Αποποίηση ευθύνης

Νομική σημείωση

Κάποιες από τις πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα λόγω αλλαγών που μπορεί να έχουν γίνει από τη δημοσίευσή τους. Κάποια στοιχεία του εξοπλισμού που περιγράφεται ή εμφανίζεται μπορεί να διατίθενται μόνο σε συγκεκριμένες χώρες ή μόνο με πρόσθετο κόστος. Πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε να απευθύνεστε στον επίσημο διανομέα της Volvo για νεότερες πληροφορίες. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε τιμές, χρώματα, υλικά, προδιαγραφές και μοντέλα, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

 

Καμία εγγύηση ή ευθύνη

Οι πληροφορίες σε αυτό το δικτυακό τόπο παρέχονται "ως έχουν". Η Volvo Cars δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, σε καμία περίπτωση, προς οιονδήποτε, για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές ή παρεπόμενες ζημίες από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε άλλης υπερσυνδεδεμένης ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων διαφυγόντων κερδών, διακοπής εργασιών, απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων από το πληροφοριακό σας σύστημα και όχι μόνο, χωρίς περιορισμούς, ακόμα και αν μας έχει γνωστοποιηθεί ρητά η πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Η Volvo Cars δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, καθ' οιονδήποτε τρόπο, για οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα μπορεί να προσπελάσετε από την παρούσα ιστοσελίδα. Οι παραπομπές προς άλλες ιστοσελίδες παρέχονται μόνο για την ευκολία σας και αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η Volvo Cars ενστερνίζεται ή αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων. Επιπλέον, εξαρτάται από σας να πάρετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να εξασφαλίσετε ότι το περιεχόμενο που θα χρησιμοποιήσετε είναι ελεύθερο από ιούς, παράσιτα, δούρειους ίππους και άλλα καταστροφικά στοιχεία.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά σφάλματα. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καμία υποχρέωση.

Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει αναφορές ή παραπομπές σε προϊόντα και/ή υπηρεσίες της Volvo Cars που δεν υποστηρίζονται ή προσφέρονται στη χώρα σας. 
Η ακρίβεια τέτοιων πληροφοριών δεν είναι εγγυημένη, ιδιαίτερα από τη στιγμή που τέτοιες πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγές και συγκεκριμένες απαιτήσεις ή δυνατότητες, και τέτοιες αναφορές δεν υπονοούν ότι η Volvo Cars προτίθεται να διαθέσει αυτά τα προϊόντα και/ή υπηρεσίες στη χώρα σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται, καθώς και για παραγγελίες, επικοινωνήστε με τους επίσημους εμπόρους της Volvo. 


 

Σχόλια, απορίες ή προτάσεις


Παρακαλούμε σημειώστε ότι οποιαδήποτε πληροφορία, πρόταση, ιδέα ή άλλη πληροφορία υποβάλλεται στο δικτυακό τόπο θεωρείται μη εμπιστευτική και μη αποκλειστική. Υποβάλλοντας οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό, δίνετε στη Volvo Cars το απεριόριστο και αμετάκλητο δικαίωμα χρήσης, αναπαραγωγής, εμφάνισης, εκτέλεσης, τροποποίησης, μετάδοσης και διανομής αυτού του υλικού ή αυτών των πληροφοριών και παράλληλα συμφωνείτε ότι η Volvo Cars είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει τις όποιες ιδέες, τεχνογνωσία ή τεχνικές της αποστείλετε, για οποιονδήποτε σκοπό. 


Συγκεκριμένο λογισμικό που διατίθεται στην ιστοσελίδα

Οποιοδήποτε λογισμικό μπορεί να είναι διαθέσιμο για να κατεβάσετε από την παρούσα ιστοσελίδα (το "Λογισμικό") αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Volvo Cars και/ή των προμηθευτών του.

Η χρήση του Λογισμικού διέπεται από τους όρους της άδειας τελικού χρήστη, αν υπάρχει, η οποία συνοδεύει ή συμπεριλαμβάνεται με το Λογισμικό ("Άδεια Χρήσης"). Το Λογισμικό διατίθεται αποκλειστικά για χρήση από τους τελικούς χρήστες, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην Άδεια Χρήσης. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αναδιανομή του Λογισμικού γίνεται σε παραβίαση της Άδειας Χρήσης μπορεί να επιφέρει αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή ή αναπαραγωγή του λογισμικού σε άλλον server ή δικτυακή τοποθεσία για περαιτέρω αναπαραγωγή ή αναδιανομή.

Το λογισμικό, αν είναι εγγυημένο, είναι μόνο στο βαθμό που προβλέπουν οι όροι της άδειας χρήσης. Πλην των εγγυήσεων που προβλέπονται από την άδεια χρήσης, η Volvo Group απορρίπτει δια της παρούσης κάθε εγγύηση και δέσμευση όσον αφορά το λογισμικό, συμπεριλαμβανομένης κάθε νοούμενης εγγύησης και δέσμευσης για την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την κυριότητα και το απαραβίαστο.