ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT PERIAATTEET

17w38 - Support site - Legal icon

KATTAVUUS JA TARKOITUS

Nämä periaatteet koskevat asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä kaikissa Volvo Car Group -yhtiöissä ("Volvo Cars" tai "me"). Näiden periaatteiden tavoitteena on tarjota nykyisille, entisille ja potentiaalisille asiakkaille (käytetään yhdessä nimitystä "asiakkaat" tai "sinä") yleinen käsitys seuraavista asioista:

 • Tilanteet, joissa keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi
 • Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme
 • Syyt henkilötietojesi keräämiseen
 • Miten käsittelemme henkilötietojasi
 • Tietojen käsittelyä koskevan vastuun jakautuminen Volvo Carsin eri yksiköiden välillä, ja
 • Yhteystietomme, joiden avulla saat tietoa oikeuksistasi ja voit esittää niihin perustuvia vaatimuksia sen suhteen, miten käsittelemme henkilötietojasi.

Näitä periaatteita päivitetään jatkuvasti, jotta ne vastaavat Volvo Cars -konsernin tekemiä henkilötietoihisi liittyviä toimenpiteitä.

Volvo Cars -konsernin vastuu henkilötiedoista

Volvo Car Corporation (ruotsalainen oikeushenkilö, jonka organisaationumero on 556074-3089) on rekisterinpitäjä uusien ja nykyisten automallien tutkimus- ja kehitystyötä ja tiettyjä asiakkaille tarjottavia globaaleja palveluja varten. Lisäksi Volvo Car Corporation on rekisterinpitäjä myös niiden henkilötietojen käsittelyä varten, joita käsitellään autojen laadun valvontaa ja mahdollisia turvallisuuteen perustuvia takaisinkutsuja varten sekä lakien ja määräysten täyttämiseksi.

Kukin Volvo Carsin kansallinen myyntiyhtiö vastaa yleisesti markkinoinnista, myynnistä ja asiakassuhteista sekä oman markkina-alueensa markkina-aluekohtaisista palveluista. Kansallinen myyntiyhtiö toimii rekisterinpitäjänä näitä tarkoituksia varten käsiteltävien henkilötietojen osalta. Markkina-alueilla, joilla ei ole kansallista myyntiyhtiötä, maahantuojalla on yleensä samat vastuut kuin kansallisella myyntiyhtiöllä. Maahantuoja on siksi näissä tapauksissa rekisterinpitäjä. Volvo Cars vaatii sopimuksin valtuutetuilta jälleenmyyjiltään ja korjaamoiltaan tietosuojaa koskevien sääntöjen noudattamista. Huomaa, että Volvo Cars ja sen valtuutetut jälleenmyyjät ja korjaamot ovat erillisiä oikeushenkilöitä, ja että me emme yleensä vastaa siitä, jos tällaiset jälleenmyyjät ja korjaamot eivät noudata soveltuvaa lainsäädäntöä. Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten jälleenmyyjäsi tai korjaamosi käyttää henkilötietojasi, ota suoraan yhteyttä kyseiseen jälleenmyyjään tai korjaamoon.

TIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT PERIAATTEET

Henkilötietojen käsittely on oleellinen osa tarjoamiamme tuotteita ja palveluita. Arvostamme luottamustasi, kun ilmoitat meille henkilötietojasi ja kunnioitamme yksityisyyttäsi. Noudatamme seuraavia viittä periaatetta henkilötietojesi suojaamiseksi ja parempien palveluiden ja turvallisemman ajokokemuksen tarjoamiseksi.

VALINNANVAPAUS

Henkilötietosi kuuluvat sinulle. Pyrkimyksenämme on olla tekemättä mitään oletuksia yksityisyyttä koskevien mieltymystesi suhteen ja pyrimme suunnittelemaan palvelumme siten, että voit valita, haluatko ilmoittaa meille henkilötietojasi.

INTRESSIEN TASAPAINO

Kun henkilötietojesi käsittely on tarpeellista legitiimin intressin takia ja kun tämä intressi on painavampi kuin tarve suojata yksityisyyttäsi, voimme lainsäädännön asettamissa rajoissa käsitellä määrättyjä henkilötietojasi pyytämättä nimenomaista suostumustasi. Määrätyissä muissa tilanteissa voimme myös käsitellä henkilötietojasi ilman suostumustasi, jos voimassa oleva lainsäädäntö tätä edellyttää. Katso lisätietoja alta kohdasta "Suostumus". Kun henkilötietojasi käsitellään yleisen edun nimissä, tämä perustuu potentiaalisiin asiakkaillemme ja muille ihmisille aiheutuviin hyötyihin (mukaan lukien heidän turvallisuutensa).

SUHTEELLISUUS

Volvo Cars käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja vain, jos ne ovat ajan tasalla, relevantteja ja tarpeellisia sitä tarkoitusta varten, jonka takia ne on kerätty. Pyrimme anonymisoimaan henkilötietosi, kun toiminto tai palvelu voidaan toteuttaa anonymisoiduilla tiedoilla. Jos yhdistämme henkilötietoihisi anonymisoituja tietoja tai muita tietoja kuin henkilötietoja, niitä käsitellään henkilötietoina niin kauan kuin ne ovat yhdistettyinä.

LÄPINÄKYVYYS JA TURVALLISUUS

Volvo Cars toimii läpinäkyvästi sen suhteen, mitä henkilötietoja käsittelemme ja mitä tarkoituksia varten niitä käsitellään. Henkilötietojesi suojaaminen on myös meille erittäin tärkeää, koska sinulle tärkeiden asioiden suojaaminen kuuluu Volvo Carsin ydinarvoihin. Pyydettäessä Volvo Cars antaa asiakkaille lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja suojaamisesta.

LAKIEN JA SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN

Volvo Carsin periaatteena on noudattaa soveltuvia yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevia lakeja ja säädöksiä jokaisessa maassa, jossa toimimme. Tarvittaessa mukautamme näiden periaatteiden mukaista henkilötietojesi käsittelyä varmistaaksemme, että toimimme lain edellyttämällä tavalla.

Volvo Carsin keräämiä sinua ja autoa koskevia henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen sinulle, mukaan lukien sen varmistaminen, että sinulla on oikeus tehdä määrättyjä ostoja ja käyttää määrättyjä palveluita, sekä parempien tarjousten ja kokemusten tarjoamiseen sinulle;
 • Ilmoittamiseen sinulle tuotteitamme ja palveluitamme koskevista päivityksistä tai muutoksista, mukaan lukien mm. käyttöehtojen ja periaatteiden muutokset;
 • Ilmoittamiseen sinulle uusista tuotteista, palveluista ja tapahtumista;
 • Autoa koskevan tuen ja palveluiden tarjoamiseen (takuuhuolto, takaisinkutsutiedot, jne.);
 • Tuotekehitystarkoituksiin, esimerkiksi autojen suorituskyvyn, laadun ja turvallisuuden parantamiseen;
 • Asiakkaille tarjoamiemme tuotteiden ja palveluiden ja asiakasviestinnän arviointiin ja kehittämiseen;
 • Oikeudellisten vaatimusten tai viranomaisten pyyntöjen noudattamiseen;
 • Tiedottamaan sinulle tuotteistamme ja palveluistamme ja määrittämään ne, jotka saattavat kiinnostaa sinua;
 • Markkinatutkimukseen; ja
 • Omaa ja valittujen alihankkijoiden suorittamaa analyysia ja asiakasprofilointia varten (mukaan lukien verkko ja sosiaalinen media).

HYÖDYLLISET MÄÄRITELMÄT

Volvo Cars käyttää seuraavia määritelmiä:

 • "Rekisterinpitäjä" tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, instituutiota tai muuta elintä, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.
 • "Tietojen käsittelijä" tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, instituutiota tai muuta elintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.
 • "Henkilötiedot" tarkoittavat kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön ("rekisteröity") liittyviä tietoja. Tunnistettava luonnollinen henkilö on henkilö, joka voidaan tunnistaa joka suoraan tai epäsuorasti.
 • "Käsittely" tarkoittaa yhtä tai useampaa henkilötietoja tai niiden laatimista koskevaa toimenpidettä riippumatta siitä, tehdäänkö ne automatisoidusti vai ei. Näitä ovat muun muassa kerääminen, rekisteröinti, organisointi, järjestely, tallentaminen, muokkaaminen tai muuttaminen, kääntäminen, lukeminen, käyttö, luovuttaminen siirtämällä, levittäminen tai käyttöön asettaminen muulla tavalla, oikaisu tai yhdistäminen, rajoittaminen, pyyhkiminen tai tuhoaminen.
 • "Arkaluonteiset henkilötiedot" ovat henkilötietoja, joiden paljastumisesta aiheutuisi todennäköisesti rekisteröidylle haittaa tai erityisiä ongelmia. Esimerkkejä tällaisista tiedoista ovat: Erityiset henkilötietoryhmät (alla määritetyn mukaisesti), luottokorttinumerot ja muut rekisteröidyn taloutta koskevat tiedot, henkilötunnukset ja sijaintitiedot.
 • "Erityiset henkilötietoryhmät" tarkoittavat henkilötietoja, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys sekä geneettisten tai biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten tai terveyttä koskevien tietojen taikka luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevien tietojen käsittely.

TIETOJEN KERÄÄMINEN

Voit ilmoittaa meille tietoja itsestäsi tai autostasi käyttäessäsi Volvo Carsin palveluita autossa tai sen ulkopuolella tai muussa yhteydenpidossa Volvo Carsin kanssa, esimerkiksi verkkosivujemme tai asiakaspalvelukeskustemme kautta (huomioi tässä yhteydessä, että puhelut saatetaan suostumuksellasi nauhoittaa laadunvalvontaa varten). Voimme myös kerätä tällaisia tietoja valtuutetuilta jälleenmyyjiltämme ja huoltoliikkeiltämme sekä kolmansilta osapuolilta. Tällaiset tiedot ("Asiakkaan ilmoittamat henkilötiedot") voivat sisältää:

 • Yhteystietosi (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, jne.);
 • Demografiset tiedot (ikä, siviilisääty, kotitalouden kokoonpano, jne.);
 • Auton tiedot (auton tunnistenumero (VIN), malli, ostopäivä, huoltohistoria jne.);
 • Toimintojesi luomat sijaintitiedot (navigointiapu, hakukyselyt, sijainnin jakaminen jne.); ja
 • Tuotteiden ja palveluiden ostoa ja käyttöä koskevat tiedot (asiakkaan mieltymykset ja asetukset, ostohistoria, Volvo ID, jne.).

Autosi kerää myös automaattisesti autoa ja sen ympäristöä koskevia tietoja, nämä ovat pääosin teknisluonteisia eivätkä liity suoraan sinuun henkilönä. Tällaiset tiedot ("Auton tallentamat tiedot") yhdistetään yleensä auton tunnistenumeroon (VIN) ja ne voidaan siksi yhdistää sinuun. Auton tallentamat tiedot voivat sisältää:

 • Turvallisuutta koskevia tietoja (ovatko turvatyynyt tai turvavyönkiristimet lauenneet, ovatko ovet ja ikkunat lukossa vai avoimia, jne.);
 • Järjestelmien toiminnan tilaa koskevia tietoja (moottori, kaasuläppä, ohjaus, jarrut, jne.);
 • Ajamista koskevia tietoja (auton nopeus, jarru- ja kaasupolkimen käyttö, ohjauspyörän liikkeet, jne.);
 • Sijaintitietoja (auton sijainti törmäyksen sattuessa jne.); ja
 • Ympäristöä koskevia tietoja (lämpötila auton ulkopuolella, kuvat, jne.).

Tietoa määrätyn tyyppisistä auton tallentamista tiedoista on myös käyttöoppaassa.

Olemme erityisen huolellisia ja sovellamme ylimääräisiä turvatoimenpiteitä kerätessämme ja käsitellessämme arkaluontoisia henkilötietoja, soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Epäselvyyksien välttämiseksi on syytä todeta, että soveltuva lainsäädäntö saattaa edellyttää myös muun tyyppisten tietojen käsittelyä arkaluonteisina henkilötietoina.

ILMOITUS

Kun tämä on kohtuudella toteutettavissa tai soveltuva lainsäädäntö tätä edellyttää, toimitamme sinulle henkilötietojesi keräämisen tai rekisteröinnin yhteydessä (i) täsmälliset tiedot henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksesta, (ii) rekisterinpitäjän identiteetin, (iii) tiedot kolmansista osapuolista, joille tiedot voidaan luovuttaa ja (iv) muut tiedot, jotka voivat olla tarpeen sen varmistamiseksi, että voit suojata omat tietosi. Yllä olevat tiedot voidaan ilmoittaa esimerkiksi auton ostamisen yhteydessä, auton infotainment-järjestelmässä, Volvo Carsin kehittämissä mobiilisovelluksissa, osoitteessa www.volvocars.com tai Volvo Carsin kanssa tekemäsi sopimuksen yhteydessä.

SUOSTUMUS

Kun tämä on kohtuudella toteutettavissa tai soveltuva lainsäädäntö tätä edellyttää, pyydämme suostumuksesi ennen henkilötietojesi keräämistä tai käyttämistä. Suostumustasi koskeva pyyntö on selkeä ja täsmällinen, ja siinä annetaan sinulle riittävät tiedot päätöksen tekemistä varten. Emme koskaan oleta sinun antavan suostumustasi vaan varmistamme, että voit ilmaista suostumuksesi selkeällä ja läpinäkyvällä tavalla. Suostumus on vapaaehtoinen ja voit aina peruuttaa suostumuksesi esimerkiksi päättämällä määrätyn palvelun tai ottamalla yhteyttä Volvo Volvo Carsiin alla kohdassa "Tiedot ja tarkastaminen" ilmoitettuun osoitteeseen. Jos et anna suostumustasi, palveluiden tai niiden osien käyttäminen ei ehkä ole mahdollista.

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN JA KÄSITTELY ILMAN SUOSTUMUSTA

Auton tallentamien tietojen kerääminen ja käyttö voi olla tarpeellista (i) jotta mekaanikot voivat diagnosoida ja korjata autoissa olevia vikoja autojen huollon ja ylläpidon yhteydessä, (ii) Volvo Carsin tuotekehitystä varten, esimerkiksi autojen laadun ja turvallisuusominaisuuksien parantamiseksi, (iii) Volvo Carsin takuusitoumusten hallinnointia varten ja (iv) oikeudellisten vaatimusten täyttämiseksi. Kun keräämme auton tallentamia tietoja näitä tarkoituksia tai vastaavia Volvo Carsin legitiimejä tarkoituksia varten, emme yleensä pyydä suostumustasi, ellei tätä katsota tarpeelliseksi yksittäisessä tapauksessa tai ellei lainsäädäntö tätä edellytä.

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SOVELLUKSET

Voit ehkä käyttää autoon kytkettyjä kolmansien osapuolien toimittamia sovelluksia ja muita palveluita, joiden käyttö saattaa edellyttää esimerkiksi sijaintitietojen tai muiden auton tallentamien tietojen luovuttamista kolmannelle osapuolelle. Volvo Cars ei vastaa henkilötietojen keräämisestä tai käytöstä kolmansien osapuolien sovelluksissa tai palveluissa ja suosittelee, että luet huolellisesti soveltuvat käyttöehdot (ja mahdolliset yksityisyyttä koskevat periaatteet) ennen tällaisten sovellusten tai palveluiden käyttöä. Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten määrätty kolmas osapuoli käyttää henkilötietojasi, ota suoraan yhteyttä kyseiseen kolmanteen osapuoleen.

SIIRROT MAIDEN VÄLILLÄ

Volvo Cars voi välittää henkilötietosi vastaanottajille Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa, joissa saattaa olla voimassa muunlaista tietosuojalainsäädäntöä. Tämä tarkoittaa myös maita, joissa henkilötietoja ei EU-komission arvion mukaan suojata riittävästi. Jos näin käy, Volvo Cars varmistaa, että siirtoon on laillinen syy soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Sinulle myös kerrotaan tämä laillinen syy, tehdyt suojaustoimenpiteet sekä se, mistä voit pyytää kopion näistä suojaustoimenpiteistä.

TIETOJEN KÄYTTÖ

Useimpien käsittelytoimenpiteiden osalta voit lopettaa suorittamamme henkilötietojesi käsittelyn päivittämällä asetuksesi, lopettamalla määrätyn palvelun käytön, peruuttamalla tietojen käsittelyä koskevan suostumuksesi ottamalla yhteyttä Volvo Volvo Carsiin alla kohdassa "Tiedot ja tarkastaminen" ilmoitettuun osoitteeseen tai muulla ilmoittamallamme tavalla. Ellei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu, et voi kuitenkaan yleensä lopettaa henkilötietojesi käsittelyä seuraavissa tapauksissa:

 • Tietojen käsittely, joka liittyy määrättyihin auton tallentamien tietojen keräämistä ja jatkokäsittelyä koskeviin turvallisuuteen, laatuun ja tuotekehitykseen liittyviin toimenpiteisiin;
 • Tietojen käsittely, joka on tarpeen tärkeiden tiedotteiden lähettämiseksi sinulle, koskien esimerkiksi käyttöehtojen tai periaatteiden muutoksia tai tuotteiden takaisinkutsuja; ja
 • Tietojen käsittely, joka on tarpeen oikeudellisten velvoitteidemme täyttämiseksi.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytämme henkilötietosi vain niin pitkään, kuin tämä on tarpeen näiden periaatteiden mukaisia tarkoituksia tai muita sinulle ilmoittamiamme tarkoituksia varten. Tämä tarkoittaa, että kun olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, säilytämme tiedot niin kauan kuin asiakassuhde kestää (ja, kun tämä soveltuu, takuuajan päättymiseen asti) tai kunnes peruutat suostumuksesi. Jos olet peruuttanut suostumuksesi, voimme silti säilyttää määrättyjä henkilötietoja niin pitkään kuin tämä on tarpeen oikeudellisten velvoitteidemme täyttämiseksi ja puolustuksemme järjestämiseksi oikeudellisessa riidanratkaisussa. Jos emme ole saaneet suostumustasi tietojen käsittelyyn, tiedot säilytetään vain lainsäädännön salliman ajan.

TIETOJEN LAATU

Kun käsittelemme henkilötietojasi, pyrimme varmistamaan, että ne ovat täsmällisiä ja ajan tasalla. Pyrimme poistamaan tai korjaamaan epätarkat tai epätäydelliset henkilötiedot. Lisätietoja oikeudestasi varmistaa säilyttämiemme henkilötietojesi oikeellisuus on alla kohdassa "Tiedot ja tarkastaminen".

TIEDOT JA TARKASTAMINEN

Kuten yllä kohdassa "Ilmoitus" on todettu, voimme toimittaa sinulle määrättyjä tietoja koskien suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyä kerätessämme tai rekisteröidessämme tällaisia tietoja. Sinulla on kerran vuodessa oikeus pyytää ja saada veloituksetta tiedot siitä, (i) mitä sinuun liittyviä henkilötietoja käsittelemme, (ii) missä henkilötiedot on kerätty, (iii) mikä on käsittelyn tarkoitus ja (iv) minkä vastaanottajakategorioiden tai vastaanottajien kanssa tiedot jaetaan. Näitä tietoja koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti, ja sinun tulee allekirjoittaa pyyntö henkilökohtaisesti ja liittää mukaan nimesi ja osoitteesi ja mieluiten sähköpostiosoitteesi. Sinulla on myös oikeus pyytää, että korjaamme tai poistamme sinua koskevat virheelliset tiedot tai estämme niiden käytön. Pyynnöt tulee lähettää tämän asiakirjan lopussa ilmoitetulle oikeushenkilölle. Pyyntösi käsitellään nopeasti ja asianmukaisesti. Henkilötietojen poistamista koskeviin pyyntöihin sovelletaan mahdollisia lainsäädännön asettamia vaatimuksia. Kun soveltuva lainsäädäntö sallii hallinnollisen maksun perimisen tällaiseen pyyntöön vastattaessa, Volvo Cars voi veloittaa tällaisen maksun. Lisäksi sinulla voi olla mahdollisuus nähdä yleiskuva määrätyistä Volvo Carsin säilyttämistä asiakkaan ilmoittamista henkilötiedoista ja korjata tai päivittää tiedot kirjautumalla Volvo Volvo Carsin kuluttajaportaaliin tai vastaavaan paikallisella markkina-alueellasi tarjottavaan palveluun.

TURVALLISUUS

Volvo Cars on ottanut käyttöön asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi vahingon tai lainvastaisen toiminnan aiheuttamalta tuhoutumiselta, vahingon aiheuttamalta tietojen menetykseltä tai muuttumiselta, luvattomalta luovutukselta tai käytöltä ja kaikilta muilta lainvastaisilta toimenpiteiltä.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Volvo Cars voi jakaa henkilötietojasi:

 • Volvo Carsin yksiköiden välillä
 • Volvo Carsin valtuutettujen jälleenmyyjien ja korjaamoiden kanssa tuotteita ja palvelua koskevien tarjousten ja muiden viestien toimittamiseksi sinulle; ja
 • Muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tuotteita ja palvelua koskevien tarjousten ja muiden viestien toimittamiseksi sinulle tai tutkimus- ja kehitystarkoituksiin;
 • Volvo Carsin yksikön tai sen omaisuuden myynnin tai siirron yhteydessä;
 • Lainsäädännön edellyttäessä, liittyen esimerkiksi viranomaisten tekemään selvitykseen, riitaan tai muuhun oikeusprosessiin tai pyyntöön
 • Kun uskomme vilpittömästi, että tietojen luovuttaminen on tarpeen oikeuksiemme suojaamiseksi, esimerkiksi tutkiessamme mahdollista käyttöehtojen rikkomusta, petoksen estämiseksi tai paljastamiseksi tai muun turvallisuusongelman yhteydessä
 • Yhteistyökumppanien ja sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, joiden palveluita haluat käyttää tai joille olet antanut oikeuden pyytää henkilötietoja Volvo Cars -yhtiöltä (esim. Volvo In-car Delivery -palvelua varten);
 • Toimeksiannostamme työskentelevien tuote- ja palveluntarjoajiemme kanssa, esimerkiksi langattomien palveluiden toimittajien, verkkosivustoamme ylläpitävien, viestejä lähettävien, tietoanalyyseja tekevien tai luottokorttimaksuja käsittelevien yritysten kanssa sekä luottokortteja tai raha-asioita koskevaa tietoa muokkaavien, tallentavien tai käsittelevien järjestelmätoimittajien kanssa; ja
 • Hätäpalveluista vastaavien tahojen kanssa, joita ovat esim. rikostentorjunnasta vastaavat viranomaiset sekä tienvarsiavun ja ambulanssipalvelujen tarjoajat, jotta nämä voivat toimittaa tarvittavat palvelut (esim. Volvo On Call -hätäapu).

Henkilötietojesi rekisterinpitäjänä toimiva Volvo Carsin yksikkö luovuttaa pääsääntöisesti henkilötietojasi kolmansille osapuolille vain, kun se on saanut tätä varten sinun suostumuksesi. Voimme kuitenkin lainsäädännön asettamissa rajoissa luovuttaa henkilötietojasi ilman suostumustasi seuraavissa tilanteissa, ellemme pidä suostumustasi tarpeellisena yksittäisessä tapauksessa tai ellei lainsäädäntö tätä edellytä:

 • Tilanteet, joissa lainsäädäntö edellyttää tietojen luovuttamista; ja
 • Tilanteet, joissa tietojen luovuttaminen on tarpeen Volvo Carsin legitiimin intressin toteuttamiseksi (esimerkiksi oikeuksiemme suojaamiseksi yllä kuvatulla tavalla).

TIETOJEN KÄSITTELY MEIDÄN LUKUUMME

Rajaamme pääsyn henkilötietoihisi niihin Volvo Carsin työntekijöihin ja alihankkijoihin, jotka tarvitsevat tietoja käsitelläkseen niitä meidän lukuumme ja joilla on sopimukseen perustuva velvoite pitää henkilötietosi turvassa ja luottamuksellisina. Pyrimme valitsemaan tietojen käsittelyä varten palvelut, jotka turvaavat parhaiten henkilötietosi suhteessa kolmansiin osapuoliin. Jotkut näistä käsittelytavoista voivat tarkoittaa henkilötietojesi välittämistä toiseen maahan ja käsittelyä siellä. Tällainen tietojen välittäminen tapahtuu maasi lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

MARKKINOINTI

Me emme myy tai vaihda henkilötietojasi kolmansien osapuolien kanssa, ellemme ole saaneet tähän suostumustasi. Emme jaa henkilötietojasi kolmansien osapuolien kanssa markkinointitarkoituksia varten, ellemme ole saaneet suostumustasi tällaisiin luovutuksiin. Jos olet antanut tällaisen suostumuksen mutta et enää halua vastaanottaa markkinointimateriaalia kolmannelta osapuolelta, ota suoraan yhteys kyseiseen kolmanteen osapuoleen. Voimme toimittaa sinulle tietoja uusista tuotteista, palveluista, tapahtumista tai vastaavista markkinointitoiminnoista. Jos haluat lopettaa määrätyn sähköpostitse toimitettavan uutiskirjeen tai vastaavan viestin tilauksen, noudata kyseisessä viestissä olevia ohjeita. Voit myös käyttää Volvo Carsin kuluttajaportaalia tai vastaavaa paikallisella markkina-alueellasi tarjottavaa palvelua lopettaaksesi määrätyn tyyppisen viestinnän Volvo Carsin kanssa ja muuttaaksesi aiemmin ilmoittamiasi mieltymyksiä.

VERKKOSIVUSTOT JA EVÄSTEET

Voit yleisesti vierailla Volvo Carsin verkkosivustoilla kertomatta meille kuka olet tai paljastamatta mitään tietoja itsestäsi. Voidaksemme tarjota sinulle määrättyjä palveluita tai tarjouksia meidän täytyy kuitenkin yleensä rekisteröidä joitakin henkilötietoja, kuten nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Jo ennen tällaista rekisteröintiä voimme (evästeiden avulla) kerätä anonyymisti tietoja siitä, miten olet käyttänyt verkkosivustojamme. Nämä tiedot auttavat meitä kehittämään verkkosivujamme tai markkinointia. Kaikki Volvo Carsin asiakkaille avoimet verkkosivustot sisältävät tietoja evästeiden käytöstä. Määrätyissä maissa verkkosivustolla on myös menettely evästeiden hyväksymistä tai hylkäämistä varten. Lisätietoja evästeiden käytöstä on oman maasi kohdalla julkaistuissa paikallisissa evästeitä koskevissa tiedoissa osoitteessa www.volvocars.com.

SOVELLUKSET

Ladatessasi sovelluksen tai rekisteröityessäsi käyttämään jotain sovellustamme voit lähettää meille henkilötietoja, esimerkiksi nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja muuta tietoa rekisteröitymistä varten. Edelleen voimme käyttäessäsi sovelluksiamme kerätä automaattisesti tiettyä tietoa, mukaan lukien teknistä tietoa mobiililaitteestasi ja tietoa tavasta, jolla käytät sovellusta. Riippuen siitä, mitä sovellusta käytät, ja vasta annettuasi suostumuksen tällaiseen tiedonkeruuseen voimme kerätä myös laitteeseesi tallennettua tietoa, mm. yhteystietoja, sijaintitietoja tai muuta digitaalista sisältöä. Lisätietoa keräämistämme tiedoista on tietosuojaselostuksessamme ja/tai kunkin yksittäisen sovelluksen näyttämässä asiaa koskevassa ilmoituksessa.

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PALVELUT JA SOVELLUKSET

Tietyillä lataamillasi, esiasennetuilla tai rekisteröintiä edellyttävillä kolmansien osapuolien sovelluksilla voi olla omat ehtonsa ja tietosuojaperiaatteensa, jotka pätevät meidän tietosuojaperiaatteistamme riippumatta. Volvo Cars ei vastaa henkilötietojen käyttämisestä kolmansien osapuolten sovelluksissa tai palveluissa. Suosittelemme, että luet kunkin kolmannen osapuolen palvelun tai sovelluksen käyttöehdot ja tietosuojaselosteet tarkasti ennen rekisteröitymistä sekä sovellusten lataamista ja niiden käyttöä. Suosittelemme myös, että tutustut siihen, mitä valintoja voit tehdä ja miten voit hallita tietosuojaasi kolmansien osapuolten sovelluksissa niiden lataamisen jälkeen.

LAPSET

Palvelujamme ei ole tarkoitettu lasten käytettäviksi. Emme pyydä emmekä kerää tietoisesti alle 13-vuotiaiden lasten henkilötietoja emmekä markkinoi heille palvelujamme. Jos lapsi on antanut meille henkilötietojaan, hänen vanhempansa tai huoltajansa voi ottaa meihin yhteyttä tietojen poistamiseksi rekistereistämme. Ota yhteyttä meihin, jos epäilet, että meillä saattaa olla alle 13-vuotiasta lasta koskevia tietoja. Jos tietoomme tulee, että olemme tahattomasti keränneet alle 13-vuotiaan tai muuta lainsäädännössä määritettyä ikärajaa nuoremman lapsen tietoja, ryhdymme toimenpiteisiin poistaaksemme tiedot mahdollisimman pian.

VALVONTA

Oikeudellisten vaatimusten takia meidän täytyy valvoa järjestelmämme toimintaa, mukaan lukien valmistamiamme autoja. Tämä tarkoittaa, että meidän täytyy kerätä autoista otostietoja.

TIETOSUOJASTA VASTAAVA HENKILÖ

Voit ottaa yhteyttä Volvo Cars -yhtiön tietosuojasta vastaavaan henkilöön seuraavassa osoitteessa:

17w26 - Support site - email adress to avoid SPAM

Volvo Car Corporation, Avd 50090, HB3S 405 31 Göteborg

YHTEYSTIEDOT

Jos haluat käyttää esimerkiksi oikeuttasi saada tietoa tai pääsyn käsittelemiimme henkilötietoihisi, ota yhteyttä:

Volvo Car Finland Oy Ab, Taivaltie 1, 01610 Vantaa, tel: 09-504451, email: finland@volvocars.com

Voit myös kääntyä paikallisten tietosuojaviranomaisten puoleen.

Julkaistu 26.2.2018

Oliko tästä apua?

Kiitos palautteestasi
Mukavaa, että pystyimme auttamaan sinua
Palaute
Lähetä
Kyllä Ei