Informacje prawne

 

Copyright

Zawartość naszej strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi. Copyright © 1998-2008 Volvo Car Corporation (lub upoważnione podmioty – jeżeli zostanie to wskazane – i/lub podmioty, które otrzymały od nich licencję), SE-405 31 Göteborg, Szwecja. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Informacje podane na niniejszej stronie internetowej (między innymi teksty, ilustracje i dźwięki) poza ściśle prywatnymi celami lub innymi zaznaczonymi w tej informacji, nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane lub przechowywane bez uprzedniej pisemnej zgody Volvo Cars. Wszelkie modyfikacje zawartości tej strony internetowej są zabronione.

 

Niektóre fragmenty naszej strony internetowej zawierają ilustracje, które chronione są prawami autorskimi należącymi do ich dostarczycieli.

 

 

Znaki handlowe

Jeżeli nie zostanie to zaznaczone w inny sposób na niniejszej stronie internetowej, zamieszczone tu znaki towarowe, znaki firmowe oraz emblematy, są zastrzeżonymi znakami handlowymi, należącymi do Volvo Trademark Holding AB i/lub Volvo Cars.

 

 

Informacja prawna

Niektóre informacje zawarte na tej stronie internetowej mogą nie być poprawne z powodu zmian, jakie mogły zostać wprowadzone w produktach od momentu jej uruchomienia. Niektóre opisane lub pokazane tu elementy wyposażenia mogą być dostępne jedynie w wybranych krajach lub wyłącznie za dodatkową opłatą. Przed złożeniem zamówienia należy zwrócić się do dealera Volvo o najnowsze informacje. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie i bez uprzedzenia zmian dotyczących cen, kolorystyki, materiałów, specyfikacji i modeli.

 

 

Wykluczenie gwarancji i odpowiedzialności

Informacje podane na niniejszej stronie internetowej nie są wiążące. W żadnym przypadku firma Volvo Cars nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specyficzne lub inne straty wynikające z korzystania z niej lub jakiejkolwiek łączącej się z nią strony internetowej, włączając w to, bez wykluczeń, wszelkie utracone zyski, kontrakty, uszkodzenia programów komputerowych oraz innych danych zawartych w systemie obróbki danych lub innym ich nośniku, nawet w przypadku, gdy otrzymamy wyraźną informację o możliwości wystąpienia takich uszkodzeń.

 

Volvo Cars nie gwarantuje ani nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za żadną inną stronę internetową, do której jest dostęp z naszej strony internetowej. Tego typu połączenia służą jedynie wygodzie Użytkownika, co nie oznacza, że Volvo Cars ponosi lub przyjmuje odpowiedzialność za ich zawartość lub wykorzystanie. Ponadto podejmowanie niezbędnych środków ostrożności i zabezpieczenie się przed ewentualną możliwością występowania wirusów komputerowych, robaków, koni trojańskich i wszelkiego rodzaju innych pułapek o charakterze destrukcyjnym, należy do odwiedzającego stronę internetową.

 

Zastrzega się możliwość występowania nieścisłości technicznych i błędów typograficznych w informacjach zawartych na naszej stronie internetowej. Informacje zawarte na naszej stronie internetowej mogą ulec zmianie w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia lub zobowiązania.

 

Publikowane na naszej stronie internetowej informacje mogą zawierać odnośniki lub przełączenia do produktów, usług itp. firmy Volvo Cars, które w danym kraju nie są wprowadzone lub aktualnie nie są dostępne.
Firma nie gwarantuje ścisłości takich informacji, w szczególności z powodu możliwości wprowadzania zmian, specyficznych wymogów lub ograniczeń dostępności, zaś odesłania takie nie oznaczają, że Volvo Cars ma zamiar wprowadzić te produkty, usługi itp. w danym kraju. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat dostępności w danym kraju i możliwości zamówienia produktów, usług itp., należy kontaktować się z lokalnym dealerem Volvo.

 

 

Komentarze, pytania lub sugestie

Wszelkie informacje, sugestie, pomysły lub inne przesłane do nas komentarze będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Osoba wysyłająca informacje lub materiały tym samym przekazuje firmie Volvo Cars nieodwołalne prawo swobodnego dysponowania nimi, ich reprodukcji, pokazywania, wdrażania, modyfikacji, przekazywania i dystrybucji oraz wyraża zgodę na dowolne wykorzystanie przez Volvo Cars wszelkich nadesłanych, w jakimkolwiek celu, pomysłów, idei, wiedzy lub technik.

 

 

Specyficzne oprogramowanie dostępne na stronie internetowej

Wszelkie dostępne na naszej stronie internetowej oprogramowanie („Oprogramowanie”) jest chronione prawami autorskimi należącymi do firmy Volvo Cars i/lub jej dostawców.

 

Używanie tego Oprogramowania jest regulowane postanowieniami ewentualnej umowy licencyjnej dla użytkownika końcowego, która jest dołączona lub włączona do Oprogramowania („Umowa Licencyjna”). Jeżeli z Umowy Licencyjnej nie wynika inaczej, Oprogramowanie może zostać pobrane z sieci wyłącznie w celu wykorzystania przez użytkowników końcowych. Wszelkie powielanie lub redystrybucja Oprogramowania wbrew postanowieniom Umowy Licencyjnej może pociągnąć za sobą odpowiednie skutki cywilno-prawne i karne.

 

Bez ograniczania postanowień podanych powyżej, kopiowanie lub reprodukcja przedmiotowego oprogramowania na jakimkolwiek serwerze lub stanowisku komputerowym w celu dalszego powielania lub redystrybucji jest zabronione.

 

Ewentualna odpowiedzialność gwarancyjna, związana z omawianym oprogramowaniem, jest ograniczona wyłącznie do postanowień umowy licencyjnej. Za wyjątkiem odpowiedzialności ustalonej w umowie licencyjnej, firma Volvo Cars nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do tego oprogramowania, włączając w to statutową odpowiedzialność i uwarunkowania dotyczące aspektów handlowych, przydatności do specyficznych celów, tytułu prawnego i nienaruszenia praw.