KLIENTIDE PRIVAATSUSE REEGLID

17w38 - Support site - Legal icon

REGULEERIMISALA JA EESMÄRK

Need reeglid kehtivad kliendi isiklike andmete töötlemisele kõikides ettevõtetes, mis kuuluvad kontserni Volvo Car Group (edaspidi: Volvo Cars või „meie“). Nende reeglite eesmärk on tutvustada meie praegustele, endistele ja potentsiaalsetele klientidele (edaspidi nimetatud „kliendid“ või „teie“) järgmisi üldpõhimõtteid:

 • millistel asjaoludel me teie isiklikke andmeid kogume ja töötleme;
 • millist tüüpi isiklikke andmeid me kogume;
 • miks me teie isiklikke andmeid kogume;
 • kuidas me teie isiklikke andmeid käitleme;
 • kuidas jaguneb isiklike andmete töötlemisega seotud vastutus kontsernis Volvo Cars erinevate juriidiliste isikute vahel ja
 • meie kontaktandmed, et saaksite teavet teie isiklike andmete töötlemisega seotud õiguste kohta ning saaksite neid õigusi kasutada.

Reegleid uuendatakse pidevalt, et kajastada ettevõtte Volvo Cars meetmeid teie isiklike andmetega tegelemisel.

Andmete kontrollimine ettevõttes Volvo Cars

Volvo Car Corporation (Rootsi juriidiline üksus registreerimisnumbriga 556074-3089) on andmete vastutav töötleja uute ja praeguste automudelite uurimise ja arendamise ning klientidele pakutavate teatud globaalsete teenuste juures. Peale selle täidab Volvo Car Corporation andmete vastutav töötleja rolli autode kvaliteedi ja võimalike ohutusalaste defektide jälgimiseks ning seaduses sätestatud nõuete järgi töödeldavate isiklike andmete käsitlemisel.

Ettevõtte Volvo Cars iga riigi müügiettevõtted vastutavad turunduse, müügi ja kliendisuhete eest ning oma turule omaste teenuste pakkumise eest. Riigi müügiettevõte on nendel eesmärkidel toimuvate isiklike andmete töötlemise korral vastutav töötleja. Riigi müügiettevõtteta turgudel on importijal tavaliselt samad ülesanded kui riigi müügiettevõttel. Seetõttu on neil juhtudel andmete vastutav töötleja importija. Volvo Cars nõuab lepingu järgi müügiesindustelt ja remonditöökodadelt andmekaitsega seotud eeskirjade järgimist. Pange tähele, et Volvo Cars ja selle volitatud müügiesindused või remonditöökojad on eraldi juriidilised isikud ning üldjuhul ei vastuta me selle eest, kui need müügiesindused ja remonditöökojad kohaldatavaid õigusakte ei järgi. Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas teie müügiesindus või remonditöökoda teie isiklikke andmeid kasutab, võtke ühendust otse müügiesinduse või remonditöökojaga.

ANDMETÖÖTLUSE PÕHIMÕTTED

Teie isiklike andmete töötlemine moodustab olulise osa meie poolt teile pakutavatest toodetest ja teenustest. Hindame väga teie usaldust, mida näitate meile isiklike andmete edastamisega ning peame teie privaatsust oluliseks osaks teenustest, mida pakume. Teie isiklike andmete kaitsmiseks ning klientidele suurema väärtuse ja ohutuma sõidukogemuse pakkumisel järgime viit järgmist üldpõhimõtet.

VALIKUVABADUS

Teie isiklikud andmed kuuluvad teile. Püüame ise mitte oletada seda, millised võiksid olla teie eelistused privaatsuse suhtes, ning kavandada oma teenused selliselt, et saaksite valida, kas soovite oma isiklikke andmeid meiega jagada või mitte.

HUVIDE TASAKAAL

Kui teie isiklike andmete töötlemine on vajalik õigustatud huvi tõttu ning see huvi kaalub üles teie privaatsuse kaitsmise vajaduse, võime juhul, kui see on seadusega lubatud, töödelda teatud isiklikke andmeid teie otsest nõusolekut küsimata. Teatud juhul võime teie isiklikke andmeid töödelda ka ilma teie nõusolekuta, kui seda nõuab kohalduv seadus. Lisateavet vt allpool lõigust „Nõusolek“. Kui teie isiklikke andmeid töödeldakse avalikku huvi silmas pidades, teeme seda meie klientide ja üldsuse potentsiaalset kasu (sealhulgas ohutust) arvestades.

PROPORTSIONAALSUS

Volvo Cars töötleb kliendi isiklikke andmeid ainult siis, kui see on adekvaatne, asjakohane ja vajalik selle eesmärgi jaoks, mille jaoks andmeid on kogunud. Püüame muuta teie isiklikud andmed anonüümseks, kui sama funktsiooni või teenust on võimalik saavutada ka anonüümseks muudetud andmetega. Kui ühendame teie isiklikud andmed anonüümsete või mitteisiklike andmetega, loetakse need isiklikeks andmeteks seni, kuni need on omavahel seotud.

SELGUS JA ARUSAADAVUS NING TURVALISUS

Volvo Cars soovib väljendada selgelt ja arusaadavalt, milliseid isiklikke andmeid me töötleme ja millistel eesmärkidel. Meie jaoks on teie isiklike andmete kaitsmine ülitähtis, sest kaitsta seda, mis on teile tähtis, on ettevõtte Volvo Cars üheks põhiväärtuseks. Volvo Cars esitab teile soovi korral lisateavet teie isiklike andmete meiepoolse töötlemise ja kaitsmise kohta.

KOOSKÕLAS SEADUSTEGA

Ettevõtte Volvo Cars põhimõte on täita kehtivaid privaatsuse ja andmekaitse seadusi ning muid õigusnorme igas riigis, kus tegutseme. Vajaduse korral kohandame nendes reeglites kirjeldatud isiklike andmete töötlemise korda, et tagada vastavus õigusaktidega.

Isiklikud andmeid, mida Volvo Cars teie ja teie sõiduki kohta kogub, kasutatakse järgmistel eesmärkidel:

 • teile toodete ja teenuste pakkumiseks, sealhulgas teie õiguse kindlaksmääramiseks teatava ostu tegemiseks ja teenuse saamiseks, samuti teile kõrgematasemeliste pakkumiste tegemiseks ja kogemuste pakkumiseks;
 • teie teavitamiseks meie toodete ja teenuste uuendamisest või neis muudatuste tegemisest, sealhulgas muudatustest meie tingimustes ja reeglites;
 • teie teavitamiseks uutest toodetest, teenustest ja üritustest;
 • sõidukile toe ja teenuste pakkumiseks (garantiiteenus, tagasikutsumisteave jms);
 • tootearenduse eesmärkidel, näiteks sõiduki tööomaduste, kvaliteedi ja ohutuse parandamiseks;
 • meie pakkumiste ja kliendisuhtluse hindamiseks ja täiustamiseks;
 • õigusaktide või ametiasutuste seaduslike taotluste täitmiseks;
 • teie teavitamiseks meie toodetest ja teenustest ja teile huvipakkuvate toodete ja teenuste kindlaksmääramiseks;
 • turu-uuringute tegemiseks; ja
 • analüüside ja kliendiprofiilide koostamiseks (sealhulgas veebis ja sotsiaalmeedias) meie ja meie valitud hankijate poolt.

KASULIKUD MÕISTED

Volvo Cars kasutab järgmiseid definitsioone.

 • „Vastutav töötleja“ – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, institutsioon või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isiklike andmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.
 • „Volitatud töötleja“ – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, institutsioon või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.
 • „Isiklikud andmed“ on igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga (registreeritud). Tuvastav füüsiline isik on isik, keda on võimalik otseselt või kaudselt tuvastada.
 • „Töötlemine” tähendab mis tahes toimingut või toimingute hulka, mis tehakse isiklike andmete või isiklike andmete kogumikega automaatselt või muul moel, näiteks kogumine, salvestamine, organiseerimine, struktureerimine, salvestamine, kohandamine või muutmine, otsimine, konsulteerimine, kasutamine, avaldamine edastamise teel, levitamine või muul viisil saadavaks muutmine, reastamine või kombineerimine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
 • „tundlikud isiklikud andmed“ – isiklikud andmed, mille avaldamine võib andmesubjekti kahjustada või talle erilist muret tekitada. Sellised andmed on näiteks: isiklike andmete eriliigid (määratletud allpool), krediitkaardi andmed ja registreeritud isiku muud finantsalased andmed, isikukood ning asukoha andmed.
 • „Isikuandmete eriliigid“ – isikuandmed, millest ilmnevad rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

ANDMETE KOGUMINE

Võite esitada meile enda või oma sõiduki kohta andmeid ettevõtte Volvo Cars teenuste kasutamisel sõidukis või väljaspool sõidukit või muude kontaktide kaudu ettevõttega Volvo Cars, näiteks meie veebisaitide või kliendikeskuste kaudu (seoses sellega pange tähele, et kvaliteedi tagamise eesmärgil võidakse teie nõusolekul telefonikõnesid salvestada). Võime saada neid andmeid ka oma volitatud müügiesindustelt ja remonditöökodadelt ja muudelt kolmandatelt isikutelt. Need andmed („kliendi esitatud isikuandmed“) võivad olla:

 • teie kontaktandmed (nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress jms);
 • demograafilised andmed (vanus, perekonnaseis, leibkonna koosseis jms);
 • sõiduki andmed (tehasetähis (VIN-kood), mudel, ostukuupäev, teeninduste ajalugu jms);
 • teie tegevusega loodavad asukohaandmed (abi navigeerimisel, otsingu päringud, asukoha jagamine jms); ja
 • teie andmed meie toodete ostude ja kasutamise kohta (kliendi eelistused ja seadistused, ostude ajalugu, Volvo ID jms).

Teie sõiduk kogub ka automaatselt sõiduki ja selle ümbruse kohta andmeid, mis on eelkõige tehnilised ega ole teie isikuga otseselt seotud. Need andmed („sõiduki poolt registreeritavad andmed“) on üldjuhul seotud sõiduki tehasetähisega (VIN-koodiga) ja võivad olla selle kaudu teiega seostatavad. Sõiduki poolt registreeritavad andmed võivad olla:

 • ohutusalased andmed (kas turvapadjad või rihmapingutid on vallandunud, kas uksed ja aknad on lukus või avatud jms).
 • süsteemi funktsioonide olek (mootor, seguklapp, rool ja pidurid jms);
 • sõiduandmed (sõiduki kiirus, piduri- ja gaasipedaali kasutamine, rooli liikumine jms);
 • asukoha andmed (sõiduki asukoht õnnetuse korral jms); ja
 • ümbruse andmed (temperatuur väljaspool sõidukit, pildid jms).

Teatavate sõiduki poolt registreeritavate andmete kohta on teavet esitatud ka kasutusjuhendis.

Tundlike isiklike andmete kogumisel ja töötlemisel vajaduse korral oleme eriti ettevaatlikud ning rakendame lisameetmeid, nagu on nõutav kohaldatavate õigusaktidega. Kahtluste vältimiseks märgime siinkohal, et kohaldatavate õigusaktidega võib olla nõutav käidelda tundlike isiklike andmetena ka muud liiki andmeid.

TEATAMINE

Kui see on mõistlikult praktiliselt teostatav või kohalike õigusaktidega nõutav, esitame teile teie isiklike andmete kogumisel või registreerimisel (i) konkreetset teavet teie isiklike andmete töötlemise eesmärkide kohta, (ii) kes on vastutav töötleja, (iii) kes on kolmandad isikud, kellele andmeid võidakse avaldada, ja (iv) muud teavet, mis võib olla vajalik teie õiguste kaitsmise tagamiseks. Eeltoodud teave võidakse teile esitada näiteks sõiduki ostmisel, sõiduki info-meelelahutussüsteemis, ettevõtte Volvo Cars väljatöötatud mobiilirakendustes, veebisaidil www.volvocars.com või muudes teie ja ettevõtte Volvo Cars vahel sõlmitud lepingutes.

NÕUSOLEK

Kui see on mõistlikult praktiliselt teostatav või kohalike õigusaktidega nõutav, küsime teilt enne teie isiklike andmete kogumist või kasutamist nõusolekut. Teie nõusolekut küsitakse selgelt ja konkreetselt ning seda põhjendatakse piisavalt, et saaksite otsuse teha. Me ei võta teie nõusolekut kunagi iseenesest mõistetavana. Selle asemel tagame, et saate oma nõusoleku alati anda selgel ja läbipaistval viisil. Saate oma vabatahtliku nõusoleku alati tühistada, näiteks lõpetades teatava teenuse või võttes ühendust ettevõttega Volvo Cars aadressil, mis on märgitud allpool lõigus „Teave ja ligipääs“. Kui te nõusolekut ei anna, ei saa teenust võib-olla terviklikult või osaliselt kasutada.

ISIKUANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE ILMA NÕUSOLEKUTA

Sõiduki poolt registreeritavate andmete kogumine ja kasutamine võib osutuda vajalikuks (i) tehnikutele sõidukite vigade diagnoosimiseks ja kõrvaldamiseks sõidukite teeninduse ning hoolduse käigus, (ii) ettevõtte Volvo Cars tootearenduse huvides, näiteks sõidukite kvaliteedi ja ohutusfunktsioonide täiustamiseks, (iii) ettevõtte Volvo Cars garantiikohustuste haldamiseks ja (iv) seaduslike nõuete täitmiseks. Nendel eesmärkidel sõiduki registreeritavate andmete kogumisel või kasutamisel ja ettevõtte Volvo Cars muid sarnaseid õiguspäraseid huve silmas pidades me üldjuhul teie nõusolekut ei küsi, välja arvatud, kui seda peetakse konkreetsel juhul vajalikuks või see on kohaldatava õiguse kohaselt nõutav.

KOLMANDATE ISIKUTE TAOTLUSED

Teil võib olla ligipääs sõidukiga seotud rakendustele või muudele teenustele, mida pakuvad kolmandad isikud ning mis vajavad näiteks asukoha ja muude sõiduki poolt registreeritavate andmete ülekandmist kolmandale isikule. Volvo Cars ei vastuta isiklike andmete kogumise või kasutamise eest kolmandate isikute rakendustes või teenustes ning soovitab teil enne nende rakenduste või teenuste kasutamist kohaldatavad tingimused (ja võimalikud privaatsusreeglid) hoolikalt läbi vaadata. Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas teatav kolmas isik teie isiklikke andmeid kasutab, võtke ühendust otse selle kolmanda isikuga.

ANDMETE RAHVUSVAHELINE EDASTAMINE

Volvo Cars võib edastada teie isiklikke andmeid andmesaajatele, kes asuvad väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda, kus võivad kehtida teistsugused andmekaitseseadused. Nende hulka kuuluvad riigid, kus Euroopa Komisjoni hinnangul ei pakuta isikuandmetele piisaval tasemel kaitset. Sellisel juhul tagab Volvo Cars, et andmete edastamiseks on kohalduvale andmekaitseseadusele vastavad õiguslikud alused. Teile edastatakse teave õiguslike aluste ja rakendatud turvameetmete kohta ning samuti selle kohta, kus saate hankida turvameetmete koopia.

ANDMETE KASUTAMINE

Enamiku töötlemistoimingute puhul saate oma isiklike andmete meiepoolse kasutamise lõpetada, kui uuendate oma eelistusi, lõpetate konkreetse teenuse või tühistate oma nõusoleku töötlemiseks, võttes ühendust ettevõttega Volvo Cars aadressil, mis on märgitud allpool lõigus „Teave ja ligipääs“, või järgides muid meilt saadud juhiseid. Kuid te ei saa üldjuhul keelduda teie isiklike andmete töötlemisest järgmistel juhtudel, välja arvatud siis, kui see on kohaldatavate õigusaktidega ette nähtud:

 • seoses teatavate teie sõiduki poolt registreeritavate ohutust, kvaliteeti ja toote täiustamist puudutavate andmete kogumise ja edasise töötlemisega;
 • kui me teeme seda teile tähtsate teadete saatmiseks, näiteks muudatuste kohta meie tingimustes ja reeglites või toodete tagasikutsumiste kohta;
 • kui me teeme seda oma seaduslike kohustuste täitmiseks.

SÄILITAMINE

Säilitame teie isiklikke andmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevates reeglites nimetatud või teile muul viisil teatatud eesmärkidel. See tähendab, et kui olete oma isiklike andmete töötlemiseks meile nõusoleku andnud, säilitame teie andmeid seni, kuni kliendisuhe kestab (ja kui see on asjakohane, kuni garantiiperioodi lõppemiseni) või kuni te nõusoleku tühistate. Kui olete oma nõusoleku tühistanud, võime siiski säilitada teatavaid isiklikke andmeid vajaliku perioodi jooksul, et täita oma seadusest tulenevaid kohustusi ja kaitsta end õiguslikes vaidlustes. Kui me ei ole teilt saanud nõusolekut andmete töötlemiseks, säilitatakse andmeid ainult seadusega lubatud ulatuses.

ANDMETE KVALITEET

Teie isiklike andmete töötlemisel püüame tagada, et need on õiged ja ajakohased. Püüame valed või mittetäielikud isiklikud andmed kustutada või parandada. Lisateavet teie õiguse kohta tagada meie poolt säilitatavate isiklike andmete täpsus vt allolevast lõigust „Teave ja ligipääs“.

TEAVE JA LIGIPÄÄS

Nagu eespool lõigus „Teatamine“ mainitud, esitame teile teie isiklike andmete kogumisel või registreerimisel konkreetset teavet teie isiklike andmete meiepoolse töötlemise kohta. Teil on õigus esitada korra aastas taotlus ja saada tasuta teavet (i) isiklike andmete kohta, mida teie kohta töötleme, (ii) isiklike andmete kogumise kohtade kohta, (iii) töötlemise eesmärkide kohta ja (iv) isikute või isikute kategooriate kohta, kellega teie isiklike andmeid jagatakse. Seda teavet tuleb taotleda kirjalikult ja taotlus peab oleme teie poolt allkirjastatud ning sisaldama teie nime, aadressi ja eelistatavalt e-posti aadressi. Teil on ka õigus taotleda teiega seotud ebaõigete andmete parandamist, blokeerimist või kustutamist. Taotlused tuleb saata selle dokumendi lõpus märgitud juriidilisele isikule. Teie taotlused vaadatakse läbi kiiresti ja nõuetekohaselt. Taotlusi isiklike andmete kustutamiseks rahuldatakse kohaldatavate õigusaktide nõudeid arvestades. Kui kohaldatava õigusakti kohaselt võib sellise taotluse täitmisel küsida haldustasu, võib Volvo Cars seda tasu küsida. Peale selle võib olla teil ligipääs teatavate ettevõtte Volvo Cars poolt säilitatavate kliendi esitatud isiklike andmete läbivaatamiseks ning nende andmete parandamiseks või uuendamiseks, kui logite sisse ettevõtte Volvo Cars kliendiportaali kontole või muusse teenusesse, mida teie kohalikul turul pakutakse.

TURVALISUS

Volvo Cars on kasutusele võtnud sobivad tehnilised ja organisatoorsed meetmed teie isiklike andmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, juhusliku kaotamise või muutmise, loata avaldamise või ligipääsu ning muude ebaseaduslike töötlemisviiside eest.

AVALDAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Volvo Cars võib jagada teie isikuandmeid:

 • kontserni Volvo Cars üksustega;
 • kontserni Volvo Cars volitatud müügiesinduste ja remonditöökodadega toodete ja teenuste pakkumiste ning muude teadete saatmiseks teile; ja
 • teiste äripartneritega toodete ja teenuste pakkumiste ja muude teadete saatmiseks teile või teadus- ja arendustöö eesmärkidel;
 • seoses kontserni Volvo Cars ettevõtte või selle varade müügi või võõrandamisega;
 • seadustega ettenähtud juhtudel, näiteks seoses ametiasutuse järelepärimisega, vaidlusega või muu õigusliku menetluse või taotlusega;
 • kui me peame avaldamist heas usus vajalikuks meie õiguste kaitsmiseks, näiteks meie tingimuste võimaliku rikkumise uurimiseks või pettuste avastamiseks, ennetamiseks või avalikustamiseks või muudes turvaküsimustes
 • teiste äripartnerite või kolmandate osapooltega, kui kasutate nende teenuseid ja olete andnud neile õigust teenuselt Volvo Cars andmete taotlemiseks (nt Volvo In-car Delivery);
 • meie toodete ja teenuste pakkujatega, kes tegutsevad meie nimel seoses eelkirjeldatud kasutamisega, nt juhtmevaba teenuse pakkujad, ettevõtted, mis hostivad ja haldavad meie veebisaiti, saadavad sõnumeid, teevad andmeanalüüsi, töötlevad krediitkaardiandmeid või kes pakuvad süsteeme, mis on vajalikud krediitkaardiandmete ja finantsteabe töötlemiseks, talletamiseks või haldamiseks; ja
 • hädaabiteenuste osutajatega, nagu õiguskaitseorganid, maanteeabi teenuse osutajad ja kiirabi nende osutavate teenuste pakkumiseks (nt Volvo On Call hädaolukorra abi).

Kontserni Volvo Cars ettevõte, kes on teie isiklike andmete vastutav töötleja, avaldab teie isiklikke andmeid kolmandale isikule üldreeglina ainult teie nõusolekul. Kui see on lubatud õigusaktidega, võime järgmistel juhtudel jagada teie isiklikke andmeid ka teie nõusolekuta (välja arvatud, kui peame teie nõusolekut konkreetsel juhul vajalikuks või on see seadusega nõutav):

 • kui nende avaldamine on seadusega nõutav; ja
 • olukordades, kus nende avaldamine on vajalik ettevõtte Volvo Cars õiguspärase huvi tõttu (näiteks meie seaduslike õiguste kaitsmiseks, nagu eespool kirjeldatud).

ANDMETE TÖÖTLEMINE MEIE NIMEL

Piirame ligipääsu teie isiklikele andmetele ettevõtte Volvo Cars töötajate ja hankijatega, kellel on vaja seda teavet kasutada meie nimel töötlemiseks ning kes peavad lepingu kohaselt teie isiklikke andmeid turvaliselt ja konfidentsiaalselt säilitama. Meie eesmärk on valida selliseid andmetöötlusteenuseid, mille puhul on kõige paremini tagatud see, et teie andmed on kolmandate isikute eest kaitstud. Mõni neist töötlemistegevustest võib tähendada, et teie isikuandmeid edastatakse ja töödeldakse muul viisil välisriigis. Andmete edastamine toimub kooskõlas teie riigis kehtivate nõuetega.

TURUNDUS

Me ei müü teie isiklikke andmeid ega vaheta neid kolmandate isikutega, kui meil pole selleks teie nõusolekut. Me ei jaga teie isiklikke andmeid kolmandate isikutega nende turunduseesmärkides kasutamiseks, välja avatud juhul, kui oleme saanud selliseks avaldamiseks teie nõusoleku. Kui olete selleks nõusoleku andnud, kuid soovite lõpetada kolmandatelt isikutelt turundusmaterjali saamise, võtke ühendust otse selle kolmanda isikuga. Võime esitada teile teavet uute toodete, teenuste, ürituste või muude sarnaste turundustegevuste kohta. Kui soovite konkreetse e-postiga saadetava uudiskirja või muude sarnaste teadete saamisest loobuda, järgige selles teates esitatud juhiseid. Võite kasutada ettevõtte Volvo Cars teatud tüüpi teadete saamisest loobumiseks või oma varem valitud eelistuste muutmiseks ka oma kontot ettevõtte Volvo Cars kliendiportaalis või muus sarnases kohalikul turul pakutavas teenuses.

VEEBISAIDID JA KÜPSISED

Ettevõtte Volvo Cars veebisaite külastades ei pea te üldiselt avaldama oma isikut ega enda kohta teavet esitama. Teile teatavate teenuste osutamiseks või pakkumiste tegemiseks on meil tavaliselt vaja säilitada teatavaid isiklikke andmeid, näiteks teie nime ja e-posti aadressi. Võime ka enne registreerimist koguda (küpsiste abil) anonüümset teavet selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. See teave aitab meil meie veebisaite või turundustegevust täiustada. Iga ettevõtte Volvo Cars veebisait, mis on klientidele avatud, sisaldab teavet meie poolt kasutatavate küpsiste kohta. Mõningates riikides on kehtestatud ka kord veebis küpsiste vastuvõtmiseks või neist keeldumiseks. Lisateavet meie poolt kasutatavate küpsiste kohta lugege veebisaidilt www.volvocars.com kohalikku teavet oma riigis küpsiste kasutamise kohta.

RAKENDUSED

Kui laadite alla meie rakenduse või registreerute selle kasutajaks, peate võib-olla edastama meile selliseid isiklikke andmeid nagu teie nimi, e-posti aadress, telefoninumber ja muu registreerimisteave. Lisaks võime rakenduse kasutamisel koguda automaatselt teatud teavet (sh teie mobiilseadmega seotud tehnilist teavet) ning teavet selle kohta, kuidas te rakendust kasutate. Ainult juhul, kui olete selleks nõusoleku andnud, võime konkreetsest kasutatavast rakendusest olenevalt koguda ka teie seadmesse talletatud teavet, sh kontaktandmeid, asukohateavet ja muud digitaalsisu. Üksikasjalikku teavet kogutava teabe kohta leiate vastava rakenduse privaatsusteates ja/või spetsiaalses teates.

KOLMANDATE ISIKUTE TEENUSED JA RAKENDUSED

Mõnel kolmanda isiku rakendusel, mille olete alla laadinud, mis on eelinstallitud või mille kasutajaks olete registreerunud, võivad olla eraldi tingimused ja privaatsuse reeglid, mis kehtivad meie privaatsuse reeglitest sõltumatult. Volvo Cars ei vastuta selle eest, kuidas isiklikke andmeid kasutatakse kolmandate isikute rakendustest või teenustes. Soovitame enne registreerumist, allalaadimist või kasutamist lugeda hoolikalt iga kolmanda isiku teenuse või rakenduse kasutustingimusi ja privaatsuse reegleid. Samuti soovitame pärast kolmanda isiku rakenduse allalaadimist vaadata selle privaatsuse valikuid ja juhtelemente.

LAPSED

Meie teenused ei ole mõeldud kasutamiseks lastele. Me ei küsi teadlikult alla 13-aastaste lase isiklikke andmeid ega kogu neid, samuti ei turunda me lastele. Kui laps on edastanud meile isikklikke andmeid, võib tema vanem või eestkostja meiega ühendust võtta ja kustutame selle teabe meie kirjetest. Kui usute, et meil võib olla alla 13-aastase lapse edastatud teavet, võtke meiega palun ühendust. Kui saame teada, et oleme tahtmatult kogunud alla 13-aastase lapse (või vastava jurisdiktsiooni samaväärsest vanusepiirangust noorema lapse) isiklikke andmeid, kustutame selle teabe nii kiiresti kui võimalik.

JÄLGIMINE

Seadusest tulenevate nõuete tõttu peame jälgima oma süsteemi toimimist, sh meie toodetud autosid. See tähendab, et kogume autodelt näidisandmeid.

ANDMEKAITSE ESINDAJA

Ettevõtte Volvo Cars andmekaitse esindajaga ühenduse võtmiseks kasutage järgmiseid kontaktandmeid:

17w26 - Support site - email adress to avoid SPAM

Volvo Car Corporation, Avd 50090, HB3S 405 31 Göteborg

KONTAKTANDMED

Oma õiguste kasutamiseks (nt teabe saamiseks või juurdepääsu saamiseks teie isikuandmetele, mida me töötleme) võtke meiega ühendust:

Volvo Car Corporation, Avd 50090, HB3S 405 31 Göteborg

Võite ka pöörduda kohaliku andmekaitseasutuse poole.

Avaldatud 26.02.2018

Kas sellest oli abi?

Aitäh tagasiside eest.
Tore, et saime aidata.
Tagasiside
Saada
Jah Ei