ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

17w38 - Support site - Legal icon

ROZSAH A ÚČEL

Tento postup platí pro Zpracování osobních údajů zákazníků ve všech společnostech Volvo Car Group (dále jen "Volvo Cars" nebo "my"). Účelem těchto zásad je poskytnout našim současným, bývalým i potenciálním zákazníkům (dále společně nazývaným „zákazníci“ nebo „vy“) obecné informace o:

 • Okolnostech, za kterých shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje
 • Typech osobních údajů, které shromažďujeme
 • Důvodech pro shromažďování vašich osobních údajů
 • Způsobu, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji
 • Odpovědnost za zpracování osobních údajů mezi jednotlivými právními subjekty Volvo Cars a
 • Kontaktujte nás, pokud potřebujete informace o uplatnění svých práv v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů.

Tento postup je průběžně aktualizován, aby odrážel opatření, která podnikla společnost Volvo Cars v souvislosti s vašimi osobními údaji.

Kontrola dat ve společnosti Volvo Cars

Volvo Car Corporation (švédský právní subjekt s daňovým identifikačním číslem 556074-3089) je správcem údajů v souvislosti s vývojem a výzkumem nových a současných modelů vozů a rovněž v souvislosti s jistými globálními službami, které jsou nabízeny zákazníkům. Dále je společnost Volvo Car Corporation správcem údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely sledování kvality vozů a potenciálních bezpečnostních svolávacích kampaní a pro účely splnění právních požadavků.

Každá národní prodejní společnost společnosti Volvo Cars je obecně odpovědná za marketing, prodej a vztahy se zákazníky, stejně jako za specifické služby na svém trhu. V rámci zpracování osobních údajů za těmito účely jsou správcem dat prodejní společnosti na úrovní států. Na trzích, kde nepůsobí národní prodejní společnost, má obvykle stejnou odpovědnost jako tato společnost dovozce. Proto je v těchto případech správcem údajů importér. Společnost Volvo Cars smluvně vyžaduje od svých prodejců a servisů dodržování předpisů týkajících se ochrany údajů. Upozorňujeme, že společnost Volvo Cars a její autorizovaní prodejci a servisy jsou samostatné právní subjekty a že obecně neneseme odpovědnost za případy, kdy se tito prodejci a opraváři neřídí zákony. Máte-li dotazy ohledně využívání vašich osobních údajů vaším prodejcem nebo opravářem, obraťte se přímo na příslušného prodejce nebo opraváře.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Zpracování vašich osobních údajů tvoří významnou část námi poskytovaných produktů a služeb. Vážíme si důvěry, kterou nám dáváte tím, že nám poskytujete své osobní údaje, a vaše soukromí považujeme za neodmyslitelnou součást služeb, které nabízíme. V zájmu ochrany vašich osobních údajů a současně za účelem zvýšení hodnoty pro zákazníky a poskytování lepších a bezpečnějších jízdních zážitků budeme dodržovat následujících pět obecných zásad.

SVOBODA VOLBY

Vaše osobní údaje náleží vám. Ohledně nastavení ochrany osobních údajů si nechceme nárokovat žádné požadavky. Naším cílem je navrhnout naše služby tak, abyste si mohli vybrat, zda s námi své osobní údaje chcete či nechcete sdílet.

VYVÁŽENÍ ZÁJMŮ

Tam, kde je zpracování vašich osobních údajů nezbytné z důvodu dosažení legitimního zájmu, a pokud tento zájem převažuje nad potřebou chránit vaše soukromí, můžeme určité osobní údaje zpracovávat, aniž bychom získali váš výslovný souhlas, pokud to umožňuje zákon. V určitých dalších situacích můžeme také pracovat s vašimi osobními údaji bez vašeho souhlasu, je-li to nutné v souladu s platnými právními předpisy. Další informace naleznete v části „Souhlas“ níže. Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány ve veřejném zájmu, vycházíme z toho, že tak činíme ve prospěch potenciálních výhod (včetně bezpečnosti) našich zákazníků a široké veřejnosti.

PROPORCIONALITA

Volvo Cars bude pracovat pouze s údaji zákazníků tam, kde je to vhodné, na místě a nutné s ohledem na důvod, za kterým byla tato data poskytnuta. Naším cílem je vaše osobní údaje anonymizovat, pokud lze určitou funkci či službu zajistit pomocí anonymních dat. Pokud zkombinujeme anonymní nebo jiné než osobní údaje s vašimi osobními údaji, bude s nimi zacházeno jako s osobními údaji tak dlouho, dokud zůstanou v této kombinaci.

TRANSPARENTNOST A BEZPEČNOST

Společnost Volvo Cars považuje způsob zpracování osobních údajů a účel jejich shromažďování za naprosto transparentní. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás také zcela zásadní, neboť chránit to, co je důležité pro vás, je jednou ze základních hodnot společnosti Volvo Cars. Společnost Volvo Cars svým zákazníkům na vyžádání poskytne další informace týkající se našeho zpracování a ochrany vašich osobních údajů.

DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Společnost Volvo Cars je zavázána k dodržování platných zákonů, pravidel a předpisů, které upravují ochranu soukromí a údajů, a to v každé zemi, ve které působí. V případě potřeby způsob zpracování vašich osobních údajů upravíme, jak je popsáno v těchto zásadách, abychom zajistili soulad s právními předpisy.

Osobní údaje, které společnost Volvo Cars o vás a o vozidle shromažďuje, budou použity k následujícím účelům:

 • Poskytovat vám produkty a služby, včetně ověření, zda splňujete podmínky pro některé nákupy a služby, a nabízet vám vylepšené nabídky a zkušenosti;
 • Informovat vás o změnách v našich produktech a službách, jako jsou například, ale ne pouze, změny našich podmínek a zásad;
 • Zasílat vám informace o nových produktech, službách a událostech;
 • Poskytovat podporu a služby k vozidlu (záruční servis, informace o svolávacích akcích atd.);
 • Pro účely vývoje produktů, například je-li nutné zvýšit výkon vozidla, kvalitu a bezpečnost;
 • Vyhodnocovat a zlepšovat naše nabídky a komunikaci se zákazníky;
 • Být v souladu se zákonnými požadavky nebo požadavky úřadů;
 • Informovat vás o našich produktech a službách a identifikovat ty, které mohou být pro vás zajímavé;
 • Provádět průzkum trhu; a
 • Pro účely analýzy a profilování zákazníků (včetně online a sociálních sítích) prováděných námi a našimi vybranými dodavateli.

UŽITEČNÉ DEFINICE

Společnost Volvo Cars používá následující definice:

 • „Správcem údajů“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, instituce nebo jakýkoli jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů;
 • „Zpracovatelem dat“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, instituce nebo jakýkoli jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce údajů.
 • „Osobní údaje“ znamenají všechny informace vztahující se k identifikované a identifikovatelné fyzické osobě („registrovaná osoba“). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat.
 • "Zpracování" znamená jakoukoliv operaci či operace, které jsou prováděny s osobními údaji nebo skupinou osobních údajů, bez ohledu na to, zda je či není zpracování prováděno automaticky, jako je, například, sběr, záznam, uspořádání, strukturování, skladování, úprava či pozměňování, získávání, konzultování, využívání, zveřejňování přenosem, rozšiřování či jinak zajišťování dostupnosti, seřazování nebo kombinování, omezování, mazání či zneškodňování těchto údajů.
 • „Citlivé osobní údaje“ jako osobní údaje, které v případě zveřejnění mohou způsobit újmu nebo konkrétní obavy subjektu údajů. Příklady takovýchto údajů: Specifické kategorie osobních údajů (definovány níže), číslo platební karty a další finanční údaje týkající se zaregistrované osoby, osobní ID číslo a údaje o bydlišti.
 • „Zvláštní kategorií údajů“ se rozumí osobní údaje odhalující rasový či etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborových organizacích, jakož i zpracování genetických údajů, biometrických údajů pro účely jednoznačné identifikaci fyzické osoby, údajů týkajících se zdraví nebo údajů týkajících se sexuálního života nebo sexuální orientace fyzické osoby.

SBĚR DAT

Je pravděpodobné, že nám informace o vás nebo o vašem vozidle poskytnete během využívání služeb společnosti Volvo Cars spojených či nespojených s vozidlem nebo při jiném způsobu kontaktu se společností Volvo Cars, jako například prostřednictvím našich webových stránek či v zákaznických centrech (v této souvislosti upozorňujeme, že telefonní hovory mohou být za účelem zajištění kvality s vaším souhlasem nahrávány). Tyto údaje můžeme také získat od našich autorizovaných prodejců, servisů a dalších třetích stran. Tyto údaje („zákazníkem poskytnuté osobní údaje“) mohou zahrnovat:

 • Vaše kontaktní údaje (jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu atd.);
 • Demografické údaje (věk, stav, složení domácnosti atd.);
 • Informace o vozidle (identifikační číslo vozidla (VIN), model, datum nákupu, historie oprav atd.);
 • Lokalizační údaje generované vašimi činnostmi (navigační pomoc, vyhledávací dotazů, sdílení polohy atd.); a
 • Data týkající se nákupu a používání našich produktů a služeb (zákaznických preferencí a nastavení, historie nákupů, Volvo ID atd.).

Váš vůz bude také automaticky shromažďovat údaje vztahující se k vozidlu a jeho okolí, především technické povahy a nesouvisící přímo s vámi jako člověkem. Tyto údaje („data zaznamenávaná vozidlem“) jsou obvykle spojeny s identifikačním číslem vozidla (VIN), a proto je možné vás jejich prostřednictvím identifikovat. Data zaznamenávaná vozidlem mohou zahrnovat:

 • Bezpečnostní informace (např. o rozvinutí airbagů nebo spuštění předpínačů bezpečnostních pásů, zda jsou okna a dveře zamčené nebo otevřené atd.);
 • Stav funkčnosti systému (z motoru, pedálu akcelerace, řízení a brzd atd.);
 • Jízdní údaje (rychlost vozidla, použití brzdového pedálu a pedálu akcelerace, pohyb volantu atd.);
 • Lokalizační údaje (poloha vozidla v případě nehody atd.); a
 • Údaje o okolním prostředí (teplota vně vozidla, snímky atd.).

Informace o určitých údajích zaznamenávaných vozidlem jsou uvedeny také v uživatelské příručce.

Při sběru a zpracování citlivých osobních údajů postupujeme obzvlášť opatrně a v souladu s platnými zákony uplatňujeme doplňující opatření. Abychom předešli sporům, je nutno zmínit, že platné právní předpisy mohou považovat za citlivé osobní údaje také údaje jiného druhu.

UPOZORNĚNÍ

Všude tam, kde je to rozumně možné, nebo to vyžadují platné zákony, vám při shromažďování nebo zaznamenávání vašich osobních údajů poskytneme (i) specifické informace o účelu zpracování vašich osobních údajů, (ii) totožnost správce údajů (iii) totožnost jakékoliv třetí strany, jíž mohou být tyto údaje zpřístupněny, a (iv) další informace, které mohou být nezbytné pro zajištění ochrany vašich práv. Výše uvedené informace mohou být například poskytnuty v případě, že si zakoupíte vozidlo, dále v informačním systému vozidla, v mobilních aplikacích vyvinutých společností Volvo Cars, na webu www.volvocars.com nebo jinak ve smlouvě, kterou uzavíráte se společností Volvo Cars.

SOUHLAS

Všude tam, kde je to rozumně možné, nebo to vyžadují platné zákony, budeme před shromážděním nebo používáním vašich osobních údajů vyžadovat váš souhlas. Žádost o souhlas bude jasná a konkrétní a poskytne vám racionální informace, na jejichž základě budete moci učinit své rozhodnutí. Váš souhlas nikdy nebudeme předem pokládat za samozřejmý. Budeme se ujišťovat, zda aktivně souhlasíte, jasným a transparentním způsobem. Svůj souhlas bude dobrovolný a vždy může být odvolán, například ukončením konkrétní služby nebo kontaktováním společnosti Volvo Cars na adrese uvedené v části „Informace a přístup“ níže. Nedáte-li nám svůj souhlas, může se stát, že nebudete moci využívat naše služby nebo jejich části.

SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ SOUHLASU

Shromažďování a využívání údajů zaznamenávaných vozidlem může být nezbytné pro (i) techniky provádějící diagnostiku a opravy závad ve vozidlech během servisu a údržby vozidel, (ii) vývoj produktů společnosti Volvo Cars, jako například pro vylepšování kvality a bezpečnostních prvků vozidel, (iii)plnění závazků společnosti Volvo Cars v rámci záruky, a (iv) splnění zákonných požadavků. Při shromažďování nebo používání údajů zaznamenávaných vozidlem pro tyto účely a pro podobné oprávněné zájmy sledované společností Volvo Cars nebudeme obecně usilovat o váš souhlas, pokud to nebude považováno v jednotlivých případech za nezbytné, nebo pokud tak nebudou vyžadovat platné právní předpisy.

APLIKACE TŘETÍCH STRAN

Můžete mít přístup k aplikacím jiných služeb propojených s vaším vozidlem, ale poskytovaným třetí stranou, které mohou, například, vyžadovat odesílání údajů o poloze a dalších údajů zaznamenaných vozidlem třetím stranám. Volvo Cars nenese odpovědnost za sběr nebo využívání osobních údajů aplikacemi nebo službami poskytovanými třetími stranami, a doporučuje vám, abyste si pozorně přečetli platné podmínky pro (a další příslušné zásady) takovéto aplikace a služby před tím, než je začnete používat. Máte-li dotazy týkající se používání vašich osobních údajů určitou třetí stranou, obraťte se přímo na tuto třetí stranu.

MEZINÁRODNÍ PŘEVODY

Společnost Volvo Cars smí převádět vaše osobní údaje příjemcům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor s odlišnou legislativou upravující ochranu osobních údajů. Zde patří země, o kterých se Evropská komise domnívá, že nemají zajištěnou přiměřenou ochranu osobních údajů. V tomto případě společnost Volvo Cars zajistí zákonné odůvodnění pro převod s platnou legislativou upravující ochranu osobních údajů. Dále budete informováni o zákonném odůvodnění, o přijatých opatřeních a o tom, kde získáte kopii těchto opatření.

POUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ

U většiny procesních úkonů můžete naše využívání vašich osobních údajů ukončit, a sice aktualizováním svých preferencí, ukončením konkrétní služby, odvoláním svého souhlasu se zpracováním, kontaktováním společnosti Volvo Cars na adrese uvedené v části „Informace a přístup“ níže, případně jinak podle našich pokynů. Nicméně, a nevyplývá-li z platných právních předpisů něco jiného, ve většině případů není možné ukončit proces zpracování následujících osobních údajů:

 • Souvisejících s některými úkony shromažďování a dalšího zpracování údajů zaznamenávaných vaším vozidlem, které se týkají bezpečnosti, kvality a zlepšování produktu;
 • Které provádíme, abychom vám posílali důležitá upozornění, jako jsou například změny v našich podmínkách a zásadách nebo v případě bezpečnostních svolávacích akcí; a
 • Které provádíme za účelem plnění našich právních závazků.

UCHOVÁVÁNÍ

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelů uvedených v těchto zásadách nebo účelů, o kterých jste byli jinak informováni. To znamená, že pokud jste souhlasili se zpracováním vašich osobních údajů, budeme tato data uchovávat po dobu trvání obchodního vztahu (a případně do ukončení záruční doby), nebo dokud od tohoto souhlasu neustoupíte. Pokud odvoláte svůj souhlas, můžeme i přesto uchovávat určité osobní údaje po dobu nezbytně nutnou ke splnění našich zákonných povinností a také pro případnou naši obranu v právních sporech. Pokud jsme nedostali váš souhlas ke zpracování, údaje budou shromažďovány pouze v rozsahu, který nám umožňuje zákon.

KVALITA ÚDAJŮ

Při zpracování vašich osobních údajů je naším cílem zajistit jejich správnost a aktuálnost. Nesprávné nebo neúplné osobní údaje se pokoušíme smazat nebo opravit. Více informací týkajících se vašeho práva na zajištění přesnosti vašich osobních údajů, které uchováváme, naleznete v části „Informace a přístup“ níže.

INFORMACE A PŘÍSTUP

Jak je uvedeno v části „Upozornění“ výše, můžeme vám poskytnout konkrétní informace týkající se našeho zpracování vašich osobních údajů při jejich shromažďování nebo zaznamenávání. Jednou ročně máte právo požadovat a obdržet zdarma informace o tom, (i) jaké osobní údaje vztahující se k vám zpracováváme, (ii) kde se osobní údaje shromažďují, (iii) o účelu zpracování a (iv) se kterými příjemci nebo kategoriemi příjemců jsou osobní údaje sdíleny. Žádosti o takovéto údaje musí být prováděny písemně a musíte je vlastnoručně podepsat. Žádost musí obsahovat údaje o jméně, adrese a ideálně také e-mailovou adresu. Také máte právo žádat opravení, zablokování nebo vymazání jakékoli nesprávné informace týkající se vás. Žádosti by měly být zaslány právnímu subjektu uvedenému v závěru tohoto dokumentu. Vaše žádosti budou vyřizovány rychle a řádným způsobem. Žádosti o vymazání osobních údajů podléhají všem platným právním požadavkům. V případě, že platné právní předpisy vyžadují správní poplatek za splnění takové žádosti, může být tento poplatek ze strany společnosti Volvo Cars účtován. Kromě toho můžete mít přístup k přehledu některých svých osobních údajů, které společnost Volvo Cars uchovává, a tyto své osobní údaje opravovat nebo aktualizovat, a to po přihlášení se ke svému účtu na spotřebitelském portálu společnosti Volvo Cars nebo k podobné službě nabízené na lokálním trhu.

ZABEZPEČENÍ

Společnost Volvo Cars přijala vhodná technická a organizační opatření za účelem ochrany vašich osobních údajů proti náhodnému nebo protiprávnímu zničení, náhodné ztrátě nebo změně, neoprávněnému odtajnění nebo přístupu a jakékoliv jiné podobě nedovoleného zpracování.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ TŘETÍM STRANÁM

Volvo Cars může sdílet vaše osobní údaje:

 • Se subjekty Volvo Cars
 • S autorizovanými prodejci a servisy společnosti Volvo Cars, a to za účelem distribuce produktů a služeb, nabídek a dalších komunikačních kanálů; a
 • S dalšími obchodními partnery za účelem distribuce produktů a služeb, nabídek a dalších komunikačních kanálů nebo pro účely výzkumu a vývoje;
 • V souvislosti s prodejem nebo převodem subjektu Volvo Cars nebo jeho aktiv;
 • V souladu se zákonem, například v souvislosti s úředním šetřením, sporem nebo jiným právním procesem či žádostí
 • Když se v dobré víře domníváme, že je zpřístupnění nutné za účelem ochrany našich práv, například za účelem prošetření možného porušení našich smluvních podmínek, nebo za účelem zjištění, prevence nebo odhalení podvodu či jiných bezpečnostních problémů
 • Ostatním obchodním partnerům nebo třetím stranám, pokud jste se rozhodli přijímat jejich služby a oprávnili jste je k vyžádání údajů ze systému Volvo Cars (např. v případě služby Volvo In-car Delivery);
 • Ostatním dodavatelům našich výrobků a služeb, kteří s námi spolupracují v souvislosti s výše popsaným využitím, např. poskytovatelům bezdrátového připojení, společnostem, které hostují nebo provozují naší webovou stránku, odesílají zprávy, provádějí analýzu údajů, zpracovatelům kreditních karet nebo poskytovatelům systémů, kteří jsou zapotřebí ke zpracování, ukládání nebo správě finančních informací a informací o kreditních kartách; a
 • Poskytovatelům služeb v nouzové situaci, jako např. orgánům vymáhání práva, poskytovatelům asistenčních služeb na cestách a poskytovatelům ambulančních služeb tak, aby mohly být zajištěny příslušné služby (např. podpora Volvo On Call v případě nouze).

Jako obecné pravidlo bude subjekt Volvo Cars jakožto správce vašich osobních údajů zpřístupňovat vaše osobní údaje třetí straně pouze tehdy, pokud obdrží váš souhlas. Nicméně, umožňuje-li to zákon, vaše osobní údaje můžeme sdílet i bez vašeho souhlasu, pokud nepovažujeme váš souhlas za nutný nebo pokud není vyžadován zákonem, v následujících situacích:

 • Situace, v nichž je zpřístupnění vyžaduje zákon; a
 • Situace, ve kterých je zveřejnění nezbytné pro účely legitimního zájmu sledovaného společností Volvo Cars (například za účelem ochrany našich zákonných práv, jak je popsáno výše).

ZPRACOVÁNÍ DAT NAŠÍM JMÉNEM

Přístup k vašim osobním údajům omezujeme na zaměstnance a dodavatele společnosti Volvo Cars, kteří tyto informace potřebují používat, aby je mohli zpracovávat naším jménem, ​​a kteří jsou smluvně povinni zachovávat bezpečnost a důvěrnost těchto vašich osobních údajů. Naším cílem je vybrat takovou možnost pro služby zpracování dat, která nejlépe ochrání integritu vašich osobních údajů vůči jakékoliv třetí straně. V souvislosti s jistými činnostmi v rámci zpracování se může stát, že některé vaše osobní údaje jsou přenášeny a zpracovávány v jiné zemi. Tento přenos probíhá v souladu s požadavky platnými ve vaší zemi.

MARKETING

Vaše osobní údaje nebudeme prodávat třetím stranám, ani s nimi obchodovat, pokud k tomu nebudeme mít váš souhlas. Vaše osobní údaje nebudeme sdílet se třetími stranami pro jejich marketingové účely, pokud k tomu neobdržíme váš souhlas. Pokud jste takový souhlas poskytli, ale nepřejete si dostávat marketingové materiály od třetí strany, obraťte se na tuto třetí stranu přímo. Může vám poskytovat informace týkající se nových produktů, služeb, akcí nebo podobných marketingových aktivit. Chcete-li se odhlásit od odběru konkrétního e-mailového newsletteru nebo podobné komunikace, postupujte podle pokynů v příslušné zprávě. Prostřednictvím svého účtu na spotřebitelském portálu Volvo Cars nebo u podobné služby nabízené na vašem místním trhu se také můžete odhlásit z konkrétních typů komunikace společnosti Volvo Cars nebo změnit dříve zadané předvolby.

WEBOVÉ STRÁNKY A COOKIES

Obecně platí, že můžete navštívit webové stránky Volvo Cars, aniž byste nám sdělili, kdo jste nebo o sobě sdělovali jakékoli informace. Abychom byli schopni zajistit vám určité služby a nabídky, často potřebujeme záznamy o některých položkách z vašich osobních údajů, jako například vaše jméno a e-mailovou adresu. Můžeme také shromažďovat (formou souborů cookies) anonymní informace o tom, jak používáte naše internetové stránky, přednostně před těmito záznamy. Tyto informace pro nás budou užitečné, abychom mohli nadále vylepšovat naše webové stránky nebo marketing. Každá webová stránka společnosti Volvo Cars přístupná našim zákazníkům obsahuje informace týkající se našeho používání cookies. V některých zemích existuje také on-line postup pro přijetí nebo odmítnutí cookies. Více informací o používání cookies získáte v článcích publikovaných ve vaší zemi na adrese www.volvocars.com.

APPS

Jestliže si stáhněte některou z našich aplikací nebo pokud si ji zaregistrujete, možná budete muset odeslat své osobní údaje, například, své jméno, e-mailovou adresu, číslo telefonu a ostatní registrační údaje. Dále, když používáte naše aplikace, můžeme sbírat jisté informace automaticky, a to především technické informace k vašemu mobilnímu zařízení a informace o tom, jakým způsobem používáte aplikaci. Podle toho, jakou konkrétní aplikaci používáte, a pouze na základě vašeho souhlasu se sběrem těchto informací, můžeme sbírat také informace uložené ve vašem zařízení, a to včetně kontaktních informací, informací o poloze a nebo jiném digitálním obsahu. Další podrobnosti k informacích, které shromažďujeme, najdete v oznámení o ochraně soukromí a/nebo ve speciálních oznámeních k jednotlivým aplikacím.

SLUŽBY A APLIKACE TŘETÍCH STRAN

Některé aplikace třetích stran, které stahujete, které jsou již nainstalovány nebo o které požádáte, mohou obsahovat další smluvní podmínky, které platí bez ohledu na námi uplatňovaný postup ochrany soukromí. Společnost Volvo Cars nenese odpovědnost za používání osobních údajů v aplikacích nebo službách třetí strany. Doporučujeme, abyste si před zaregistrováním, stažením a používáním pozorně prostudovali smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů jednotlivých služeb a aplikací třetích stran. Dále doporučujeme po stažení sledovat možnosti volby ochrany soukromí a nastavení v aplikacích třetích stran.

DĚTI

Naše služby nejsou určeny k použití dětmi. Vědomě nevyžadujeme a neshromažďujeme žádné osobní údaje o dětech pod 13 let a tyto údaje ani nenabízíme. Pokud nám dítě poskytlo své osobní údaje, rodič nebo opatrovník tohoto dítěte nás smí kontaktovat a požádat o vymazání těchto údajů z našich záznamů. Pokud se domníváte, že můžeme mít jisté informace od dítěte mladšího 13 let, kontaktujte nás prosím. Pokud se dozvíme, že jsme náhodou shromáždili osobní informace o dítěti mladším 13 let nebo mladším než je příslušný minimální věk dle jurisdikce, podnikneme opatření, abychom tyto informace co nejdříve vymazali.

MONITOROVÁNÍ

V důsledku právních požadavků jsme povinni monitorovat funkci našeho systému, včetně vozidel, která jsme vyrobili. To znamená, že z vozidel zaznamenáváme některé vybrané údaje.

ZÁSTUPCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zástupce pro ochranu osobních údajů ve společnosti Volvo Cars můžete kontaktovat následovně:

17w26 - Support site - email adress to avoid SPAM

Volvo Car Corporation, Avd 50090, HB3S 405 31 Göteborg

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud chcete uplatnit svá práva, například, získat informace nebo zpřístupnit své osobní údaje, které zpracováváme, kontaktujte prosím:

Volvo Car Czech Republic s.r.o., V Oblouku 731 252 43 Průhonice, Česká republika

Dále můžete kontaktovat místní úřady pro ochranu osobních údajů.

Zveřejněno 26. 2. 2018

Pomohla Vám tato informace?

Děkujeme za zpětnou vazbu.
Těší nás, že jsme mohli pomoci.
Zpětná vazba
Odeslat
Ano Ne