PERSONVERNBESTEMMELSER FOR KUNDER

17w38 - Support site - Legal icon

OMFANG OG HENSIKT

Disse bestemmelsene gjelder behandling av kundenes personopplysninger hos alle firmaer som inngår Volvo Car Group ("Volvo Cars" eller "vi"). Hensikten med disse personvernbestemmelsene er å gi våre nåværende, tidligere og potensielle kunder (heretter referert til som "kunder" eller "du") en generell forståelse av:

 • Under hvilke omstendigheter vi samler inn og bearbeider dine personopplysninger
 • Hva slags personopplysninger vi samler inn
 • Årsakene til at vi samler inn dine personopplysninger
 • Hvordan vi behandler dine personopplysninger
 • Fordeling av ansvar for behandling av personopplysninger mellom ulike juridiske enheter hos Volvo Cars, og
 • Kontaktopplysninger til oss for at du skal kunne få informasjon om og gjøre krav på dine rettigheter med hensyn til vår behandling av dine personopplysninger.

Disse bestemmelsene oppdateres fortløpende for å sikre at de avspeiler tiltakene Volvo Cars gjennomfører med tanke på dine personopplysninger.

Ansvar for personopplysninger hos Volvo Cars

For forskning og utvikling a nye og aktuelle bilmodeller, og for visse globale tjenester som tilbys til kundene, er Volvo Car Corporation (en svensk juridisk person med organisasjonsnummer 556074-3089) ansvarlig for personopplysninger. Volvo Car Corporation er dessuten ansvarlig for personopplysninger også når det gjelder personopplysninger som behandles for overvåking av bilenes kvalitet og eventuelle potensielle sikkerhetstilbakekallinger samt for oppfyllelse av bestemmelser.

Hvert nasjonalt salgskontor innenfor Volvo Cars er generelt ansvarlig for markedsføring, salg og kundeforhold, i tillegg til markedsspesifikke tjenester på sitt marked. Det nasjonale salgsselskapet er personopplysningsansvarlig for behandling av personopplysninger som skjer for disse formålene. I markeder uten et nasjonalt salgskontor vil en importør vanligvis ha samme ansvar som et nasjonalt salgskontor. Importøren er derfor personvernansvarlig i disse tilfellene. Volvo Cars krever gjennom avtale med sine autoriserte forhandlere og verksteder at regler for personvern overholdes. Vær oppmerksom på at Volvo Cars og selskapets autoriserte forhandlere og verksteder er separate juridiske enheter, og at vi generelt ikke er ansvarlige hvis slike forhandlere og verksteder ikke følger gjeldende lover. Hvis du har spørsmål vedrørende din forhandlers eller verksteds bruk av dine personopplysninger, ber vi om at du kontakter forhandleren eller verkstedet direkte.

PRINSIPPER FOR BEHANDLING AV DATA

Behandlingen av dine personopplysninger er en viktig del av vår leveranse av produkter og tjenester til deg. Vi setter pris på den tilliten du gir oss ved å gi oss dine personopplysninger, og betrakter ditt privatliv som en svært viktig del av de tjenestene vi tilbyr. For å kunne sikre dine personopplysninger samtidig som vi øker verdien for kunden og tilbyr bedre og tryggere kjøreopplevelser, følger vi følgende fem generelle prinsipper.

VALGFRIHET

Dine personopplysninger tilhører deg. Vi bestreber oss på ikke å gjøre antagelser vedrørende dine personlige preferanser og prøver å utforme våre tjenester slik at du kan velge om du ønsker å dele dine personopplysninger med oss.

AVVEINING AV INTERESSER

I tilfeller der behandling av dine personopplysninger er nødvendig for vår legitime interesse, og der denne interessen settes foran behovet for å beskytte ditt privatliv, kan vi behandle visse personopplysninger uten å innhente din uttrykkelige tillatelse, dersom det er tillatt etter lov. I visse andre situasjoner kan vi også behandle dine personopplysninger uten ditt samtykke hvis det er påkrevd i henhold til gjeldende lov. For mer informasjon, se avsnittet "Samtykke" nedenfor. I situasjoner der dine personopplysninger behandles av offentlig interesse, baserer vi dette på de potensielle fordelene for (inkludert sikkerheten til) våre kunder og publikum for øvrig.

PROPORSJONALITET

Volvo Cars vil kun behandle sine kunders personopplysninger hvis det er passende, relevant og nødvendig i forhold til hensikten for innsamlingen av slike opplysninger. Vi har som mål å anonymisere dine personopplysninger når en funksjon eller tjeneste kan oppnås med anonymiserte data. Hvis vi kombinerer anonymiserte eller ikke-personlige opplysninger med dine personopplysninger, vil det bli behandlet som personopplysninger så lenge de forblir kombinert.

ÅPENHET OG SIKKERHET

Volvo Cars tror på åpenhet om hvilke personopplysninger vi behandler, og til hvilket formål. For oss er det også viktig å beskytte dine personopplysninger, ettersom en av Volvo Cars' kjerneverdier er å beskytte det som er viktig for deg. På forespørsel vil Volvo Cars gi kundene ytterligere informasjon om vår behandling og beskyttelse av dine personopplysninger.

JURIDISK OVERHOLDELSE

Det er Volvo Cars' politikk å overholde gjeldende lover og regler som styrer personvern og databeskyttelse i hvert eneste land der vi opererer. Hvis nødvendig vil vi justere vår behandling av dine personopplysninger slik det beskrives i disse bestemmelsene for å sikre juridisk overholdelse.

Personopplysninger som Volvo Cars samler inn om deg og bilen vil bli brukt:

 • Til å tilby deg produkter og tjenester, inkludert å verifisere din kvalifikasjon for visse kjøp og tjenester, i tillegg til å tilby deg forbedrede tilbud og erfaringer;
 • Til å informere deg om oppdateringer eller endringer i våre produkter og tjenester, men ikke begrenset til endringer i våre vilkår og betingelser og klausuler;
 • Å informere deg om nye produkter, tjenester og arrangementer;
 • Å tilby støtte og tjenester for bilen (garantitjenester, informasjon om tilbakekallinger osv.)
 • Av produktutviklingshensyn, for eksempel til å forbedre bilens ytelse, kvalitet og sikkerhet
 • Å evaluere og forbedre våre tilbud til og kommunikasjon med kundene
 • Å overholde lovpålagte krav eller gyldige myndighetskrav
 • Å informere deg om våre produkter og tjenester og identifisere slike som kan være av interesse for deg
 • Å utføre markedsundersøkelser, og
 • For analyse- og kundeprofileringsformål (online og sosiale media inkludert) utført av oss selv og våre utvalgte leverandører.

DEFINISJONER SOM BRUKES

Volvo Cars bruker følgende definisjoner:

 • "Behandlingsansvarlig" betyr en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller enhver annen enhet som alene eller sammen med andre avgjør formålet med og måter for behandling av personopplysninger.
 • "Databehandler" betyr en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller enhver annen enhet som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.
 • "Personopplysninger" betyr all informasjon som gjelder identifisert eller identifiserbar fysisk person ("registrert"). En identifiserbar fysisk person er en person som kan identifiseres direkte eller indirekte.
 • "Behandling" betyr en handling eller en kombinasjon av handlinger som gjelder personopplysninger eller sett med personopplysninger, uavhengig av om de utføres automatisert eller ikke, som innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbeiding eller endring, fremleggelse, lesing, bruk, utlevering via overføring, spredning eller annen form for behandling, justering eller samling, begrensning, sletting eller ødeleggelse.
 • "Sensitive personopplysninger" som personopplysninger som kan forårsake skade eller spesielle problemer for den registrerte hvis de avsløres. Eksempler på slike opplysninger: Spesifikke kategorier av personopplysninger (ifølge definisjon nedenfor), kredittkortnummer og annen finansiell informasjon om den registrerte personen, personnummer og plasseringsinformasjon.
 • "Spesielle kategorier av personopplysninger" betyr personopplysninger som avslører rase eller etnisk opprinnelse, politisk syn, religiøs eller filosofisk tro, eller fagforeningsmedlemskap, og behandling av genetiske data, biometriske data med den hensikten å identifisere en fysisk person unikt, opplysninger som gjelder helse eller opplysninger om en fysisk persons seksualliv eller seksuelle legning.

INNSAMLING AV OPPLYSNINGER

Du kan gi oss informasjon om deg selv eller bilen din når du bruker Volvo Cars' tjenester i eller utenfor et kjøretøy eller i annen kontakt med Volvo Cars, for eksempel via våre nettsider eller kundesentre (i denne sammenhengen, vennligst merk at telefonsamtaler kan registreres av hensyn til, med din tillatelse, kvalitetssikring). Vi kan også hente slike opplysninger fra våre autoriserte forhandlere og verksteder og andre tredjeparter. Slike opplysninger ("Personopplysninger gitt av kunden") kan inkludere:

 • Dine kontaktopplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse osv.)
 • Demografisk informasjon (alder, sivilstand, husstandens sammensetning osv.)
 • Bilinformasjon (bilens understellsnummer (VIN), modell, kjøpsdato, servicehistorikk osv.)
 • Plasseringsinformasjon generert av dine aktiviteter (navigasjonshjelp, søkeforespørsler, delte steder osv.) og
 • Informasjon i forbindelse med kjøp og bruk av våre produkter og tjenester (kundepreferanser og innstillinger, kjøpshistorikk, Volvo ID osv.)

Bilen din vil også automatisk hente inn opplysninger relatert til bilen og dens omgivelser, først og fremst av teknisk natur og ikke direkte relatert til deg som person. Slike opplysninger ("Bilregistrerte opplysninger") er som oftest forbundet med bilens understellsnummer (VIN) og kan derfor spores til deg. Bilregistrerte opplysninger kan være:

 • Sikkerhetsinformasjon (om kollisjonsputer eller beltestrammere har blitt utløst, om dører og vinduer er låst eller åpne osv.)
 • Status for systemfunksjoner (motor, gasspjeld, styring, bremser osv.)
 • Kjøredata (bilens hastighet, bruk av bremsepedal og gasspedal, rattbevegelser osv.)
 • Lokaliseringsdata (bilens posisjon ved en eventuell ulykke osv.) og
 • Omgivelsesdata (temperatur utenfor bilen, bilder osv.).

Informasjon om enkelte bilregistrerte data finnes også i førerveiledningen.

Vi er spesielt forsiktige og iverksetter ytterligere tiltak hvis og når vi saler in og behandler sensitive personopplysninger, i henhold til gjeldende lover. For å unngå at det skal oppstå tvil understreker vi at gjeldende lov kan kreve andre typer opplysninger også skal behandles som sensitive personopplysninger.

MERKNAD

Der det er praktisk gjennomførbart, eller hvis det kreves av gjeldende lov, vil vi ved innsamling eller registrering av dine personopplysninger gi deg (i) spesifikk informasjon om hensikten med behandlingen av dine personopplysninger, (ii) den behandlingsansvarliges identitet, (iii) identiteten til eventuelle tredjeparter som opplysninger kan gis til og (iv) annen informasjon som kan være nødvendig for å sikre at du er i stand til å ivareta dine rettigheter. Ovenstående informasjon kan, for eksempel, leveres når du kjøper en bil, i bilens infotainmentsystem, i mobilapper utviklet av Volvo Cars, på www.volvocars.com eller på annen måte etter avtale som du inngår med Volvo Cars.

SAMTYKKE

Hvis det er praktisk gjennomførbart eller påkrevd i henhold til lov, vil vi innhente ditt samtykke før vi samler inn eller bruker dine personopplysninger. Spørsmål om ditt samtykke vil være klart og tydelig og gi deg et saklig grunnlag som du kan basere dine avgjørelser på. Vi vil aldri ta ditt samtykke for gitt, vi vil forsikre oss om at du aktivt kan gi ditt samtykke på en tydelig og klar måte. Ditt samtykke er frivillig og kan alltid tilbakekalles, for eksempel ved å avslutte en spesiell tjeneste eller kontakte Volvo Cars på vist adresse i avsnittet "Informasjon og tilgang" nedenfor. Hvis du ikke gir ditt samtykke, kan det hende at tjenester eller deler av tjenester ikke kan brukes.

INNSAMLING OG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER UTEN SAMTYKKE

Innsamling og bruk av bilregistrerte opplysninger kan være nødvendig med tanke på (i) teknikere som skal søke etter og utbedre feil i forbindelse med service og vedlikehold av biler (ii) Volvo Cars' produktutvikling, for eksempel forbedringer av bilens kvalitet og sikkerhet, (iii) administrering av Volvo Cars' garantiordninger og (iv) oppfyllelse av lovpålagte krav. Ved innsamling eller bruk av bilregistrerte opplysninger til disse formålene, og for tilsvarende legitime interesser fra Volvo Cars' side, vil vi generelt ikke be om ditt samtykke med mindre dette anses nødvendig i enkelttilfeller eller er påkrevd i henhold til gjeldende lov.

TREDJEPARTSAPPLIKASJONER

Du kan få tilgang til applikasjoner og tjenester som er koblet til bilen, men som leveres av tredjepart, som for eksempel kan kreve overføring av plasseringsinformasjon og andre bilregistrerte data til denne tredjepart. Volvo Cars er ikke ansvarlig for innsamling eller bruk av personopplysninger i applikasjoner eller tjenester som leveres av tredjepart, og anbefaler at du grundig gjennomgår gjeldende vilkår (og eventuelle personvernbestemmelser relatert til) slike applikasjoner eller tjenester før du bruker dem. Hvis du har spørsmål vedrørende en bestemt tredjeparts bruk av dine personopplysninger, ber vi om at du kontakter tredjeparten direkte.

INTERNASJONALE OVERFØRINGER

Det kan oppstå situasjoner der Volvo Cars overfører dine personopplysninger til mottakere i land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde som kan ha annen lovgivning når et gjelder datasikkerhet. Dette gjelder også land som ikke er ansett for å ha et adekvat beskyttelsesnivå for personopplysninger i henhold til vurdering utført av EU-kommisjonen. Hvis dette skjer, vil Volvo Cars sikre at det finnes et rettslig grunnlag for overføringen i samsvar med gjeldende lovgivning om datasikkerhet. Du vil også bli informert om det rettslige grunnlaget, hvilke sikkerhetstiltak som er iverksatt og hvor du kan henvende deg for å få en kopi av disse sikkerhetstiltakene.

DATABRUK

I de fleste tilfellene kan du avslutte vår bruk av dine personopplysninger ved å oppdatere dine preferanser, avslutte en spesiell tjeneste eller tilbakekalle ditt samtykke til behandlingen ved å kontakte Volvo Cars på adressen som er oppgitt i avsnittet "Informasjon og tilgang" nedenfor, eller på annen måte vi gir beskjed om. Generelt har du imidlertid, hvis det ikke fremgår av gjeldende lov, ikke anledning til å nekte behandlingen av dine personopplysninger:

 • Med hensyn til bestemte tiltak ved innsamling og videre behandling av dine bilregistrerte opplysninger som gjelder sikkerhet, kvalitet og produktforbedring;
 • Som vi gjennomfører for å sende deg viktige meldinger, for eksempel endringer i våre vilkår og bestemmelser eller i forbindelse med produkttilbakekallinger, og
 • Som vi gjennomfører for å overholde våre lovpålagte forpliktelser.

OPPBEVARING

Vi vil bare beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle hensikten i henhold til disse bestemmelsene eller formålene du på annen måte har blitt informert om. Dette betyr at når du har samtykket til vår behandling av dine personopplysninger, vil vi beholde opplysningene så lenge kundeforholdet varer (og, hvis aktuelt, til utløpet av garantiperioden) eller til du trekker samtykket ditt tilbake. Hvis du har tilbakekalt ditt samtykke, kan vi uansett beholde vise personopplysninger i den perioden vi trenger for å møte våre lovpålagte krav og forsvare oss i juridiske tvister. Hvis vi ikke har mottatt ditt samtykke til behandlingen, vil opplysningene bare bli beholdt i den utstrekning vi kan gjøre det i henhold til gjeldende lov.

DATAKVALITET

Når vi behandler dine personopplysninger, bestreber vi oss på og forsikrer oss om at de er riktige og oppdatert. Vi forsøker å slette eller korrigere personopplysninger ikke er korrekte eller som er ufullstendige. Du finner mer informasjon om din rett til å sikre nøyaktigheten til personopplysningene vi har hos oss i avsnittet "Informasjon og tilgang" nedenfor.

INFORMASJON OG TILGANG

Som nevnt i avsnittet "Merknad" over, kan vi gi deg spesifikk informasjon om vår behandling av dine personopplysninger når vi samler inn eller registrerer disse. Du har rett til, kostnadsfritt, å se informasjon om (i) hvilke personopplysninger som gjelder deg som vi bearbeider, (ii) hvor personopplysningene samles, (iii) formålet med behandlingen og (iv) mottakere eller mottakerkategorier som personopplysningene deles med, (v) motta informasjon om identitet (navn og adresse) til den behandlingsansvarlige, (vi) hvem som har det daglige ansvaret, (vii) og sikkerhetstiltak som iverksettes i forbindelse med behandlingen, så fremt slik tilgang ikke påvirker sikkerheten. En forespørsel om slik informasjon må fremsettes skriftlig og være signert av deg personlig, og inneholde informasjon om navn, adresse og helst også e-postadresse. Du har også rett til å kreve at vi korrigerer, blokkerer eller sletter eventuell feilaktig informasjon om deg. Forespørsler skal sendes til den juridiske enheten som oppgis på slutten av dette dokumentet. Din forespørsel vil bli behandlet raskt og korrekt. Forespørsler om sletting av personopplysninger vil være underlagt anvendbare lovkrav. Der hvor anvendbar lov tillater et administrativt gebyr for å etterkomme en slik forespørsel, kan et slikt gebyr bli beregnet av Volvo Cars. I tillegg kan du få tilgang til en oversikt over visse kundeleverte personopplysninger som beholdes av Volvo Cars, og korrigere eller oppdatere din informasjon ved å logge inn på kontoen på Volvo Cars' kundeportal, eller en tilsvarende tjeneste som tilbys på ditt lokale marked. Du har også rett til å registrere klager som gjelder vår Bearbeiding av dine Personlige data til kompetent tilsynsmyndighet.

SIKKERHET

Volvo Cars har iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, utilsiktet tap eller endringer, uautorisert avsløring eller tilgang og eventuelle andre former for behandling som ikke er tillatt.

AVSLØRING TIL TREDJEPART

Volvo Cars kan dele dine personopplysninger:

 • Med Volvo Cars-enheter
 • Med Volvo Cars autoriserte forhandlere og verksteder, med formål om å distribuere produkt- og servicetilbud og annen kommunikasjon til deg; og
 • med andre forretningsmessige partnere med hensikt å distribuere produkt- og servicetilbud og annen kommunikasjon til deg, eller for forsknings- og utviklingsformål;
 • i forbindelse med salg eller overføring av et Volvo Cars-selskap eller dets aktiva;
 • slik det kreves av loven, for eksempel i forbindelse med en myndighetsforespørsel, disputt eller annen juridisk prosess eller forespørsel
 • når vi, i god tro, mener at avsløring er nødvendig for å beskytte våre rettigheter, for eksempel for å undersøke potensielle krenkelser av våre vilkår og betingelser eller å oppdage, hindre eller avsløre svindel eller andre sikkerhetsbrudd
 • Med samarbeidspartnere og andre tredjeparter hvis du ha valgt å motta tjenester fra dem eller har gitt dem tillatelse til å be om personopplysninger fra Volvo Cars (for eksempel for Volvo In-car Delivery).
 • Med våre produkt- og tjenesteleverandører som arbeider på oppdrag fra oss, for eksempel leverandører av trådløse tjenester, bedrifter som administrerer og driver nettstedet vårt, sender meldinger, utfører dataanalyser eller kredittbehandling, eller systemleverandører som er nødvendige for å bearbeide, lagre eller behandle kredittkort eller finansiell informasjon; og
 • Med leverandører av nødtjenester, f.eks. kriminalitetsbekjempende myndigheter og leverandører av veihjelp og ambulansetjeneste, for å levere relaterte tjenester (f.eks. for Volvo On Call-nødhjelp).

Et Volvo Cars selskap som er datakontrollør av dine Personlige data vil, som generell regel, kun avsløre dine Personlige data til tredjepart hvis det har fått ditt samtykke til å gjøre det. Vi vil imidlertid, hvis det er tillatt etter loven, dele dine personopplysninger uten ditt samtykke, med mindre vi anser ditt samtykke nødvendig i det individuelle tilfellet eller ditt samtykke er pålagt ved lov, i følgende situasjoner:

 • Situasjoner hvor avsløring er lovpålagt; og
 • Situasjoner hvor avsløring er nødvendig i henhold til legitime interesser som forfølges av Volvo Cars (for eksempel for å beskytte våre juridiske rettigheter, slik det er beskrevet ovenfor).

DATABEARBEIDING PÅ VÅR VEGNE

Vi begrenser tilgang til dine personopplysninger til Volvo Cars ansatte og leverandører som har behov for å bruke informasjonen for å behandle den på vår vegne, og som er kontraktsmessig pålagt å holde dine personopplysninger sikre og konfidensielle. Vi bestreber oss på å velge behandlingstjenester som på best mulig måte sikrer vern av dine personopplysninger overfor tredjepart. Visse av disse behandlingsaktivitetene kan innebære at personopplysningene dine blir overført til og behandlet i et annet land. Slik overføring foretas i samsvar med kravene som gjelder i ditt land.

MARKEDSFØRING

Vi vil ikke selge dine personopplysninger til tredjepart eller handle med dem med mindre vi har ditt samtykke til å gjøre det. Vi vil ikke dele dine personopplysninger med tredjepart for vedkommendes markedsføringsformål, med mindre vi har mottatt ditt samtykke til slike avsløringer. Hvis du har gitt oss slikt samtykke, men ikke lenger ønsker å motta markedsføringsmateriell fra tredjepart, bes du kontakte gjeldende tredjepart direkte. Vi kan sende deg informasjon om nye produkter, tjenester, arrangementer eller tilsvarende markedsaktiviteter. Hvis du ønsker å avmelde deg fra et spesielt e-postabonnement eller tilsvarende kommunikasjon, bes du vennligst følge instruksene i relevant kommunikasjon. Du kan også bruke din Volvo Cars-kundeportalkonto, eller en tilsvarende tjeneste som tilbys på ditt lokale marked, for å avmelde deg fra spesifikke typer kommunikasjon fra Volvo Cars og endre tidligere innsendte preferanser.

NETTSTEDER OG INFORMASJONSKAPSLER

Generelt kan du besøke Volvo Cars nettsider uten å fortelle oss hvem du er eller oppgi noen som helst informasjon om deg selv. For å kunne tilby deg bestemte tjenester eller gi det bestemte tilbud må vi imidlertid som oftest registrere visse personopplysninger som ditt navn og din e-postadresse. Det kan også hende at vi må samle inn (via informasjonskapsler) anonym informasjon om hvordan du har brukt våre nettsider før slik registrering. Denne informasjonen vil hjelpe oss til å forbedre våre nettsider eller markedsføring. Alle Volvo Cars' nettsider som er åpne for kundene våre, inneholder informasjon om vår bruk av informasjonskapsler. I enkelte land brukes også en prosedyre for å godta eller avslå informasjonskapsler. For mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler ber vi deg sjekke lokal informasjon vedrørende bruk av informasjonskapsler i ditt land på www.volvocars.com.

APPER

Når du laster ned eller registrerer deg for å bruke en av våre apper, kan du sende personopplysninger til oss, for eksempel navn, e-postadresse, telefonnummer og annen registreringsinformasjon. Videre kan vi, når du bruker appene våre, samle inn bestemt informasjon automatisk, inkludert teknisk informasjon relatert til din mobilenhet og informasjon om hvordan du bruker appen. Avhengig av hvilken app du bruker, og først etter at du har gitt ditt samtykke til slik innsamling, kan vi også samle inn informasjon som er lagret på enheten din, inkludert kontaktinformasjon, posisjonsinformasjon eller annet digitalt innhold. Mer informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn finnes i personvernbestemmelsene og/eller i en spesiell melding for hver enkelt app.

TJENESTER OG APPER FRA TREDJEPART

Enkelte tredjepartsapper du laster ned, som er forhåndsinstallert eller som du kan registrere deg for, kan ha separate vilkår og personvernbestemmelser som gjelder uavhengig av våre personvernbestemmelser. Volvo Cars er ikke ansvarlig for bruk av personopplysninger i apper eller tjenester fra tredjepart. Vi anbefaler at du leser brukervilkårene og personvernbestemmelsene for alle tjenester eller apper fra tredjepart nøye før du registrerer deg, laster ned eller bruker dem. Vi anbefaler også at du søker etter hvilke valg du kan gjøre og hvilken kontroll du kan ha i forbindelse med ditt personvern i apper fra tredjepart etter nedlasting.

BARN

Våre tjenester er ikke beregnet brukt av barn. Vi ber ikke om eller samler ikke bevisst inn personopplysninger om og driver ikke markedsføring rettet mot barn under 13 år. Hvis barn har gitt oss personopplysninger, kan en av barnets foreldre eller foresatte kontakte oss for å få informasjonen slettet fra våre registre. Vennligst kontakt oss hvis du tror vi kan ha informasjon om et barn under 13 år. Hvis vi får kjennskap til at vi utilsiktet har samlet inn personopplysninger om et barn under 13 år eller tilsvarende minstealder avhengig av gjeldende lovgivning, skal vi iverksette tiltak for å slette informasjonen så snart som mulig.

OVERVÅKING

Som resultat av lovpålagte krav, må vi overvåke hvordan systemet vårt virker, inkludert de bilene vi har produsert. Dette betyr at vi kan samle inn eksempeldata fra bilene.

PERSONVERNANSVARLIG

Kontaktopplysninger til personvernansvarlige hos Volvo Cars:

17w26 - Support site - email adress to avoid SPAM

Volvo Car Corporation, Avd 50090, HB3S 405 31 Göteborg

KONTAKTINFORMASJON

For å gjøre krav på dine rettigheter, for eksempel for å få informasjon om eller tilgang til dine personopplysninger som vi behandler, kontakter du:

Volvo Car Norway AS, Postboks 540, 1327 Lysaker, Norge

Du kan også kontakte lokale personvernmyndigheter.

Publisert 26.02.2018

Var dette nyttig?

Takk for tilbakemeldingen.
Glad for å kunne hjelpe.
Tilbakemelding
Send
Ja Nei