הצהרה משפטית

עליך לקחת בחשבון שחלק מהמידע באתר עשוי שלא להיות נכון עקב שינויים שנעשו במוצרים לאחר ההשקה של האתר. ערכי MPG הנקובים מתקבלים מניסויים במעבדה ומיועדים להשוואה בין כלי רכב; ייתכן שהם לא ישקפו תוצאות של נסיעה בפועל. ייתכן שחלק מן הציוד המתואר או המוצג יהיה זמין רק במדינות מסוימות או ייתכן שהוא מוצע בעלות נוספת. לפני הזמנה, פנה אל מרכז שיווק ושירות של וולוו לקבלת המידע העדכני ביותר. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בכל עת, ללא הודעה מוקדמת, למחירים, לצבע, לחומרים, למפרט ולדגמים.

 

 

הצהרת הסרת חבות והעדר מצגים

המידע באתר זה מסופק "כפי שהוא". בשום מקרה לא תהיה ל-Volvo Cars חבות לגורם כלשהו בגין נזקים ישירים, עקיפים או לכל נזק תוצאתי מיוחד או אחר, כתוצאה מהשימוש באתר זה או בכל אתר אינטרנט אחר המקושר אליו, כולל, מבלי לפגוע בכלליות האמור, עקב אבדן רווחים, הפרעות בפעילות העסקית, אבדן תוכנות או נתונים אחרים במערכת הטיפול במידע שברשותך או אחרת, גם אם אנו מוזהרים במפורש מפני אפשרות קיומם של נזקים כגון אלו.
 
Volvo Cars מסירה בזאת מעליה במפורש כל חבות ומצג שהם ביחס לכל אתר אינטרנט אחר שאתה עשוי לגשת אליו מאתר זה. אלה מסופקים רק לשם נוחות ואין להסיק מכך ש-Volvo Cars ממליצה עליהם או מקבלת על עצמה אחריות כלשהי לתוכן של אתר כזה או לשימוש בו. כמו כן, באחריותך לנקוט אמצעי זהירות ולהבטיח שכל מה שתבחר להשתמש בו יהיה מוגן מפני וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים ופריטים אחרים בעלי אופי הרסני.
 
המידע באתר אינטרנט זה עשוי להכיל אי-דיוקים טכניים או שגיאות כתיב. המידע שמכיל האתר עשוי להשתנות בכל עת, ללא הודעה מוקדמת וללא כל התחייבות שהיא.
 
המידע המפורסם באתר זה עשוי להכיל התייחסויות או אזכורים צולבים למוצרים, שירותים וכד' של Volvo Cars שלא הוכרזו במדינתך או אינם זמינים בה. <br>לא ניתן לערוב באופן כלשהו לדיוק של מידע מסוג זה, במיוחד מפני שהמידע כפוף לשינויים, דרישות ספציפיות ושיקולי זמינות, ואזכורים כאלה אינם מציינים ש-Volvo Cars מתכוונת להכריז במדינתך על מוצרים, שירותים וכד' מסוג זה. פנה למרכז שיווק ושירות מקומי לפרטים מלאים על המוצרים, השירותים וכד' שעשויים להיות זמינים ושתוכל להזמין אותם.
 
 

הערות, שאלות או הצעות

אנא שים לב שכל מידע, הצעות שלא נתבקשו, רעיונות או כל מידע מועבר אחר, אינם חסויים ואינם בבעלותו האישית של המגיש אותם. על ידי העברת מידע כלשהו או חומר אחר, אתה מייפה את כוחה של Volvo Cars בצורה בלתי חוזרת ובלתי מוגבלת, לעשות שימוש, לשחזר, להציג, לבצע, לשנות, לשדר ולהפיץ חומרים אלו או מידע שכזה, ואתה גם מסכים ש-Volvo Cars רשאית לעשות שימוש בכל רעיון, תפיסה, ידע או טכניקה שאתה מעביר אלינו לכל מטרה שהיא.
 
 

תוכנות מסוימות הזמינות באתר

 כל תוכנה שעשויה להיות זמינה להורדה מהאתר (להלן: "תוכנה") היא יצירה המוגנת בזכויות יוצרים של Volvo Cars ו/או ספקיה.
 
השימוש בתוכנה כפוף לתנאי הסכם הרישיון למשתמש הסופי, אם קיים, הנלווה או הכלול בתוכנה ("הסכם הרישיון"). אלא אם צוין אחרת בהסכם הרישיון, התוכנה מוצעת להורדה אך ורק לשימושם של משתמשי הקצה. כל העתקה או הפצה מחדש של התוכנה שלא כפי שנקבע בהסכם הרישיון אסורה בהחלט, ועלולה לגרור סנקציות אזרחיות ופליליות.
 
מבלי להגביל את האמור לעיל, העתקה או שכפול של התוכנה לשרת או מיקום אחר לצורך העתקה או הפצה נוספים הם פעולות אסורות במפורש.
 
האחריות לתוכנה, אם קיימת, היא אך ורק על פי התנאים של הסכם הרישיון. מלבד האחריות שעל פי הסכם הרישיון, Volvo Cars אינה מקבלת על עצמה שום חבות ביחס לתוכנה, ובכלל זה כל חבות משתמעת ותנאי התאמה לשיווק, התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי הפרת זכויות.