Условия

 

Правна бележка


Част от информацията в настоящия уеб-сайт може да се окаже погрешна, вследствие на изменения в продукта, настъпили след публикуване на сайта. Част от оборудването, описано или показано, може да се предлага само в определени държави или да се заплаща допълнително. Преди да поръчате моля, потърсете актуална информация от вашия Volvo дилър. Производителят си запазва правото по всяко време и без предварително известие, да въвежда промени в цени, цветове, материали, спецификации и модели.


Няма гаранции и заявления


Информацията в настоящия уебсайт е представена „такава, каквато е”. В никакъв случай Volvo Cars не носи отговорност към всяка от страните за преки, непреки, специални или други щети, възникнали вследствие на използването на този уебсайт или всеки друг уебсайт, свързан с хиперлинк, включително без ограничение, всякакви пропуснати печалби, прекъсвания на бизнеса, загуба на програми или друга информация във вашата система за обработка на данни или по друг начин, дори ако изрично сме предупредени за възможността от настъпване на такива щети.


Volvo Cars не дава каквито и да било гаранции или заявления за всеки друг уебсайт, до който може да достигне през този уебсайт. Такива гаранции и/или заявления могат да бъдат посочени само за удобство и не означават, че Volvo Cars потвърждава или приема каквато и да било отговорност за съдържанието или употребата на такива уебсайтове. В допълнение на това вие трябва да вземете предпазни мерки и да осигурите защитата от вируси, червеи, троянски коне и други деструктивни програми на всяка част от уебсайта, която сте избрали да използвате.

Информацията в настоящия уебсайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки. Информацията в уебсайта може да бъде променяна по всяко време без предварително известие или задължение.

Информацията, публикувана в уебсайта може да съдържа отпратки или кръстосани справки към продукти и услуги на Volvo Cars, които не са обявени или предлагани във вашата страна.
Прецизността на такава информация не може да бъде гарантирана, тъй като подлежи на промяна, а конкретните изисквания или наличността на тези отпратки не трябва да се подразбират като намерение от страна на Volvo Cars да предложи такива продукти и услуги във вашата страна. За пълна информация относно предлагани продукти, услуги и пр. както и начините за тяхното заявяване се обърнете към местния дилър.


Коментари, въпроси и предложения

Моля, отбележете, че всяка информация, доброволно направени предложения, идеи или други изпратени данни се считат за неповерителни и незащитени с авторски права. Като изпращате информация или материал вие предоставяте на Volvo Cars неограничен и неотменим лиценз за използване, възпроизвеждане, представяне, изпълнение, модификация, предаване и разпространяване на този материал или информация и се съгласявате, че Volvo Cars са свободни да използват всякакви идеи, концепции, ноу-хау или техники, които сте ни изпратили с каквато и да било цел.


Специализиран софтуер, предлаган в уебсайта

Всеки софтуер, който може да бъде изтеглен от този уебсайт (наричан „софтуерът”) е защитен с авторски права на Volvo Cars (или някое от неговите подразделения) и/или от неговите доставчици.


Използването на Софтуера се подчинява на условията на лицензионното споразумение с краен потребител, ако такова съществува, придружаващо или включено в Софтуера („Лицензионно споразумение”). Освен ако това не е изрично заявено в лицензионното споразумение, софтуерът се предоставя за употреба само от крайни потребители. Всякакво копиране или редистрибуция на софтуера, което не е в съответствие с лицензионното споразумение може да доведе до административни или наказателни санкции.

Без да ограничава казаното по-горе, копиране или възпроизвеждане на софтуер на всякакъв друг сървър или местоположение за по-нататъшно възпроизвеждане или редистрибуция е изрично забранено.

Софтуерът е гарантиран, ако такава гаранция съществува, само в съответствие с условията на лицензионното споразумение. Освен гаранциите, включени в лицензионното споразумение, Volvo Cars отхвърля всички гаранции и условия по отношение на софтуера, включително всички подразбрани гаранции и условия за пазарна реализация, пригодност за конкретна цел, наименование и отсъствие на имитация на други патентовани продукти.