Piiratud õiguslik vastutus

 

Märkus õigusliku vastutuse kohta

Osa sellel veebilehel antavast infost võib seoses tootemuudatustega, mis on läbi viidud pärast info avaldamist, olla ebatäpne. Osa näidatud või kirjeldatud varustusest võib olla saadaval ainult teatud riikides või on saadaval ainult lisatasu eest. Enne tellimist küsige uusimat infot otse oma Volvo müüja käest. Tootja jätab endale õiguse igal hetkel muuta oma toodete hindu, värve, materjale, tehnilisi näitajaid ja mudeleid ilma eelneva teatamiseta.
 
 

Garantii- ja esinduskohustuse puudumine

Veebisaidis olev info on avaldatud "as is" kujul. Volvo Cars ei ole mitte mingil juhul vastutav ühegi osapoole ees ega vastuta ühegi otsese, kaudse või spetsiifilise kahju eest, mis on tekkinud selle veebilehe või mõne muu hüperlingitud veebilehe kasutamise tagajärjel, sealhulgas (kuid mitte ainult) mis tahes saamata jäänud tulu, äritegevuse katkemine, programmide või muude infosüsteemide andmete hävimine jms, ja seda isegi juhul, kui oleme selliste kahjude võimalusele eraldi tähelepanu juhtinud.
 
Volvo Cars ei anna mingeid garantiisid mingite muude käesoleva veebilehe kaudu juurdepääsetavate veebilehtede kasutamisele ega esinda mingil moel selliseid veebilehti. Sellistele veebilehtedele pakutakse juurdepääsu ainult mugavuse lisamiseks ning see ei tähenda, et Volvo Cars võtaks endale mingit vastutust selliste veebilehtede sisu või kasutamise eest. Lisaks sõltub vajalike ettevaatusabinõude rakendamine Teist endast ning samuti on Teie ülesandeks kontrollida, et kõik see, mida olete kasutamiseks valinud, ei sisaldaks viiruseid, usse, Trooja hobuseid ega muid hävitava loomuga elemente.
 
Käesoleval veebilehel avaldatud info võib sisaldada tehnilisi ebatäpsusi ja trükivigu. Käesoleval veebilehel avaldatud info võib muutuda igal hetkel ilma eelneva teatamiseta või vastava kohustuseta.
 
Meie kodulehel avaldatud info võib sisaldada viiteid või ristviiteid Volvo Cars'i toodetele, teenustele jms, mida ei pakuta või mis pole saadaval Teie riigis.

Sellise info täpsust ei saa garanteerida, eriti seetõttu, et selline info on muudatuste ja spetsiifiliste nõuete subjektiks ning sellised viited ei tähenda seda, et Volvo Cars kavatseks selliseid tooteid, teenuseid jms Teie riigis pakkuda. Kui soovite detailsemat infot nende toodete, teenuste jms kohta, mis on kättesaadavad Teie jaoks ja mida saaksite ise tellida, pöörduge oma kohaliku müüja poole.
 
 

Kommentaarid, küsimused ja soovitused

Soovime rõhutada, et igasugust informatsiooni, omaalgatuslikke soovitusi, ideid või ettepanekuid ei käsitleta konfidentsiaalsena või autorõiguste objektina. Mis tahes info või materjalide saatmisega antakse Volvo Cars'ile piiramatud, tagasivõetamatud õigused selle materjali või informatsiooni kasutamiseks, reprodutseerimiseks, näitamiseks, esitamiseks, muutmiseks, edastamiseks ja levitamiseks ning see on ühtlasi nõusolek, et Volvo Cars võib kasutada kõiki saadetud ideid, kontseptsioone, oskusteavet ja tehnikaid.
 
 

Veebliehelt saadav spetsiifiline tarkvara

Igasugune tarkvara, mis on sellel veebilehel allalaadimiseks kättesaadav („Tarkvara“), on Volvo Cars'i ja/või tema hankijate autorikaitsega kaitstud töö.
 
Tarkvara kasutamist reguleerivad lõppkasutaja litsentsilepingu tingimused (kui see on olemas), mis on Tarkvaraga kaasas või kuulub selle juurde („Litsentsileping“). Kui Litsentsilepingus ei ole teisiti märgitud, saab Tarkvara alla laadida üksnes kasutamiseks lõppkasutaja poolt. Igasugune Tarkvara reprodutseerimine või edasijagamine, mis läheb vastuollu Litsentsilepinguga, võib viia tsiviil- või kriminaalkaristuseni.
 
Lisaks eelnevale on Tarkvara reprodutseerimine või kopeerimine mõnda teise serverisse või salvestuskohta edasiseks reprodutseerimiseks või edasijagamiseks rangelt keelatud.
 
Tarkvarale on antud garantii (kui üldse) ainult vastavalt Litsentsilepingu tingimustele. Välja arvatud Litsentsilepingus antav garantii, ütleb Volvo Cars käeolevaga lahti kõikidest tarkvara puudutavatest garantiidest ja tingimustest, sealhulgas kõik kaasnevad garantiid ja tingimused, mis puudutavad kauplemist, sobivust teatud otstarbeks, omandiõigust ja tingimuste mitterikkumist.