppgifter också behandlas som Känsliga personuppgifter.

OBSERVERA

Där det är rimligen praktiskt eller där så krävs av tillämplig lag förser vi dig, vid insamling eller registrering av dina Personuppgifter, med (i) specifik information om syftet med Behandlingen av dina Personuppgifter, (ii) den Personuppgiftsansvariges identitet, (iii) identiteten hos eventuell tredje part för vilken uppgifterna kan avslöjas och (iv) annan information som kan vara nödvändig för att säkerställa att du ska kunna bevaka dina rättigheter. Ovanstående information kan till exempel meddelas när du köper en bil, i bilens infotainmentsystem, i mobilappar som utvecklas av Volvo Cars, på www.volvocars.com eller annars i avtal som du tecknar med Volvo Cars.

SAMTYCKE

Där det är rimligen praktiskt eller där så krävs av tillämplig lag inhämtar vi ditt samtycke innan vi samlar in eller använder dina Personuppgifter. Begäran om ditt samtycke ska vara tydlig och specifik och förse dig med ett rimligt underlag för att du ska kunna fatta ditt beslut. Vi tar aldrig ditt samtycke för givet, utan ser till så att du aktivt kan samtycka på ett klart och tydligt sätt. Det är frivilligt att samtycka och ditt samtycke kan alltid dras tillbaka, till exempel genom att avsluta en viss tjänst eller kontakta Volvo Cars på den adress som anges i avsnittet "Information och åtkomst" nedan. Om du inte ger ditt samtycke kan det innebära att tjänster eller delar av tjänster ej kan användas.

INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER UTAN SAMTYCKE

Insamling och användning av Bilinspelade uppgifter kan vara nödvändig i samband med (i) att tekniker diagnostiserar och åtgärdar fel vid service och underhåll av bilar, (ii) Volvo Cars produktutveckling, till exempel förbättringar av bilarnas kvalitet och säkerhetsfunktioner, (iii) hantering av Volvo Cars garantiåtaganden och (iv) uppfyllande av lagkrav. När Bilinspelade uppgifter samlas in eller används för dessa syften, och för liknande legitima intressen som Volvo Cars strävar efter, söker vi i allmänhet inte ditt samtycke om detta inte anses som nödvändigt i det enskilda fallet eller om det krävs i tillämplig lagstiftning.

PERSONUPPGIFTSANSVAR

Volvo Car Corporation (en svensk juridisk person med organisationsnummer 556074-3089) är ansvarigt för forskning och utveckling av nya och aktuella bilmodeller, liksom för vissa globala tjänster som erbjuds till kunderna. Volvo Car Corporation är Personuppgiftsansvarig för Behandlingen av alla Personuppgifter som behandlas inom ramen för de tjänster som tillhandahålls av Volvo Cars och också ansvarigt för övervakning av bilarnas kvalitet och eventuella potentiella säkerhetsåterkallningar.

Varje nationellt säljbolag inom Volvo Cars är i allmänhet ansvarigt för marknadsföring, försäljning och kundrelationer, liksom för marknadsspecifika tjänster på respektive marknad. De nationella säljbolagen är Personuppgiftsansvariga för Behandling av Personuppgifter som sker för dessa ändamål. På marknader utan nationellt säljbolag har vanligen en importör samma ansvar som ett nationellt säljbolag. Importören är därför Personuppgiftsansvarig i dessa fall. Volvo Cars understryker iakttagande av strikta regler beträffande dataskydd i sina kontakter med auktoriserade återförsäljare och verkstäder. Observera dock att Volvo Cars och dess externa auktoriserade återförsäljare och verkstäder är separata juridiska personer, och att vi i allmänhet inte är ansvariga om sådana återförsäljare och verkstäder inte följer tillämplig lag. Om du har frågor beträffande din återförsäljares eller verkstads användning av dina Personuppgifter, kontakta återförsäljaren eller verkstaden direkt.

APPLIKATIONER FRÅN TREDJE PART

Du kan få tillgång till applikationer och andra tjänster kopplade till bilen men som tillhandahålls av tredje part, som till exempel kan kräva överföring av lokaliseringsuppgifter och andra Bilinspelade uppgifter till denna tredje part. Volvo Cars är inte ansvarigt för insamling eller användning av Personuppgifter i applikationer eller tjänster från tredje part, och rekommenderar att du noggrant granskar gällande villkor för (och eventuell integritetspolicy relaterad till) sådana applikationer eller tjänster innan du använder dem. Om du har frågor beträffande en viss tredje parts användning av dina Personuppgifter, kontakta den tredje parten direkt.

DATAANVÄNDNING

De Personuppgifter som Volvo Cars samlar in om dig och bilen används för att:

 • Förse dig med produkter och tjänster, inklusive att kontrollera att du är berättigad till vissa inköp och tjänster, och för att erbjuda dig utökade erbjudanden och erfarenheter
 • Informera dig om uppdateringar av, eller förändringar i, våra produkter och tjänster, inklusive men inte begränsat till ändringar av våra villkor och policyer
 • Informera dig om nya produkter, tjänster och evenemang
 • Erbjuda support och tjänster för bilen (garantiservice, återkallningsinformation o.s.v.)
 • För produktutvecklingssyften, till exempel för att förbättra bilens prestanda, kvalitet och säkerhet
 • Utvärdera och förbättra vårt erbjudande till och kommunikation med kunderna
 • Uppfylla lagkrav eller begäranden från myndigheter
 • Informera dig om våra produkter och tjänster och identifiera sådana som kan vara av intresse för dig
 • Utföra marknadsundersökningar, och
 • För analys- och kundprofileringssyften (inklusive online och socialt) utförda av oss själva och våra utvalda leverantörer.

I de flesta fall kan du avsluta vår användning av dina Personuppgifter genom att uppdatera dina preferenser, avsluta en viss tjänst eller dra tillbaka ditt samtycke till Behandlingen genom att kontakta Volvo Cars på den adress som anges i avsnittet "Information och åtkomst" nedan eller på annat sätt som vi meddelar dig. Du kan dock inte i allmänhet, om inte det följer av tillämplig lagstiftning, undanbe dig Behandlingen av dina Personuppgifter:

 • I relation till vissa åtgärder vid insamling och vidare Behandling av dina Bilinspelade uppgifter relaterade till säkerhet, kvalitet och produktförbättring,
 • Som vi utför för att kunna skicka dig viktiga meddelanden, till exempel ändringar av våra villkor och policyer eller i samband med produktåterkallningar, och
 • Som vi utför för att uppfylla våra juridiska förpliktelser.

BEHÅLLANDE

Vi behåller endast dina Personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i denna policy eller de syften som du på annat sätt har informerats om. Det innebär att när du har samtyckt till vår Behandling av dina Personuppgifter behåller vi uppgifterna så länge kundförhållandet varar (och i tillämpliga fall tills garantitiden gått ut) eller tills du drar tillbaka ditt samtycke. Om du har dragit tillbaka ditt samtycke kan vi ändå behålla vissa Personuppgifter under den tid som krävs för att vi ska uppfylla våra juridiska förpliktelser och försvara oss i rättstvister. Om vi inte har fått ditt samtycke till Behandlingen behålls uppgifterna bara i den utsträckning vi får göra det enligt lag.

DATAKVALITET

När vi behandlar dina Personuppgifter strävar vi efter att säkerställa att de är riktiga och aktuella. Vi försöker radera eller rätta Personuppgifter som är oriktiga eller ofullständiga. Mer information om dina rättigheter att säkerställa riktigheten hos de Personuppgifter vi har finns i avsnittet "Information och åtkomst" nedan.

INFORMATION OCH ÅTKOMST

Enligt vad som sägs i avsnittet "Observera" ovan kan vi förse dig med specifik information om vår Behandling av dina Personuppgifter när vi samlar in eller registrerar dessa uppgifter. En gång om året har du rätt att begära, och kostnadsfritt få, information om (i) vilka Personuppgifter relaterade till dig vi behandlar, (ii) var Personuppgifterna samlas, (iii) syftet med Behandlingen och (iv) med vilka mottagare eller kategorier av mottagare Personuppgifterna delas. Begäran om sådan information måste göras skriftligt och vara undertecknad av dig personligen, och innehålla information om namn, adress och helst även e-postadress. Du har även rätt att begära att vi rättar, blockerar eller raderar eventuell felaktig information relaterad till dig. Begäran ska skickas till den juridiska person som anges i slutet av detta dokument. Din begäran ska behandlas skyndsamt och korrekt. Begäran att radera Personuppgifter behandlas med hänsyn till eventuella tillämpliga lagkrav. Om tillämplig lag ger möjlighet till en administrationsavgift för att uppfylla en sådan begäran, kan en sådan avgift debiteras av Volvo Cars. Dessutom kan du få tillgång till en översikt över vissa Personuppgifter tillhandahållna av kunden som innehas av Volvo Cars, och rätta eller uppdatera din information, genom att logga in på ditt konto hos Volvo Cars konsumentportal, eller en liknande tjänst som erbjuds på din lokala marknad.

SÄKERHET

Volvo Cars strävar efter att införa lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot oavsiktlig eller otillåten förstörelse, oavsiktlig förlust eller ändring, obehörigt avslöjande eller åtkomst och eventuella andra otillåtna former av Behandling. Vi försöker säkerställa att säkerhetsnivån och de åtgärder som utförs för att skydda dina Personuppgifter är lämpliga för de risker som motsvarar Personuppgifternas natur och användning.

AVSLÖJANDE FÖR TREDJE PART

Volvo Cars kan dela dina Personuppgifter:

 • Mellan Volvo Cars enheter
 • Med Volvo Cars auktoriserade återförsäljare och verkstäder, med syftet att distribuera produkt- och tjänsteerbjudanden och andra meddelanden till dig, och
 • Med andra affärspartner med syftet att distribuera produkt- och tjänsteerbjudanden och andra meddelanden till dig för forsknings- och utvecklingssyften
 • I samband med försäljning av en Volvo Cars-enhet eller dess tillgångar
 • Enligt lagkrav, till exempel i samband med en myndighetsförfrågan, tvist eller annan rättslig process eller begäran, och
 • När vi, i god tro, anser att avslöjandet är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, till exempel för att undersöka potentiella brott mot våra villkor eller för att upptäcka, förhindra eller avslöja bedrägeri eller andra säkerhetsproblem.

En Volvo Cars-enhet som är Personuppgiftsansvarig för dina Personuppgifter kommer, som en allmän regel, endast att avslöja dina Personuppgifter för en tredje part om den har fått ditt samtycke att göra detta. Vi kan dock, om det är tillåtet enligt lag, dela dina Personuppgifter utan ditt samtycke, om vi inte anser att ditt samtycke är nödvändigt i det enskilda fallet och om ditt samtycke inte krävs av lagen, i följande situationer:

 • Situationer där lagen kräver ett avslöjande, och
 • Situationer där avslöjande är nödvändigt i ett syfte som är ett legitimt intresse för Volvo Cars (till exempel för att skydda våra lagliga rättigheter, enligt beskrivning ovan).

DATABEHANDLING FÖR VÅR RÄKNING

Vi begränsar tillgången till dina Personuppgifter till Volvo Cars anställda och leverantörer som behöver använda informationen för att behandla den för vår räkning, och som av bindande kontrakt är tvingade att hålla dina Personuppgifter säkra och konfidentiella. Vi försöker välja alternativ för databehandlingstjänster som på bästa sätt skyddar dina Personuppgifters integritet gentemot tredje part. Vissa av dessa behandlingsaktiviteter kan utföras utanför EES enligt en specifik rättslig grund som krävs av nationell lag.

MARKNADSFÖRING

Vi kommer inte att sälja dina Personuppgifter till tredje part eller handla med dem om vi inte har ditt samtycke till detta. Vi delar inte dina Personuppgifter med tredje part för deras marknadsföringssyften, om vi inte har fått ditt samtycke till sådana avslöjanden. Om du har gett oss sådant samtycke, men inte längre vill få marknadsföringsmaterial från en tredje part, kontakta denna tredje part direkt. Vi kan förse dig med information om nya produkter, tjänster, evenemang eller liknande marknadsföringsaktiviteter. Om du vill avsluta abonnemang på ett visst nyhetsbrev via e-post eller liknande kommunikation, följ instruktionerna i motsvarande kommunikation. Du kan också använda ditt konto hos Volvo Cars konsumentportal, eller en liknande tjänst som erbjuds på din lokala marknad, för att avsäga dig vissa typer av kommunikation från Volvo Cars och för att ändra tidigare angivna val.

WEBBPLATSER OCH COOKIES

I allmänhet kan du besöka Volvo Cars webbplatser utan att berätta vem du är eller avslöja någon information om dig själv. För att kunna förse dig med vissa tjänster eller erbjudanden behöver vi dock oftast registrera vissa Personuppgifter, till exempel ditt namn och din e-postadress. Också innan en sådan registrering kan vi (via cookies) samla in anonym information om hur du har använt våra webbplatser. Denna information är användbar för oss för att förbättra våra webbplatser eller vår marknadsföring. Alla Volvo Cars webbplatser som är öppna för våra kunder innehåller information om vår användning av cookies. För vissa länder finns också en online-procedur för att godkänna eller avvisa cookies. Mer information om vår användning av cookies finns i den lokala informationen om cookies som publicerats för ditt land på www.volvocars.com.

ÄNDRINGAR

Volvo Cars förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra denna policy.

MONITORERING

På grund av lagkrav måste vi monitorera hur vår system fungerar, inklusive de bilar vi har producerat. Detta innebär att vi samlar in exempeldata från bilar.

KONTAKTINFORMATION

För att utnyttja dina rättigheter, t.ex. att få information eller tillgång till Personuppgifter som vi Behandlar, ska du kontakta den Volvo Cars-enhet som är ansvarig för Behandlingen (se under rubriken "Personuppgiftsansvar" ovan).

Dataskyddsombud:

17w26 - Support site - email adress to avoid SPAM

Volvo Car Corporation, Avd 50090, HB32 405 31 Göteborg

Publicerad 2017-07-06

Hjälpte detta dig?

Tack för din återkoppling.
Vi är glada att vi kunde hjälpa dig.
Återkoppling
Skicka
Ja Nej