Copyright

Upphovsrätten © 1998-2014 till denna webbplats tillhör Volvo Personvagnar (eller dess dotterbolag där så anges och/eller dess licensgivare), SE-405 31 Göteborg, Sverige. Alla rättigheter förbehålls.

Information på denna webbsida, inklusive men ej begränsat till text, bilder och ljud, får inte, utom för rent privata syften eller där annat anges, reproduceras, överföras, distribueras eller lagras utan skriftligt medgivande från Volvo Personvagnar. Det är uttryckligen förbjudet att förändra innehållet på denna webbsida.

Vissa delar av denna webbsida innehåller bilder vars upphovsrätt tillhör leverantörerna.

Varumärken

Om inget annat anges på denna webbplats tillhör de märken, företagslogotyper och emblem som visas Volvo Trademark Holding AB och/eller Volvo Personvagnar.